Nowela podpisu elektronicznego coraz bliżej

Przed chwilą w jednym z komentarzy przywołałem odpowiedź z Ministerstwa Finansów w sprawie stanowiska senatora dotyczącego faktur elektronicznych. Warto tę odpowiedź porównać z udostępnioną odpowiedzią pochodzącą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na stanowisko tego samego senatora, który pytał o bariery wprowadzania podpisu elektronicznego w Polsce (por. Senator do premiera o formacie XAdES i podpisie elektronicznym).

Na stronach Senatu udostępniono odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8 stycznia 2007 (PDF) na stanowisko Senatora. Odpowiedź sygnował Podsekretarz Stanu Grzegorz Bliźniuk. Czytamy tam:

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone są prace legislacyjne nad zmianą ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Konsekwencją prowadzonych działań legislacyjnych będzie przeniesienie nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem e1ektronicznym z właściwości ministra do spraw gospodarki do właściwości ministra do spraw informatyzacji. Ponadto, usunięte zostaną niezgodności z postanowieniami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 roku w sprawie ramowych warunków Wspólnoty dla podpisu elektronicznego (99/93/WE).

Wprowadzane poprawki mają na celu usunięcie dotychczasowych wątpliwości i nadanie przepisom brzmienia zgodnego z Dyrektywą oraz dostosowania architektury i terminologii infrastruktury klucza publicznego do standardów międzynarodowych. Ponadto, wprowadzone zostaną nowe definicje podpisu elektronicznego oraz zaawansowanego i bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Nadmienić warto, iż jednocześnie ma być wprowadzona elektroniczna forma „pieczęci urzędowej”, która jest niezbędna do wprowadzenia wielu procedur administracyjnych w formie elektronicznej. Nowelizacja ustawy obejmować będzie również projekty aktów prawnych .powiązanych z podpisem elektronicznym (ustawy towarzyszące oraz akty wykonawcze do ustawy). Przedmiotowe zmiany mają stworzyć uporządkowane, dobrze przygotowane prawodawstwo, w oparciu o które będzie funkcjonował podpis elektroniczny.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Dobrze wiedzieć...

Poniższy fragment napawa optymizmem... Przynajmniej technika od spraw IT...

Nadmienić warto, iż jednocześnie ma być wprowadzona elektroniczna forma „pieczęci urzędowej”, która jest niezbędna do wprowadzenia wielu procedur administracyjnych w formie elektronicznej

Brak tego rozwiązania, znacznie komplikował wdrożenie Elektronicznej Skrzynki Podawczej (Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651). Ta "pieczęć urzędowa", pozwoli na wygenerowanie tzw. prezentaty (pieczęć przystawiana na doręczonym piśmie do urzędu). Niby drobiazg, ale jak wydatnie usprawni automatyzację wystawiania poświadczeń "wpłynięcia" drogą elektroniczną, dokumentu do urzędu. Wartość tej "elektronicznej prezentaty" powinna być równoważna z ważnością stempla pocztowego. Urzędowe Poświadczenie Odbioru z racji nałożonych warunków, będzie mogło być wystawione przez urzędnika. Warunki jakie winno spełniać Urzędowe Poświadczenie Odbioru są wymienione enumeratywnie w Rozporządzeniu Ministra MSWiA (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1664) paragraf 4 pkt. 4.
Jednakże, spoglądając od strony techniczno-organizacyjnej na treść w/w pragrafu, nie bardzo mogę sobie wyobrazić jak ma zadziałać w realnym świecie kolejny zapis, tzn. paragraf 5 pkt-y. 7, 8, 9... Ale widocznie mam za małą wyobraźnię...

Pozdrawiam.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>