Usługa powszechna i skarga Komisji na Polskę w Trybunale Sprawiedliwości

Do Trybunału Sprawiedliwości wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem transpozycji dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej)(Sygn.: C-416/06).

W niedawnym komunikacie opublikowanym w serwisie europa.eu z datą 7 lipca informowano, że "w nowej serii postępowań przeciwko możliwym naruszeniom przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji Komisja Europejska zamknęła kolejnych 18 spraw, ponieważ państwa członkowskie podjęły odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami UE. Środki te między innymi umożliwiają krajowym organom nadzoru w dziedzinie telekomunikacji wspieranie konkurencji i gwarantują ochronę życia prywatnego użytkowników telefonów. Jednocześnie otwarto pięć nowych spraw, z których cztery dotyczą niezgodności krajowych przepisów w zakresie obowiązkowej transmisji (tzw. must-carry) z dyrektywą UE o usłudze powszechnej w Belgii (Walonia i Bruksela), Holandii i Finlandii. Ponadto toczące się postępowania przeciwko trzem państwom członkowskim (Finlandia, Łotwa i Polska) zostały posunięte do przodu. Przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości prowadzone jest postępowanie przeciwko Polsce i Łotwie za niedopełnienie obowiązku zapewnienia publikacji pełnego spisu telefonów i udostępnienia pełnej usługi informacyjnej. Natomiast przeciwko Finlandii toczy się postępowanie w sprawie naruszenia w związku z niedopełnieniem obowiązku zapewnienia krajowym organom nadzoru w dziedzinie telekomunikacji wystarczających uprawnień koniecznych do regulacji rynku połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych".

W odniesieniu do Polski komunikat stwierdza:

...po otrzymaniu powiadomień z Belgii i Polski, krajowe organy regulacyjne we wszystkich 25 państwach członkowskich w pełni uczestniczą w procesach analizy rynków i powiadamiania o jej wynikach na mocy ram regulacyjnych z 2002 r.

Jednocześnie Komisja postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Finlandii, ponieważ tamtejsze prawo krajowe uniemożliwia krajowemu organowi nadzoru w dziedzinie telekomunikacji skuteczne regulowanie rynku połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych, co potwierdza najnowsza przekazana opinia dotycząca analizy rynku. Ponadto w związku z ograniczeniami uprawnień krajowych organów regulacyjnych Finlandia otrzyma również dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, a Polska – uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie naruszenia zgodnie z art. 226 traktatu WE, po przesłaniu wezwania do usunięcia uchybienia).

Co więcej Polska i Łotwa zostały pozwane przed Trybunał za niedopełnienie obowiązku zapewnienia publikacji pełnego spisu telefonów i udostępnienia pełnej usługi informacyjnej...

Odnośnie sygnalizowanej we wstępie sprawy C-416/06 można spodziewać się opublikowania zarzutów oraz głównych argumentów w komunikacie w Dz.Urz. C w terminie późniejszym. W serwisie http://curia.eu jeszcze nie ma na ten temat informacji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>