Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie patenów

Parlament Europejski przyjął nową rezolucję (głosami 494 za do 109 przeciw). Parlament zauważył niepokojącą jego zdaniem praktykę Europejskiego Urzędu Patentowego i brak demokratycznej kontroli nad systemem patentowanym. Rezolucja w ograniczonym zakresie odnosi się do projektowanego porozumienia EPLA (por. EPLA: Trzecia runda walki przeciw patentom na oprogramowanie).

Notatkę prasową na temat rezolucji publikuje FFII. Organizacja ta przyjmuje z ograniczonym zadowoleniem rezolucję Parlamentu Europejskiego (w notatce prasowej mowa jest o 80% poparciu). Przyjęty tekst jest daleki od propozycji, którą zgłosili eurodeputowani Klaus-Heiner Lehne (EPP-ED) oraz Sharon Bowles (ALDE), którzy zostali zmuszeni do negocjowania swojego stanowiska z innymi deputowanymi z EPP-ED, PES oraz ALDE. W tych negocjacjach nad treścią rezolucji brali również udział deputowani z PES, Greens/EFA oraz GUE/NGL... Działo się.

Wedle FFII: główną niezręcznością rezolucji jest wsparcie dla przystąpienia Unii Europejskiego do Europejskiej Konwencja Patentowej, co dałoby większe uprawnienia w zakresie polityki patentowej urzędnikom Komisji i państw członkowskich.

Na stronie Parlamentu Europejskiego, w notatce Parlament domaga się zwiększenia demokratycznej kontroli postępowań patentowych, czytam:

Stosunkiem głosów 494 za, 109 przeciw i 18 wstrzymujących się Parlament odłożył decyzję w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Europejskiego porozumienia w sprawie rozwiązywania sporów patentowych (EPLA) i uznał, że w tekście porozumienia potrzebne są "znaczące zmiany". Podczas debaty w PE 28 września br., komisarz McCreevy namawiał posłów do ratyfikacji porozumienia przekonując, że poprawi ono efektywność europejskiego systemu patentowego.

Posłowie nie odrzucili definitywnie idei przystąpienia do EPLA, ale dali wyraz swoim zastrzeżeniom do obecnej wersji porozumienia. W szczególności zastrzeżenia te dotyczą braku demokratycznej kontroli postępowań, w których patenty są przyznawane, zatwierdzane i wprowadzane. Posłowie proponują zmianę brzemienia obecnego tekstu porozumienia, która uwzględniałaby obawy związane z niedostatkiem demokratycznej kontroli, niezawisłości sądów i kosztów postępowania sądowego. Ponadto, posłowie proszą Dział Prawny PE o wydanie opinii na temat nakładania się zapisów EPLA ze wspólnotowym dorobkiem prawnym.

Podczas debaty w Strasburgu dwa tygodnie temu, posłowie zgodnie twierdzili, że najlepszym sposobem poprawy ochrony patentowej w UE byłoby ustanowienie patentu wspólnotowego. Niemniej przyznają, że w dającej się przewidzieć przyszłości wniosek w sprawie patentu wspólnotowego ma niewielkie szanse, aby zostać przyjętym.

Po tym jak propozycja ustanowienia patentu wspólnotowego utkwiła w Radzie Ministrów, KE przedstawiła wniosek o przystąpienie do Europejskiego porozumienia w sprawie rozwiązywania sporów patentowych - EPLA. Porozumienie przewiduje ustanowienie Europejskiego Trybunału Patentowego władnego rozstrzygać w sprawach o naruszenie patentów europejskich. Przystąpienie Wspólnoty do porozumienia umożliwiłoby Trybunałowi orzekanie w sprawach patentowych we wszystkich państwach członkowskich.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>