Postępowania przeciwko Polsce

Nie jest to nowa informacja, bo z 13 grudnia, ale warto ją odnotować: Komisja Europejska wszczęła dwa nowe postępowania przeciwko Polsce. Chodzi m.in. o niezależność regulatora (po przyjęciu ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych). Ponadto Komisja skierowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko dwóm państwom członkowskim (Francji i Polsce).

O zamieszaniu związanym z przyjęciem ustawy pisałem w tekście Sporu o UKE ciąg dalszy - zasób kadrowy a regulacja rynku. Pisałem również o sprawie przed Trybunałem: Usługa powszechna i skarga Komisji na Polskę w Trybunale Sprawiedliwości

W opublikowanej 13 grudnia notatce IP/06/1798 czytamy zaś:

Komisja przekazuje Polsce dwa wezwania do usunięcia uchybienia w związku z zastrzeżeniami co do niezależności krajowego organu regulacyjnego w następstwie uchwalenia w sierpniu nowych przepisów oraz z niedostępnością informacji o miejscu przebywania osoby wywołującej w przypadku połączeń z numerem 112 wykonywanych z telefonu komórkowego.

(...)

Komisja kieruje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko dwóm państwom członkowskim: Francji (w związku z mechanizmem wyznaczania do świadczenia usługi powszechnej) oraz Polsce (w związku z nieprawidłową transpozycją dyrektywy o dostępie) (patrz IP/06/948).

Zarzuty Komisji dotyczą błędnej transpozycji art. 4 i 5 europejskiej Dyrektywy 2002/19/WE o Dostępie na grunt polskiej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (postępowanie nr 2005/2061).

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej czytamy:

Zarzuty Komisji Europejskiej:

Komisja Europejska zarzuca Polsce, że nie w pełni transponowała art. 4 ust 1 i art. 5 ust.1 Dyrektywy o dostępie, w tym:

- art. 4. 1 Dyrektywy o dostępie:

Komisja Europejska wskazuje na zbyt szerokie zapisy polskiej ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 26 i 27), które nakładają obowiązek negocjacyjny do całości zagadnień związanych z dostępem telekomunikacyjnym podczas gdy Dyrektywa o dostępie odnosi się wyłącznie do negocjowania połączenia sieci. Niezgodny z wymaganiami dyrektywy obowiązek negocjowania dostępu niezależnie od pozycji rynkowej negocjujących stron;

- art. 5.1 Dyrektywy o dostępie:

Komisja Europejska powzięła wątpliwość czy na gruncie polskiej ustawy Prawo Telekomunikacyjne zapewniono krajowemu organowi regulacyjnemu ogólne prawo do wspierania i zapewniania odpowiedniego dostępu i wzajemnych połączeń.

Stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej:

Strona polska argumentuje, że sposób transpozycji powyższych przepisów wspólnotowych na grunt prawa krajowego jest poprawny i ma dużą wagę praktyczną. Przyjęty przez Polskę sposób transpozycji jest szczególnie istotny dla rynku telefonii ruchomej gdzie kwestionowane przez KE przepisy mobilizują strony do sprawnego negocjowania i podpisywania umów, bez konieczności ingerencji władczej przez Prezesa UKE. Przyjęte na gruncie polskiego prawa rozwiązanie zmierza zatem do wspierania konkurencji.

Polska przyjęła koncepcję, iż regulator zapewnia adekwatny dostęp telekomunikacyjny nie w drodze decyzji nakładającej nieokreślone w ustawie obowiązki, lecz w drodze decyzji zastępującej umowę międzyoperatorską o dostępie telekomunikacyjnym.

Aspekty proceduralne:

Podstawę prawną do takiego działania stanowi art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który stanowi co następuje:

Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag.

Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z przewidzianą Traktatem dwuetapową procedurą, KE skierowała w dn. 16 marca 2005 r. do Rządu Polskiego list w sprawie podejrzenia naruszenia prawa wspólnotowego. Po analizie przedstawionych przez Rząd Polski wyjaśnień KE zdecydowała się na kontynuowanie przeciwko Polsce procedury o naruszenie zobowiązań traktatowych i o wystosowaniu uzasadnionej opinii (28 czerwca 2006 r.).

Podtrzymanie przez Rząd Polski dotychczasowej argumentacji o zgodności polskiej ustawy Prawo Telekomunikacyjne z Dyrektywą o Dostępie skutkowało skierowaniem przez KE sprawy do ETS.

W uzasadnieniu podjętej decyzji Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, Pani Viviane Reding, zaznaczyła, że zgodność prawa krajowego z prawem europejskim jest ważna zwłaszcza w sektorze telekomunikacji, który w coraz większym stopniu ma wpływ na konkurencję w wymiarze transgranicznym.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>