Pytania do polityków w kampanii wyborczej

»

Zbliżają się wybory prezydenckie oraz wybory parlamentarne. Z tej okazji warto zadać ubiegającym sie o głosy wyborców pytania o internet.


  1. Zauważyliśmy, iż strona internetowa Państwa Partii nie spełnia podstawowych standardów tworzenia internetowych zasobów (sprawdzić to można pod adresem http://validator.w3.org/). Przyjęta 17 lutego 2005 roku ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posługuje się takimi określeniami jak: "minimalne, gwarantujące otwartość standardów informatycznych, wymagania dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi", "minimalne, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagania dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych", "specyfikacja rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi", etc. Wobec powyższego pytamy: w jaki sposób Państwa Partia ma zamiar zabiegać o zachowanie interoperacyjności i neutralności technologicznej systemów informatycznych oraz ich interfejsów przeznaczonych dla obywateli?

  2. Praktycznie wszystkie strony internetowe administracji publicznej są przygotowane w sposób, który znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia zapoznanie się z ich treścią osobom niedowidzącym i niewidomym. Niektóre serwisy internetowe zamiast skupić się na opracowaniu stron internetowych zgodnie z obowiązującymi, międzynarodowymi standardami (W3C) oraz zasadami dostępności (Web Accessibility) w ostatnim czasie uruchomiły "gadające" serwisy, które "przeznaczone są dla osób niewidomych", jednakże sposób ich przygotowania oceniany jest negatywnie zarówno przez środowisko twórców stron internetowych jak i samych niewidomych. Jakie zamierzacie podjąć działania, by strony internetowy urzędów publicznych były dostępne dla osób z wadami wzroku?

  3. Takie incydenty jak opublikownie w internecie listy, która pochodziła z Instytutu Pamięci Narodowej świadczą o tym, że obecnie nieskuteczne są wszelkie mechanizmy cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych, administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych czy prawnokarne przespisy o zniesławieniach. W internecie praktycznie w każdej chwili można obserwować zachowania łamiące obowiązujące przepisy. Czy Państwa zdaniem należy raczej chronić prywatność osób korzystających z intenetu, czy też zrezygnować z anonimowości na rzecz pełnej identyfikacji mieszkańców wirtualnej wioski?

  4. Wiele się ostatnio mówi o ochronie własności intelektualnej. Na świecie toczy się wiele procesów sądowych dotyczacych wymieniania się plikami komputerowymi. Przez Unię Europejską przetoczyła się dyskusja dotycząca możliwości patentowania oprogramowania. Trwają tam prace nad kreowaniem nowych praw wyłącznych do przekazów informacji - prawa nadawców. Informacja pozbawiona fizycznego nośnika jest łatwa do kopiowania. Istnieją istotne różnice pomiędzy prawem własności a tza. "własnością intelektualną". Wystarczy zauważyć, że przekazując własność przedmiotu jego poprzedni dysponent pozbywa się nad nim władztwa. W przypadku zapoznania się z informacją - obie osoby informację znają ("posiadają"). Można też zauważyć, że powszechnie znana "tajemnica" przestaje nią byc w istocie. Czy Państwa zdaniem informacja jako taka może być przedmiotem "własności" (praw wyłącznych), czy raczej informacja należy do kategorii "dóbr publicznych"? Jeśli Państwa Partia jest za tym, by rozszerzyć pojęcie "własności intelektrualnej", to jakimi mechanizmami będziecie Państwo chcieli ten cel zrealizować? Jeśli uważacie, że należy pełniej zagwarantować dostęp obywateli do informacji oraz do dóbr kultury - jak to pogodzić z dążeniami wielu podmiotów do objęcia prawami wyłącznymi coraz liczniejszych kategorii informacji?

  5. W internecie wiele jest treści niezgodnych z prawem, takich jak pornografia z udziałem osób nieletnich, czy materiały nawołujące do waśni. Treści te dostępne są często w wynikach wyszukiwania popularnych przeszukiwarek. Powstała pokusa, by wprowadzać narzędzia do filtrowania lub innego blokowania takich treści. Jednocześnie wiele badań prowadzonych nad tego typu narzędziami udawadnia, że mechanizmy filtrujące są nieskuteczne i poza np. materiałami pornograficznymi uniemożliwia dostęp do materiałów edukacyjnych (np. o higienie). Czy Państwa Partia jest zdania, że należy stosować narzędzia blokujące dostęp do niektórych treści, np. w celu ochrony małoletnich? Czy też jesteście państwo zdania, że tego typu filtry są w gruncie rzeczy cenzurą, a o małoletnich powinni dbać rodzice, któzy w rozmowie będą wyjaśniać im, na jakiego rodzaju treści mogą natknąć się w internecie?

Poniżej przegląd programowy partii ubiegających się o głosy wyborców.
Kolejnośc nie jest przypadkowa - partie posortowane są ze względu na ilość błędów na stronach internetowych.

@ Demokraci.pl - Tylko jeden błąd na stronie. "Partia Demokratyczna za fundament demokratycznej Polski uważa rozwój wolnych, pluralistycznych środków masowego przekazu. Będziemy sprzeciwiać się wszelkim próbom ograniczania dostępu społeczeństwa do informacji". W ramach programu partia ta chce kłaść nacisk m.in. na "docieranie do wszystkich niepełnosprawnych z informacją o ich prawach i obowiązkach".

Sekretariat Krajowy
sekretariat@demokraci.pl
00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79

telefony:
Ewa Pawłowska: 0 22 33 55 800,
e.pawlowska@demokraci.pl
Aleksandra Stępień: 0 22 33 55 801
a.stepien@demokraci.pl
fax: 022 33 55 880
Biuro Prasowe
media@demokraci.pl

@ Prawo i Sprawiedliwość Jeśli chodzi o poprawność kodu 20 błędów walidacji strony; - na pierwszej stronie odesłanie do klipów wideo; Wewnątrz znajdują się linki prowadzące do zasobów, które nie istnieją (error 404) - np. Kontakt > Klub Parlamentarny PiS. Na stronie z dokumentami programowymi brak jakiegokolwiek odnoszącego się do społeczeństwa informacyjnego. Niektóe dokumenty udostępniono wyłącznie jako PDF lub wyłącznie jako DOC; Nie każdy da się "przeczytać online". PiS postuluje "zmianę prawa autorskiego, która zakończy okres ciągnących się latami sporów między nadawcami a organizacjami zbiorowego zarządzania", postuluje też "ułatwienie młodym ludziom dostępu do kultury". W trzeciej tezie konstytucyjnej "Powinnością organów państwa jest dbanie o dobro wspólne obywateli"

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul.Wiejska 4/6/8,
00-902 Warszawa
tel.: (22) 694 2181, 694 22 00;
tel./fax: (22) 694 20 57
e-mail: kp-pis@sejm.pl

Rzecznik Prasowy
Konrad Ciesiołkiewicz
e-mail: biuroprasowe.kp-pis@sejm.pl

Zespół prac programowych
Tomasz Szatkowski
Miszel Smorawski
tel.: (22) 6942596, 6941731

@ Socjaldemokracja Polska - 104 błędy walidacji strony. Na stronie otwierają się pop-upy. W dokumencie programowym Program Nowej Lewicy (PDF) zauważono internet. "Przetargi internetowe obligatoryjne dla dóbr i usług wystandaryzowanych (np. artykuły biurowe) • Stworzenie oficjalnej platformy certyfikowanej przez Urząd Zamówień Publicznych. Szacuje się, że wprowadzenie przetargów internetowych przyniesie w całej gospodarce co najmniej 10% oszczędności, czyli około 5-7 mld PLN. Administracja rządowa, samorządowa i szpitale zaoszczędzą około 1,8-2,7 mld PLN". Jest też w innym miejscu programu: "e-szkoła. Podwoić liczbę komputerów w szkołach (jest 1/20 uczniów, powinno być 1/10), pracownia internetowa w każdej szkole. Wprowadzenie multimedialnych programów nauczania różnych przedmiotów" Postulują również "Uruchomienie Akademii Telewizyjnej i Internetowej", o czym nie ma niestety więcej.

Siedzibą Socjaldemokracji Polskiej jest Biuro Wykonawcze Zarządu Krajowego Socjaldemokracji Polskiej
ul. Mokotowska 29a
00-560 Warszawa

Godziny pracy: 9.00- 17.00
Tel.: (0-22) 621-36-40
Tel.: (0-22) 621-52-70
Fax: (0-22) 621-53-42
e-mail: sdpl@onet.pl

Agnieszka Zaręba – dyrektor biura,
0 603-954-736, sdpl.agnieszka@vp.pl

Daniel Nowakowski – obsługa strony internetowej,
0 660-195-016, sdpl.daniel@vp.pl

@ Samoobrona - 12 błędów walidacji strony, jednak gdy się sprawdzi jakąś stronę, głęboką (poza główną ramką) - 334 błędy. Sporo informacji (nawet jest coś na kształt FAQ). Są strony regionalne Samoobrony. Za pomocą wmontowanego w stronę Googla można znaleźć wypowiedzi odnoszące się do internetu. W dokumentach programowych: "Zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i pomocy naukowych (w tym dostępu do sieci Internet) wszystkim placówkom edukacyjnym poprzez zwiększenie nakładów na naukę" (Tezy programowe Organizacji Młodzieżowej z maja 2002 roku). W jednym z wywiadów: "Jaka stawka na Internet, a propos, VAT? Jaką Samoobrona proponuje? A.L. - Zero procent". Jest też słowo o polityku XXI wieku... Szkoda, że strona jest oparta o frame, co utrudnia kopiowanie URLI poszczególnych stron.

Biuro Krajowe Partii:
al. Jerozolimskie 30
00-024 Warszawa
tel.: (22) 625 04 72
fax: (22) 625 04 77
samoobrona@samoobrona.org.pl

@ Platforma Obywatelska - 172 błędy walidacji strony. Na czwartej stronie programu wyborczego (PDF) pada słowo internet: "Po pierwsze, musimy odsłonić talenty, które tkwią w każdym z nas. Zrobić to możemy tylko poprzez wielki wysiłek na rzecz rozwoju edukacji, od przedszkola do kursów zawodowych. Wysiłek, który połączy rząd, samorządy, nauczycieli, uczniów – całe społeczeństwo. Który zapewni wszystkim dzieciom dostęp do dobrej szkoły, podręczników i drugiego śniadania. Który w szybkim tempie zmniejszy dramatyczne różnice w dostępie do wykształcenia na wsi i w mieście. Bez tego wysiłku, bez systemu edukacji na wysokim poziomie oraz bez – już dziś koniecznego – powszechnego dostępu do Internetu nasze możliwości pozostaną ukryte przed nami samymi i przed światem." Uwaga - program wyborczy z 2001 roku. Nie ma dokumentu dedykowanego społeczeństwu informacyjnemu.

Biuro Krajowe PO
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa
tel.: (22) 635-78-79, (22) 831-55-07
fax: (22) 635-76-41
e-mail: poczta@platforma.org

Dyrektor Biura: Ewa Magiera
e-mail: ewa.magiera@platforma.org

@ Polskie Stronnictwo Ludowe - 326 błędów walidacji strony. PSL w dokumentach programowych pragnie wykorzystać internet do rozwój krajowej turystyki oraz agroturystyki. W tym celu postuluje stworzenie krajowego systemu internetowej informacji i oferty. 19 lutego 2005 Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia "zerowej" stawki VAT na dostęp do Internetu. PSL opowiada się za "takim pokierowaniem budową społeczeństwa informacyjnego, aby zapewnić powszechny dostęp do wyników kompleksowego monitorowania, dalekosiężnego przewidywania oraz wymiernego wartościowania skutków pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia ludzi i przyrody".

Polskie Stronnictwo Ludowe
Naczelny Komitet Wykonawczy
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa
Sekretariat
pokój 331
tel.: (022) 620 60 20
fax.: (022) 654 35 83
e mail: biuronkw@psl.org.pl

Biuro Prasowe PSL
pokój 301
tel., fax:(022) 654 35 82
e mail: bpras@psl.org.pl

@ Sojusz Lewicy Demokratycznej - 677 błędów walidacji strony. W deklaracji programowej, w części zatytułowanej "Rozwój gospodarki opartej na wiedzy" pada internet "Zwiększenie dostępności do Internetu. Internet w każdej szkole i urzędzie". Generalnie nie ma tam konkretów. Ogólna myśl jest następująca: "Oceniając przemiany ostatnich 16 lat uważamy, że Polsce potrzebne jest odejście od liberalizmu gospodarczego i budowa państwa solidaryzmu społecznego, organizującego ludzi wokół spraw uznanych za społecznie najważniejsze". Nie ma dokumentu dedykowanego społeczeństwu informacyjnemu.

Biuro Prasowe SLD
ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa
tel./fax. (22) 621 85 53
rzecznik@sld.org.pl

Obsuga biura:
Piotr Moscicki
mobile: +48 606 345 402
pmoscicki@sld.org.pl

@ Liga Polskich Rodzin - 681 błędów walidacji strony. Przy każdym kliknięciu otwiera się pop-up window. W programie nie znalazłem nic o internecie. Ciekawe, że sam program w formacie PDF ze strony, która ponoć ma umożliwić jego pobranie otwiera sie w nowym oknie o rozmiarach 100 na 100 pikseli. Gdy już człowiek uzyska "normalny" dostęp do tego PDFa, to przeczyta w programie: "Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski osiągniemy wykorzystując edukację i naukę jako siłę napędową rozwoju oraz własne zasoby przyrodnicze i techniczne". Liga przeciwna jest "prywatyzacji sektorów strategicznych dla Państwa jak: (...) magistrale telekomunikacyjne (...)". Odnośnie kultury - "Spowodujemy, że media publiczne (prasa, radio, TV) będą kultywować najlepsze tradycje narodowe – etyczne i moralne wzorce zachowań". Jednym z akcentowanych obszarów, które zdaniem partii należy wspierać są "„Współczesne technologie informatyczne” – technologie softwarowe, systemy rozproszone, optoelektronika, technologie wiedzy, systemy inteligentne". Zdaniem Ligii Polskich Rodzin należy skoncentrować się na tym obszarze nauki i techniki (obok 4 innych), uznanym za prorozwojowy, tradycyjnie polski, czyniąc z niego specjalność narodową.

Warszawa - biuro ogólnopolskie LPR
ul. Hoża 9
00-528 Warszawa
tel. (22) 622 36 48
fax (22) 622 31 38
emial: sekretariat@lpr.pl
Godziny urzędowania biura: 10:00-18:00

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A co z innymi partiami? Nie

A co z innymi partiami? Nie mają swoich stron internetowych? Np. UPR, LPR, Partia Piratów nie mają stron?

Być może mają

VaGla's picture

Natomiast proszę sprawdzić datę z jaką opublikowano komentowaną właśnie notatkę i sprawdzić okoliczności związane z tą datą.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>