Interpelacja w sprawie strony dla Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Interpelacja nr 3806 do ministra środowiska w sprawie utworzenia przez Ministerstwo Środowiska specjalnej strony internetowej wraz z bazą danych dla ˝Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych˝ wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra.

Interpelacja:
"Szanowny Panie Ministrze! Jednym z podstawowych pojęć funkcjonujących w ˝Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych˝ jest ˝aglomeracja˝, a jego integralną częścią jest wykaz aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych. Od pojęcia aglomeracji rozpoczyna się droga każdego beneficjenta, zwłaszcza gminy, do pozyskania unijnych środków pomocowych na niezbędne inwestycje środowiskowe. Z tej perspektywy patrząc, trzeba stwierdzić, że brak jest spójności zawartych w KPOŚ danych z wyznaczanymi na mocy ustawy przez wojewodów obszarami i granicami aglomeracji. Ustawowy obowiązek tworzenia aglomeracji miał posłużyć właśnie do weryfikacji ww. programu, a ich wykaz powinien okresowo aktualizować załączniki KPOŚ, np. raz do roku. Aby tak było, potrzebna jest wspólna płaszczyzna porozumiewania się i szybkiej wymiany informacji. Takie możliwości daje Internet. Dlatego zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy widzi Pan możliwość utworzenia przez Ministerstwo Środowiska specjalnej strony internetowej dla ˝Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych˝ wraz z bazą danych, na której będą zamieszczane informacje o Programie.

Z poważaniem
Poseł Henryk Milcarz
Warszawa, dnia 7 lipca 2006 r.
"

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3806 w sprawie utworzenia przez Ministerstwo Środowiska specjalnej strony internetowej wraz z bazą danych dla ˝Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych˝:

"Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Henryka Milcarza w sprawie utworzenia specjalnej strony internetowej wraz z bazą danych dla Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), przekazaną przy piśmie z dnia 21 lipca 2006 r., znak: SPS-023-3806/06, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z art. 43 ust 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) w dniu 7 czerwca 2005 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów pierwsza aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Biorąc pod uwagę długotrwały charakter programu oraz złożoność zadań inwestycyjnych tam ujętych, niezbędne jest dokonywanie ewentualnych systematycznych zmian polegających na uaktualnianiu zapisów KPOŚK.

Aktualnie trwa proces wyznaczania przez wojewodów aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283 poz. 2841). Do chwili obecnej wyznaczonych zostało około 1200 aglomeracji z 1577 zapisanych w aktualizacji programu. Proces ten w momencie jego ukończenia stanie się podstawą do dokonania kolejnej, drugiej już aktualizacji zapisów KPOŚK. Aktualizacja zapisów programu planowana jest na pierwszy kwartał 2007 r. zaraz po zakończeniu procesu wyznaczania aglomeracji.

Pragnę również poinformować Pana Marszałka, iż na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska został zamieszczony Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego aktualizacja. Poniżej przedstawiam adresy elektroniczne programów:

(http://www/2materialy_informacyjne/raporty_opracowania/kposk/index.shtml; http://www/2materialy_informacyjne/raporty_opracowania/kposk/aktualizacja.shtml).

Stworzenie specjalnej strony internetowej dla Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z pewnością generowałoby koszty związane z obsługą tej strony. Niemniej jednak zasadne jest rozpatrzenie propozycji posła Henryka Milcarza. W chwili obecnej Polska oczekuje na przekazanie - przez Komisję Europejską - kwestionariusza będącego formą raportu dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Raport ten swoim zasięgiem obejmie wszystkie aglomeracje wraz z opisem stanu wyposażenia w oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz zbiorcze systemy kanalizacyjne tych obszarów. Wówczas też zamieszczenie niniejszego raportu na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska posłuży do funkcjonowania bazy danych na temat gospodarki ściekowej w Polsce.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu
Teresa Warchałowska
Warszawa, dnia 10 sierpnia 2006 r.
"

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

dziwny URL w odpowiedzi na interpelację...

VaGla's picture

Skoro podsekretarz stanu udzieliła odpowiedzi na interpelację, to zacząłem szukać tych adresów URL, które w tej odpowiedzi są przywołane. Nie czepiając się ewidentnie wadliwego adresu spieszę donieść, że chodzi o serwis www.mos.gov.pl. Zatem pierwszy z przywołanych materiałów to Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, drugi zaś to: Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 07.06.2005 r.)...
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>