Dostępny projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego w wersji po Radzie Ministrów

Jak informowałem niedawno (por. Prace rządu w obszarze społeczeństwa informacyjnego) - 3 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra transportu. Rada ministrów jednak zaproponowała pewne poprawki związane z tą ustawą. Dostępny jest już projekt w wersji z poprawkami. Ustawa, poza licznymi i ważnymi elementami, stanowi również rewolucję w regulacjach antyspamowych. I na nich się skoncentruję. Proszę tylko pamiętać, że to jeden z elementów tej (dużej) nowelizacji.

Jeśli chodzi o spam, to projekt dość głęboko ingeruje w obecnie istniejące przepisy. Proponuje się znowelizowanie całego systemu - począwszy od ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. We wszystkich tych ustawach były (i nadal są, wszak jeszcze ich nie znowelizowano) fragmentaryczne regulacje odnoszące się bardziej lub mniej do problemu przesyłania niezamówionej informacji drogą elektroniczną.

W projektowanej noweli przewidziano też definicję pojęcia "informacja niezamówiona". Pojęcie to definiuje się w sposób następujący:

informacja mająca w szczególności charakter ideologiczny, polityczny, rozrywkowy, charytatywny lub informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna przesłana do oznaczonego odbiorcy lub grupy odbiorców za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, wizjofonu, telefaksu, telefonu lub podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na otrzymanie której odbiorca uprzednio nie wyraził zgody, w szczególności poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego lub innych danych umożliwiających bezpośrednie komunikowanie sie na odległość

Mam wrażenie, że tak zdefiniowane pojęcie nie będzie zbyt szczelne, bo znów odnosimy się do identyfikującego osobę fizyczną adresu elektronicznego (por. Adres elektroniczny), bo mowa jest o udostępnieniu innych danych umożliwiających bezpośrednie komunikowanie sie na odległość jako o formie wyrażenia zgody... No, nic.

Na stronach Ministerstwa Transportu zaprezentowano projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw - projekt z dnia 5 lipca 2007 r. przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2007 r. i uwzględniający wskazane przez RM poprawki.

Dostępny jest więc:

Odsyłając zainteresowanych do lektury materiałów źródłowych (jakże interesujących) zacytuj tylko fragment uzasadnienia projektu, który to fragment rozpoczyna większą część poświęconą zmianom ustawy poświeconym walce ze spamem:

Celem zmian wprowadzonych przez przepisy art. 2 pkt 7a, 172, 175a – 175g, 192 ust. 1 pkt 21, 209 a – c, 210 nowelizujących ustawę Prawo telekomunikacyjne, oraz przepisy nowelizujące ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci internetowej, a także dostawców usług telekomunikacyjnych i operatorów poprzez stworzenie skutecznych i szybkich metod zwalczania przypadków przesyłania informacji niezamówionych, tzw. „spamu”, oraz szkodliwego oprogramowania, tzw. „malware”, które jest dystrybuowane głównie droga niechcianej poczty elektronicznej.

Przesyłanie informacji niezamówionych to praktyka godząca zarówno w sferę prywatności indywidualnych użytkowników sieci telekomunikacyjnych, jak również nieuczciwe przeniesienie kosztów korespondencji, na ogół o charakterze komercyjnym, z nadawcy na odbiorce. Masowe przesyłanie informacji niezamówionych powoduje wzrost ilości połączeń w sieciach telekomunikacyjnych tym samym wymuszając na dostawcach usług telekomunikacyjnych i operatorach potrzebę inwestowania w dodatkowe urządzenia i oprogramowanie. Opisane wyżej praktyki wykorzystywane są również do dokonywania innych czynów zabronionych, m.in. oszustw, wyłudzeń, fałszerstw i kradzieży.

Niniejsze zmiany, polegające w szczególności na rozszerzeniu katalogu podmiotów odpowiedzialnych za rozsyłanie tego typu korespondencji, zaostrzeniu kar i wprowadzeniu jasnych i przejrzystych procedur zwalczania, przyczynia sie do ograniczenia tego zjawiska w Polsce, która według badan prowadzonych okresowo przez niezależne firmy IT1 zajmuje piąte miejsce w międzynarodowym rankingu krajów, pod względem największej ilości źródeł dystrybucji informacji niezamówionych.

Potem idzie już szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rozwiązań antyspamowych. Ja zaś zwrócę Państwu uwagę na propozycje dodania w ustawie art. Art. 209a. w brzmieniu:

Kto przesyła informacje niezamówiona, zleca jej przesyłanie lub odnosi korzyści z jej przesłania podlega karze w wysokości od 100 PLN do 100.000 PLN

W podstawowej (do tej pory) dla walki ze spamem ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczna uchyla się (zgodnie z projektem) art. 10, art. 24 i 25. Projekt nadaje też nowe brzmienie art. 23: "Art. 23. Kto wbrew obowiązkowi nie podaje danych, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 lub 5, albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze w wysokości od 100 do 5000 złotych nakładanej przez Prezesa UKE w drodze decyzji administracyjnej”. Pojawia się również art. 23a: "Kto nie wypełnia obowiązków określonych w art. 9, podlega karze w wysokości od 100 do 5000 złotych nakładanej przez Prezesa UKE w drodze decyzji administracyjnej".

Zmian jest więcej. Warto sięgnąć i zapoznać się z dokumentacją.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Kto przesyła informacje niezamówioną... czyli każdy.

piper's picture

O ile uważam spam i pocztę śmieciową za duży problem, o tyle moje obawy budzi stwierdzenie o zakazie wysyłania informacji, na otrzymanie której odbiorca nie wyraził uprzednio zgody... a więc interpretując dosłownie to sformułowanie, każdy z nas jest w myśl tych przepisów przestępcą, bo nawet przesłanie pozdrowień z wakacji znajomym można podciągnąć pod ten przepis.

Nie do końca jest tak jak

Nie do końca jest tak jak piszesz. Słusznie zauważyłeś, że konieczne jest uregulowanie kwestii wysyłania tzw. informacji niezamówionych przez użytkowników, którzy mają na celu inne niż komercyjne aspekty takiego działania. Wysyłanie informacji niezamówionych w przypadku używania poczty elektronicznej lub podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość między osobami fizycznymi, w celach osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie działalnością zarobkową, wykonywanywanym przez te osoby zawodem lub pełnioną funkcją wyłącza zastosowanie ustawy w zakresie proponowanego art. 175a ust1. Projektu - tak więc bez obaw !

trzeba poprawić słowo w art.176a ust. 3b ppkt 9)

Trzeba słowa "Prezes UKE" - bo rozumiem, że chodzi o Panią Prezes, poprawić na "Prezesa", żeby współgrało z całością ustępu 3b. Tekst ustawy musi być uniwersalny i niezależny od tego czy stanowisko Prezesa UKE piastuje kobieta czy mężczyzna. Pozdrawiam - Zbyszek Adamowicz.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>