Propozycje zmian w Krajowym Rejestrze Karnym

W czasie posiedzenia Rady Ministrów w dniu z dnia 23 stycznia 2007 zapadła decyzja o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt dotyczy takich spraw jak możliwość uzyskania od państwa informacji na swój własny temat, oraz przesyłania informacji o obywatelach do innych państw członkowskich.

W notatce po posiedzeniu RM czytamy:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego będzie przekazywać organom centralnym państw Unii Europejskiej informacje o wyrokach skazujących i późniejszych środkach zastosowanych wobec obywateli tych państw. Ponadto może występować do organów centralnych państw UE o nadesłanie informacji z rejestru prowadzonego przez to państwo, zgodnie z prawem krajowym. Przyjęto, że informacje powinny nadejść w ciągu 10 dni roboczych.

Nowelizacja przewiduje, że każdy obywatel państwa członkowskiego UE będzie mieć prawo do uzyskania informacji z KRK lub z rejestru karnego innego państwa UE. Chodzi o dane dotyczące jego osoby, jeżeli jest obywatelem lub rezydentem państwa UE, do którego zostało skierowane zapytanie. Odpowiedź musi mu zostać udzielona w terminie 20 dni roboczych od dnia złożenia zapytania.

Zaproponowano również uzupełnienie dokumentów, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe w KRK. Informacje te, np. zawiadomienie o skazaniu przez sąd obcego państwa, będą przesyłane przez organ centralny państwa skazującego. Uszczegółowione zostaną także dane związane ze skazaniem, które są umieszczane w karcie rejestracyjnej, takie jak: orzeczone kary lub środki karne, wychowawcze i poprawcze, dozór kuratora, nałożone obowiązki oraz podstawa prawna ich orzeczenia.

Projekt ustawy dostosowuje przepisy polskie przepisy do decyzji Rady UE.

Obecnie na temat działalności Krajowego Rejestru Karnego można przeczytać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości:

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są dane o:

  1. osobach: skazanych, tymczasowo aresztowanych lub poszukiwanych listem gończym oraz nieletnich, wobec których orzeczono środki poprawcze bądź wychowawcze lub których umieszczono w schronisku dla nieletnich;
  2. podmiotach zbiorowych (np. firmach), wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Każdej osobie i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym, oraz do uzyskania informacji o treści wszystkich znajdujących się w Rejestrze zapisów dotyczących tej osoby lub podmiotu.

Informacji z Rejestru mogą także zasięgać uprawnione organy i instytucje (wymienione w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym), w tym pracodawcy – w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów prawa wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>