Deklaracja Seulska - przełom czy deklaracja?

W dniach 17-18 czerwca w Seulu odbyła się Konferencja Ministerialna OECD na temat Przyszłości Gospodarki Opartej na Internecie. Przy okazji przygotowano dokument mający na celu wskazanie kierunków kreowania polityki państw, w którym to dokumencie jest i poszanowanie praw własności intelektualnej i uczciwa konkurencja i ochrona przed zagrożeniami i ograniczenie "szkodliwej działalność w sieci" i otwarte środowisko wspierające swobodny przepływ informacji... Pomyślałem, że moglibyśmy wspólnie poczytać tę deklarację i ustalić czy są w niej jakieś istotne konkrety? Być może są nimi postulaty dotyczące "konwergencji sieci cyfrowych"? W deklaracji "z zadowoleniem przyjęto" raport OECD "Kształtowanie polityki na rzecz przyszłości gospodarki opartej na Internecie", uznano znaczenie tego raportu i polecono jego "rozważenie krajom członkowskim OECD oraz nieczłonkowskim w rozwijaniu polityki wspierającej gospodarkę opartą na Internecie".

Jak można przeczytać na stronie MSWiA: w konferencji wzięło udział około 1800 uczestników, w tym ponad 30 ministrów z krajów członkowskich OECD, Komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów – p. Viviane Reding, przedstawicieli z krajów nie będących członkami OECD oraz organizacji międzynarodowych takich jak Rada Europy, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna, ONZ, UNESCO, WIPO, Bank Światowy oraz organizacji pozarządowych ściśle związanych z sektorem gospodarki elektronicznej jak ISOC, ICANN, W3C, ISO.

Deklaracja związana jest ściśle z raportem OECD pt. "Kształtowanie polityki na rzecz przyszłości gospodarki opartej na Internecie", który na stronie MSWiA nie jest podlinkowany. Można go poszukać na stronie OECD, w części serwisu zatytułowanej Telecommunications and Internet Policy: Shaping Policies for the Future of the Internet Economy (PDF) oraz załączniki: Shaping Policies for the Future of the Internet Economy; Annexes to main report (PDF)

Na stronach MSWiA udostępniono treść Deklaracji Seulskiej ws. przyszłości opartej na internecie (PDF) - ten dokument udostępniony jest z widoczną na nim datą 18 lipca 2008 roku (jak się wydaje - to błąd tłumaczy; por. w komentarzach pod tekstem). Przywołajmy ten dokument poniżej w całości:

DEKLARACJA SEULSKA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI GOSPODARKI OPARTEJ NA INTERNECIE

MY, ministrowie i przedstawiciele Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Chile, Republiki Czeskiej, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Indii, Indonezji, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Korei, Łotwy, Luksemburga, Meksyku, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Senegalu, Republiki Słowackiej, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Wspólnoty Europejskiej zebraliśmy się w Seulu w Korei w dniach 17-18 lipca 2008 r. [wiadomo, że konferencja odbyła się w dniach 17-18 czerwca, podana tu data musi wynikać z błędu tłumacza przygotowującego ten materiał dla MSWiA - dopisek mój, VaGla; por. w komentarzach poniżej], aby omówić przyszłość gospodarki opartej na Internecie.

Deklarujemy wspólną chęć promowania gospodarki opartej na Internecie oraz stymulowania trwałego wzrostu gospodarczego i dobrobytu przez działania środowisk politycznych i nadzorujących, które wspierają innowację, inwestycje i konkurencję w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Będziemy współpracować z sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim i społecznością internetową, aby zabezpieczyć sieci ICT stanowiące podstawę gospodarki opartej na Internecie oraz by podjąć działania w celu ochrony użytkowników gospodarki opartej na Internecie, w tym angażując się w niezbędną współpracę między państwami.

Jesteśmy zdecydowani współpracować w celu promowania powszechnego dostępu do sieci ICT i usług umożliwiających powszechny udział w gospodarce internetowej. Dalszy rozwój gospodarki opartej na Internecie zwiększy swobodny przepływ informacji, wolność słowa oraz ochronę wolności jednostki, które są niezbędnymi składowymi społeczeństwa demokratycznego i kulturowej różnorodności. Będziemy korzystać również z narzędzi gospodarki opartej na Internecie w celu podjęcia globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne. Dalej, uznajemy fundamentalne znaczenie, jakie dla rodzącej się gospodarki opartej na Internecie miała Konferencja Ministerialna OECD nt. handlu elektronicznego z 1998 r. i pamiętamy o wynikach Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) w 2003 i 2005 r.

Mamy wspólną wizję, w której gospodarka oparta na Internecie realizująca szeroki zakres zadań ekonomicznych, społecznych i kulturalnych przy wykorzystaniu Internetu i powiązanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) zwiększy naszą zdolność do poprawy jakości życia naszych obywateli poprzez:

 • stwarzanie nowych możliwości w kwestiach zatrudnienia, produktywności, edukacji, zdrowia i usług publicznych oraz podejmowanie problemów związanych z ochroną środowiska i demografią,
 • odgrywanie kluczowej roli w tworzeniu przedsiębiorstw i społeczności oraz stymulowanie bliższej współpracy na poziomie światowym,
 • umożliwianie powstania nowych form zaangażowania i działalności obywatelskiej promujących wielość opinii i sprzyjających przejrzystości, wiarygodności, poszanowaniu prywatności oraz zaufaniu,
 • wzmacnianie pozycji konsumentów i użytkowników w transakcjach i wymianach elektronicznych,
 • rozwijanie kultury bezpieczeństwa systemów informacyjnych, sieci i ich użytkowników, tworzenie coraz bardziej znaczącej platformy badań, międzynarodowej współpracy naukowej, kreatywności i innowacji w wielu sektorach,
 • stwarzanie możliwości dla nowych działań, zastosowań i usług gospodarczych i społecznych poprzez powszechny i ciągły dostęp do sieci informacyjnych i komunikacyjnych,
 • promowanie globalnego społeczeństwa informacyjnego opartego na szybkich, bezpiecznych i powszechnych sieciach, które łączą miliardy ludzi, urządzeń i przedmiotów.

Zgadzamy się, że naszym wyzwaniem, poprzez znalezienie właściwej równowagi pomiędzy przepisami prawa, strategiami politycznymi, samoregulacją i wzrostem potencjału konsumenta jest:

 • rozszerzyć światowy dostęp do Internetu i zwiększyć ilość jego użytkowników,
 • promować opartą na Internecie innowację, konkurencję i prawo wyboru użytkownika,
 • zapewnić bezpieczeństwo ważnych infrastruktur wymiany informacji i znaleźć odpowiedź na nowe zagrożenia,
 • zapewnić ochronę danych osobowych w środowisku elektronicznym,
 • zapewnić przestrzeganie prawa własności intelektualnej,
 • zapewnić bezpieczne środowisko elektroniczne chroniące użytkowników, zwłaszcza nieletnich i inne grupy narażone na niebezpieczeństwo,
 • promować bezpieczne i odpowiedzialne użytkowanie Internetu, w którym przestrzega się międzynarodowych norm społecznych i etnicznych oraz zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność,
 • stwarzać przyjazne dla rynku otoczenie do konwergencji, która sprzyja inwestycjom w infrastrukturę, lepszej łączności oraz innowacyjnym usługom i zastosowaniom.

Oświadczamy, że aby przyczynić się do rozwoju gospodarki opartej na Internecie zamierzamy:

a) Ułatwiać konwergencję sieci cyfrowych, urządzeń, aplikacji i usług poprzez politykę, która:

 • wprowadza środki nadzoru gwarantujące uczciwą konkurencję,
 • stoi na straży otwartego, zdecentralizowanego i dynamicznego Internetu oraz wzrostu technicznych standardów umożliwiających jego ciągły rozwój i przyczyniających się do innowacyjności, zgodności integracyjnej systemów, większego udziału i dostępu do sieci,
 • stymuluje inwestycje i konkurencję w rozwoju infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej i świadczenie usług wspomaganych przez Internet na terenie kraju i poza nim,
 • zapewnia rozwój sieci i usług szerokopasmowych w kraju w celu osiągnięcia jak największego zasięgu i użytkowania,
 • sprzyja lepszemu wykorzystaniu zasięgu częstotliwości radiowej do ułatwienia dostępu do Internetu i wprowadzeniu nowych, innowacyjnych usług przy uwzględnieniu interesu publicznego,
 • wspiera przejście na nową wersję protokołu internetowego (Ipv6), zwłaszcza poprzez jego wprowadzenie na czas przez rządy i dużych użytkowników adresów Ipv4 z sektora prywatnego w celu postępującego wypierania Ipv4,
 • zapewnia korzyści z konwergencji dla konsumentów i biznesu, oferując im szeroki wybór w zakresie podłączenia, dostępu i użytkowania aplikacji internetowych, terminali i treści oraz jasne i precyzyjne informacje na temat jakości i kosztów usług.

b) Wspierać kreatywność w rozwijaniu, użytkowaniu i zastosowaniu Internetu poprzez politykę, która:

 • utrzymuje otwarte środowisko wspierające swobodny przepływ informacji, badań, innowacji, przedsiębiorczości i transformacji businessowych,
 • upowszechnia treść i informacje sektora publicznego, w tym dane naukowe i dzieła dorobku kulturowego w formacie cyfrowym,
 • zachęca do badań podstawowych i stosowanych nad Internetem i pokrewnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
 • zachęca uniwersytety, rządy, publiczne jednostki badawcze, użytkowników i przedsiębiorstwa do współpracy we wspólnej sieci innowacji i do korzystania ze wspólnych eksperymentalnych udogodnień internetowych,
 • łączy starania walki z piractwem cyfrowym z innowacyjnymi metodami, które stanowią bodziec dla twórców i właścicieli praw autorskich do tworzenia i rozpowszechniania dzieł w sposób korzystny zarówno dla nich jak i dla użytkowników oraz całej gospodarki,
 • wspiera nowe wspólne modele oparte na Internecie i sieci społeczne w celu tworzenia, dystrybucji i użycia treści cyfrowych w pełni respektując prawa twórców i korzyści użytkowników,
 • umacnia rozwój zasobów ludzkich, aby w pełni czerpać korzyści z Internetu i pokrewnych technologii ICT oraz dalej rozwijać umiejętności w dziedzinie ICT i nowych mediów.

c) Zwiększać zaufanie i bezpieczeństwo poprzez politykę, która:

 • gwarantuje ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami dla ważnej infrastruktury informacyjnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 • zwiększa odporność i bezpieczeństwo Internetu oraz pokrewnych systemów sieciowych ICT i urządzeń, aby sprostać rosnącym wymogom i potrzebom naszych gospodarek i społeczeństw,
 • ogranicza szkodliwą działalność w sieci poprzez wzmocnioną współpracę krajową i międzynarodową wszystkich wspólnot partnerskich podejmujących środki skutecznego zapobiegania, ochrony, wymiany informacji, reakcji, ciągłości businessowej
  i uzdrowienia,
 • zapewnia ochronę tożsamości cyfrowej i danych osobowych oraz prywatności osób w sieci,
 • zapewnia konsumentom możliwość korzystania ze skutecznych systemów ochrony konsumenta oraz z dostępu do sprawiedliwych, prostych i skutecznych mechanizmów rozstrzygania sporów, w tym odpowiedniego zadośćuczynienia za szkodę gospodarczą
  powstałą w wyniku transakcji elektronicznych, wspiera współpracę między rządami, sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim i techniczną wspólnotą Internetu w uświadamianiu wpływu Internetu na nieletnich w celu zagwarantowania im lepszej ochrony i wsparcia w trakcie korzystania z Internetu,
 • promuje badania mające na celu radzenie sobie z nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

d) Przyczyniać się do prawdziwie globalnego charakteru gospodarki opartej na Internecie poprzez politykę, która:

 • wspiera szeroki dostęp do Internetu i pokrewnych technologii ICT, zwłaszcza w krajach rozwijających się,
 • dostrzega potencjał Internetu i pokrewnych technologii w dostarczaniu ulepszonych usług osobom niepełnosprawnym i osobom o specjalnych potrzebach,
 • dostrzega znaczenie otoczenia konkurencyjnego dla właściwego wzrostu gospodarki opartej na Internecie i korzyści, jakie może to przynieść dla rozwoju, zwłaszcza w przypadku ludzi i regionów dysponujących najbardziej ograniczonymi środkami ekonomicznymi,
 • promuje korzystanie z Internetu i innych sieci ICT przez wszystkie wspólnoty oraz tworzenie treści lokalnych i wielojęzycznych tłumaczeń, aby ułatwić ekonomiczne i społeczne włączenie ludzi o różnych zdolnościach, wykształceniu, umiejętnościach i aby zachować różnorodność kulturową i językową,
 • ułatwia wprowadzenie domen IDN zapewniając jednocześnie integralność i stabilność Internetu,
 • zwiększa współpracę między rządami i organami ścigania w dziedzinach cyberbezpieczeństwa, zwalczania niechcianej poczty elektronicznej (spamu) oraz ochrony prywatności, konsumentów i nieletnich,
 • wykorzystuje potencjał Internetu do podejmowania globalnych problemów, takich jak wydajność energetyczna czy zmiany klimatyczne.

Z zadowoleniem przyjmujemy raport OECD Kształtowanie polityki na rzecz przyszłości gospodarki opartej na Internecie, uznajemy znaczenie tego raportu i polecamy jego rozważenie krajom członkowskim OECD oraz nieczłonkowskim w rozwijaniu polityki wspierającej gospodarkę opartą na Internecie.

Zobowiązujemy się do współpracy ze wszystkimi partnerami w celu realizacji i – jeśli to konieczne – rewizji porozumienia osiągniętego w niniejszej Deklaracji, aby utrzymać jej znaczenie dla przyszłych wyzwań i możliwości, które stoją przed naszymi gospodarkami i społeczeństwami.

Zapraszamy OECD do promowania celów wytyczonych w niniejszej Deklaracji w ramach współpracy między partnerami poprzez:

 • analizę przyszłego rozwoju gospodarki opartej na Internecie, a mianowicie: i) roli i udziału Internetu i sieci ICT w przyczynianiu się do innowacji, produktywności i wzrostu gospodarczego; ii) ekonomicznych, społecznych i kulturowych skutków powstawania nowych technologii internetowych, usług i aplikacji, w tym przestrzeni wirtualnych, sieci sensorów i platform sieci społecznych,
 • na postawie tej analizy rozwijanie i promowanie polityki i zasad nadzoru, wytycznych i innych instrumentów oraz najlepszych praktyk na rzecz rozwoju gospodarki opartej na Internecie,
 • badanie wpływu Internetu i technologii ICT na podejmowanie problemu zmian klimatycznych czy poprawę wydajności energetycznej,
 • badanie znaczenia wielu czynników, w tym pośredników, w realizacji założeń polityki na rzecz gospodarki opartej na Internecie w takich sferach jak zwalczanie zagrożeń wobec bezpieczeństwa i stabilności Internetu, umożliwianie wymiany między państwami i zwiększanie dostępu do informacji,
 • ulepszanie systemów statystycznych do pomiarów zmian w dostępie i korzystaniu z Internetu i sieci ICT wśród obywateli, przedsiębiorstw i instytucji w celu udostępnienia wiarygodnych pomiarów dotyczących użytkowania i wpływu Internetu na wydajność gospodarczą i społeczny dobrobyt,
 • ocenę zastosowania obecnych instrumentów OECD dotyczących ochrony konsumentów i zwiększania ich kompetencji, prywatności i bezpieczeństwa w świetle zmieniających się technologii, rynków i zachowań użytkowników oraz rosnącego znaczenia tożsamości
  cyfrowych,
 • zalecanie rozwoju instrumentów OECD dostarczających wytycznych w formowaniu polityki na rzecz rozwoju i korzystania z konwergentnych sieci komunikacyjnych,
 • kontynuowanie multidyscyplinarnych prac nad problemami i praktykami e-administracji i transformacją sektora publicznego,
 • wspieranie środków i mechanizmów przyczyniających się do bardziej skutecznej współpracy między państwami,
 • przekazanie niniejszej Deklaracji i raportu OECD Kształtowanie polityki na rzecz przyszłości gospodarki opartej na Internecie wszystkim właściwym organom i organizacjom międzynarodowym, w tym G8, Międzynarodowemu Związkowi Telekomunikacyjnemu (ITU), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i UNESCO,
 • wzmacnianie relacji współpracy i wzajemnie korzystnych działań z Układem o Współpracy Gospodarczej Azji i rejonu Pacyfiku, Radą Europy, techniczną wspólnotą Internetu, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim w ramach forów, takich jak Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum),
 • w ciągu trzech lat od momentu przyjęcia Deklaracji i – w razie potrzeby – po ich upływie dokonanie oceny dokonanych postępów na szczeblu krajowym i międzynarodowym w świetle niniejszej Deklaracji.

Czyli, że w którym kierunku idziemy?

Przeczytaj również na stronie ISOC Polska: Apel technicznej społeczności w kwestii przyszłości Internetu do ministrów krajów OECD

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Długie to....

Długie to, pokręcone i niejasne. Za dużo o kontroli, zapewnianiu, wspieraniu, dostrzeganiu, gwarantowaniu, zwiększaniu itd.

Czyżby cyfrowa Karta Praw Podstawowych (w której nie chodzi bynajmniej o prawa internautów) :) ?

zmiana języka

Oczywiście, ten dokument nie jest "idealny". Warto jednak zwrócić uwagę na zmianę języka, jakim mówi się o twórczości i rozłożenie akcentów. Szczególnie w punkcie b.

Jak mamy:

łączy starania walki z piractwem cyfrowym z innowacyjnymi metodami, które stanowią bodziec dla twórców i właścicieli praw autorskich do tworzenia i rozpowszechniania dzieł w sposób korzystny zarówno dla nich jak i dla użytkowników oraz całej gospodarki

to zaraz jest to równoważone:

wspiera nowe wspólne modele oparte na Internecie i sieci społeczne w celu tworzenia, dystrybucji i użycia treści cyfrowych w pełni respektując prawa twórców i korzyści użytkowników.

To jest pewien przełom.

Brzmi pozytywnie, ale czy w

maniak713's picture

Brzmi pozytywnie, ale czy w praktyce coś z tego będzie?

Generalnie całość brzmi jakby "Internet będziemy wspierać bardziej. Wspierać będziemy Internet bardziej. Będziemy bardziej wspierać Internet. (da capo al fine)". Tego właśnie wspierania i regulowania trzeba się bać, niestety - widząc pomysły różnych rządów (a to cenzura, a to masowa inwigilacja).

Vaglo, 17-18 June = 17-18

LukasS's picture

Vaglo, 17-18 June = 17-18 Czerwiec, proszę poprawić :), komentarza proszę nie publikować.

Przepraszam, ale jednak opublikuję ten komentarz

VaGla's picture

Przepraszam, ale jednak opublikuję ten komentarz. A zrobię to dlatego, by wyjaśnić sytuację. Otóż ja nie przepisywałem tego dokumentu, ani go nie tłumaczyłem. To jest dokument opublikowany na stronach MSWiA (zrobiłem z niego jedynie wersję htmlową). Zaznaczyłem w tekście, że dokument jest opublikowany z datą 18 lipca - bo coś mi nie pasowało i postanowiłem to odnotować; teraz widać dlaczego mi nie pasowało. Nie zwróciłem uwagi, że w treści dokumentu wprost mowa o tym, że konferencja - wedle tego materiału - również odbyła się w lipcu, a wiemy, że odbyła się w czerwcu... To zaś oznacza, że tłumacze opracowujący dla MSWiA materiał przetłumaczyli czerwiec na lipiec, zaś ten błąd tłumaczy, dlaczego dokument jest opatrzony datą 18 lipca (powinien być 18 czerwca). Zrobiłem stosowne adnotacje przy tekście.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Tak, faktycznie,

LukasS's picture

Tak, faktycznie, niedoczytałem, że to „oficjalne” tłumaczenie z MSWiA, my bad. Co jednak nie zmienia faktu, że konferencja odbyła się w czerwcu.

Przeczytałem akurat te bardziej interesujące mnie kawałki w oryginale (po przeczytaniu polskiej wersji), i powiem szczerze, ciężko mi znaleźć pkt'y na temat piractwa i wymiany danych w takim znaczeniu jakim zostało to podane przez ministerstwo.

W sekcji Digital content and services (19 str.) jest wspomniane o poszanowaniu (2-gi akapit) Intelektualnych praw własności oraz o nieautoryzowanym użyciu takich dóbr. Jedynym dodatkowym pkt'em jaki widzę, to przedostatni podpkt. z listy na stronie 20, który mówi o honorowaniu praw i interesów twórców i użytkowników, pobudzając tym innowacyjność.

Podpkt. wyżej mówi jasno o

polepszaniu jakości i dokładności materiału poprzez odpowiednią politykę i użycie narzędzi pomagających twórcom identyfikację (czyżby to słowo uznano za walkę z piractwem?) i szerzenie ich twórczości, a użytkownikom zidentyfikować i dotrzeć do odpowiedniej informacji i utworów.

Może mnie ktoś poprawi, późna godzina i może źle to przełożyłem na nasz język? A wydaje mi się to dosyć ważnym pkt'em w całej deklaracji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>