Interpelacja w sprawie opóźnień w informatyzacji administracji publicznej

Interpelacja nr 5314 do prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w informatyzacji administracji publicznej wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów.

Interpelacja:

"Szanowny Panie Premierze! Informatyzacja administracji publicznej jest oczekiwana w szczególności przez przedsiębiorców. Bez mała 90% spośród nich dysponuje dostępem do Internetu. Możliwość załatwienia większości spraw za jego pośrednictwem obniży koszty prowadzenia firmy oraz daje dużą oszczędność czasu.

Dlatego z zaniepokojeniem przyjąłem informacje zawarte m.in. w dzienniku ˝Rzeczpospolita˝ z dnia 24 października br. o opóźnieniach we wdrażaniu projektów informatyzacji w niektórych urzędach i instytucjach oraz niskim poziomie wykorzystania przeznaczonych na ten cel środków unijnych.

Przyczyną opóźnień mają być nie tylko przeciągające się przetargi, ale również zbyt wolne tempo inwestycji, dublowanie przedsięwzięć oraz stosowanie rozwiązań niezgodnych ze stosowanymi standardami.

W związku z powyższym pozwalam sobie zapytać Pana Premiera:

1. Które z 14 planowanych projektów informatyzacji administracji publicznej są szczególnie opóźnione?

2. Jakie podejmuje się działania, aby przyspieszyć realizację opóźnionych projektów?

3. Czy istnieje zagrożenie utraty środków unijnych zakontraktowanych na opóźnione projekty?

4. Kiedy zostanie uruchomiony system e-Deklaracji podatkowych?

Łączę wyrazy szacunku
Poseł Jan Wyrowiński
Warszawa, dnia 25 października 2006 r.
"

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 5314 w sprawie opóźnień w informatyzacji administracji publicznej:

"Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 31 października 2006 r. (sygn. SPS-023-5314/06) przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Jana Wyrowińskiego w sprawie opóźnień w informatyzacji administracji publicznej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrem Finansów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Główną przyczyną opóźnień w realizacji projektów w ramach działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jest wysoki stopień skomplikowania projektów informatycznych i wynikające z tego faktu przedłużanie się procedur przetargowych. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektu informatycznego musi być poprzedzone pracami analitycznymi. Ponadto beneficjenci zwracali uwagę na liczne protesty ze strony firm biorących udział w przetargach. Niektórzy beneficjenci wskazywali także na trudności instytucjonalne (nabór pracowników, wynajęcie kancelarii prawnej do obsługi projektu itp.).

Należy wskazać, że z 14 projektów w ramach działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw za opóźnione można uznać:

1) projekt,,Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Gminnych Ewidencji Działalności Gospodarczej˝, którego beneficjentem jest Minister Gospodarki. W związku z przedłużającymi się pracami nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej planowane jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu. Decyzja taka podjęta została wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Rekomendowana kwota wsparcia tego projektu wynosi 31 836 398 zł, a wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 23 877 298,50 zł;

2) projekt,,Obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców e-Deklaracje˝, dla którego kwota wsparcia wynosi 140 155 622 zł, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 105 116 716,50 zł. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów z dnia 24 października br., która zakłada podział projektu i ograniczenie jego zakresu rzeczowego, rekomendowana kwota wsparcia projektu zmniejszy się o kwotę 69 586 622 zł, a wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmniejszy się o kwotę 52 189 966,50 zł. Pierwsza część projektu będzie realizowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, natomiast druga jego część zostanie wpisana na listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowana w nowej perspektywie finansowej 2007-2013. Podjęte zostały działania zmierzające do wpisania projektu e-Deklaracje II do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Priorytetu 7 Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W związku z powyższym zakładane jest uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu e-Deklaracje pod koniec 2008 r., pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowaniu projektu e-Deklaracje II na początku 2007 r.;

3) projekt Głównego Geodety Kraju,,Geoportal.gov.pl˝, dla którego kwota wsparcia wynosi 77 461 337 zł, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 58 096 002,75 zł; termin realizacji: 01.07.2005 r.-31.03.2008 r. Dotychczas złożono wnioski o płatności na łączną kwotę 3 299 710,15 zł. Beneficjent opracowuje projekt podziału projektu, tak jak w przypadku projektu z pkt 2;

4) projekt Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,,Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym˝, dla którego kwota wsparcia wynosi 32 497 904 zł, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 24 373 428 zł; termin realizacji: 01.10.2005 r. -30.11.2007 r. Beneficjent proponuje aneksowanie umowy i przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2008 r. oraz wykorzystanie w roku 2006 kwoty 3 017 061,84 zł z planowanych 12 286 619 zł i przesunięcie różnicy w wysokości 9 269 557,16 zł na lata 2007-2008;

5) Projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,,Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych˝, dla którego kwota wsparcia wynosi 200 100 000 zł, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 150 075 000 zł; termin realizacji: 01.06.2005 r.-31.12.2007 r. Beneficjent proponuje aneksowanie umowy i przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2008 r. oraz wykorzystanie w roku 2006 kwoty 3 482 000 zł z planowanych 49 480 000 zł i przesunięcie różnicy w wysokości 45 998 000 zł na lata 2007-2008.

Należy podkreślić, że prowadzone są działania mające na celu pomoc beneficjentom w rozwiązywaniu problemów powstających podczas realizacji projektów. W przypadku gdy zaistniałe problemy stanowią istotne zagrożenie dla dalszej realizacji projektu - jak to miało miejsce w przypadku projektu Ministerstwa Gospodarki - podejmowane są decyzje o rozwiązaniu umowy lub podziale projektu.

Należy wskazać, że nie istnieje zagrożenie utraty zakontraktowanych środków unijnych. Zaoszczędzone w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw środki wynikające z oszczędności, rozwiązania umów bądź podziału projektów zostaną realokowane do działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Z wyrazami szacunku
Podsekretarz stanu
Grzegorz Bliźniuk
Warszawa, dnia 27 listopada 2006 r.
"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>