Zero okienka

Ministerstwo Gospodarki, a konkretnie Departament Regulacji Gospodarczych w tym ministerstwie, opracowało dokument "Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej" czyli "0 okienka". Ministerstwo teraz konsultuje społecznie ten ośmiostronicowy dokument.

Wedle przyjętych założeń: Centralna Informacja - o Działalności Gospodarczej (CIDG) to "baza danych (w tym danych ewidencyjnych) o przedsiębiorcach – osobach fizycznych, w której będą zbierane, przechowywane i udostępniane informacje dotyczące przedsiębiorcy (zakres danych zgodny z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej)". Dla odmiany Centralna Ewidencja -i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to "baza danych o funkcjonalności CIDG uzupełnionej o realizację ewidencji działalności gospodarczej". Przyjęto też roboczą definicję Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK), jako "jeden centralny punkt w skali kraju lub sieć lokalnych punktów administracyjno-informacyjnych umożliwiających realizację w jednym miejscu wszystkich procedur związanych z ewidencją i prowadzeniem działalności usługowej. Do uruchomienia PPK obliguje państwa członkowskie UE tzw. dyrektywa usługowa". Przewidywany jest też System CEIDG/PPK: "system informatyczny integrujący funkcje CEIDG oraz PPK, umożliwiający realizację wszystkich procedur związanych z ewidencją i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną".

Są dwa warianty, według których może zostać wdrożony system CIDG:

Wariant 1 – CIDG jako integrator danych
W takim modelu CIDG byłaby systemem gromadzącym i udostępniającym dane pochodzące z innych rejestrów (gmin, urzędów skarbowych, REGON, ZUS, inne). Rozwiązanie takie nie spełnia jednak wymogów przewidzianych w dyrektywie usługowej dla PPK. W szczególności nie posiada funkcjonalności „jednego okienka”. Z tego względu budowa CIDG w wariancie 1 nie znajduje uzasadnienia.

Wariant 2 – CIDG jako dystrybutor danych (CEIDG)
Podstawową funkcją CIDG w tym wariancie jest umożliwienie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w „jednym okienku”, także drogą elektroniczną. Rozwiązanie to uwzględnia wymagania dla PPK, które dla procedur papierowych zlokalizowane będą w gminach. Procedury elektroniczne realizowane będą za pośrednictwem strony internetowej. Przyjęcie tego rozwiązania oznacza przekształcenie CIDG w CEIDG, która - jako ewidencja prowadzona w oparciu o dane pochodzące z dokumentów składanych przez przedsiębiorców - będzie przekazywać właściwym organom informacje niezbędne dla sfinalizowania procesu rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. W warstwie informacyjnej - dzięki wymianie danych z systemem informatycznym KRS - CEIDG udostępniać będzie dane dotyczące przedsiębiorstw osób fizycznych i prawnych.

Jak się można zorientować z lektury - autorzy preferują wariant drugi.

Trzeba chyba jeszcze trochę poczekać, by dokument został opublikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki. Przywołam jednak wizję rejestracji elektronicznej:

Procedura elektronicznej rejestracji, tzw. „0 okienka” polegać będzie na samodzielnej rejestracji przedsiębiorcy w systemie CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego opublikowanego na stronie CEIDG. Przy rejestracji on-line przyszły przedsiębiorca będzie miał możliwość wprowadzenia danych do elektronicznego formularza, opatrzenia go stosownym podpisem elektronicznym i wysłania do systemu CEIDG. Po zweryfikowaniu przesłanych danych (poprzez wymianę danych z KEP, PESEL, REGON, TERYT) system dokona rejestracji przedsiębiorcy w bazie CEIDG i przeprowadzi proces dystrybucji danych z formularza do właściwych organów (automatycznie, bez udziału urzędnika, za pośrednictwem e-PUAP). Zgodnie z zapowiedziami GUS nadawanie numeru REGON również będzie mogło odbywać się elektronicznie. Oznacza to, że zestawienie usług systemu CEIDG (przesyłanie danych) i GUS (generowanie REGON w czasie rzeczywistym) wpłynie istotnie na skrócenie czasu trwania procedury ewidencyjnej. Jednocześnie wygenerowane zostanie elektroniczne potwierdzenie dokonania rejestracji (opatrzone podpisem elektronicznym). Możliwe będzie przesłanie tego potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres wskazany przez przedsiębiorcę.
(...)

Przewidziano jednak również formę tradycyjną - papierową ("W celu ułatwienia dotychczasowych procedur proponuje się zlokalizować w gminach PPK dla procedur „papierowych”...).

I jeszcze ostatni akapit z dokumentu:

Fundamentalną rolę w procesie zapewnienia współpracy systemu CEIDG z rejestrami innych organów pełnić będzie Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej e-PUAP wdrażana przez MSWiA. Dzięki e-PUAP możliwa będzie bezpieczna komunikacja i wymiana danych między CEIDG oraz systemami KRS, PESEL, REGON, KEP i innymi rejestrami, które korzystać będą z usług ww. platformy.

Chociaż autorzy zwrócili też wcześniej uwagę, że rezygnacja z lokalnych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonych w gminach na rzecz centralnej ewidencji prowadzonej w ramach systemu CEIDG

...wymagać będzie radykalnych zmian prawnych polegających na likwidacji odrębnych ewidencji gminnych, rejestrów działalności regulowanej, rejestrów wydanych/cofniętych zezwoleń itp. i zastąpieniu ich przez jedną centralną ewidencję (CEIDG). Ewidencja CEIDG pełnić będzie rolę tzw. rejestru referencyjnego w odniesieniu do przedsiębiorców – osób fizycznych.
(...)

Przeczytaj również

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>