Sygnalizowana nowela rozporządzenia w sprawie BIP - udostępniono projekt

Jak zapowiadałem kilka dni temu - jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Przygotowanie tego projektu wynika zarówno z potrzeby poprawienia regulacji opisującej dziś biuletyny (bo jak firewall postawić przed stronami www?), ale też z tego, że ustawa o informatyzacji zmieniła jakiś czas temu delegację ustawową do jego wydania.

Projekt, który udostępniono publicznie na stronie BIP MSWiA stanowi propozycję pierwszego etapu zmian ("szybka nowelizacja"), zaś drugi etap ma nastąpić na początku przyszłego roku i będzie się wiązał ze zmianami również w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Tak więc dziś planuje się tylko zmiany kosmetyczne ("usunięcie potykaczy"), raczej uproszczenie rozporządzenia przez usuwanie jego fragmentów, niż jakieś bardziej radykalne zmiany w systemie, chociaż uważam, iż dopuszczenie prowadzenia jednej tylko strony (zamiast dwóch: strony własnej i BIP) przez podmiot zobowiązany, to krok w dobrym kierunku (por. dział BIP niniejszego serwisu, a zwłaszcza Biuletyn Informacji Publicznej. Wymagania w stosunku do instytucji korzystających ze środków publicznych).

Na podstawie delegacji ustawowej, obowiązującej od pewnego czasu (nowe brzmienie art. 9 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej nadane przez ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opublikowanej w Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.) - minister właściwy do spraw informatyzacji określa:

1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:
a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,
b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,

2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,

3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

To wszystko zaś określa "mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych".

Ustawa o informatyzacji wprowadziła też inny element do systemu BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy): minister właściwy do spraw informatyzacji "udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego oprogramowania". O ile wiem - ministerstwo nie udostępnia jeszcze żadnego oprogramowania ani kodów źródłowych. Zastanawiam się właśnie czy minister może po prostu wskazać Drupala lub MediaWiki?

Z Uzasadnienia:

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw informatyzacji zawartego w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej ustawą), w brzmieniu nadanym art. 44 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia przewiduje, iż dotychczasowa postać Biuletynu Informacji Publicznej zostanie zachowana, a wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie prowadzenia stron podmiotom zobowiązanym.

Ze względu na otwartość katalogu podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron podmiotowych BIP, który to katalog został określony w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, nie jest w praktyce możliwe przedstawienie na stronie głównej BIP (SGBIP) menu podmiotowego zawierającego spis wszystkich podmiotów z tej kategorii. Gdyby nawet sporządzenie takiego spisu było możliwe to zostałaby w nim zamieszczona grupa podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku prowadzenia strony podmiotowej BIP (SPBIP) i zarazem tego obowiązku niedopełniających. Byłoby to sprzeczne z art. 9 ust. 1 ustawy nakładającym na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek zamieszczania na SGBIP wykazu podmiotów wraz odnośnikami do stron podmiotowych BIP.

W związku z określonym w art. 9 ust. 1 ustawy obowiązkiem zamieszczania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na SGBIP wykazu podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, pojęcie „menu podmiotowego” określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2002 Nr 67 poz. 619) zostało w § 2 pkt 8 omawianego tekstu projektu zastąpione pojęciem „spis podmiotów”. Spis ten ma zawierać wykaz podmiotów prowadzących strony podmiotowe BIP i być tworzony na podstawie informacji przekazywanej przez podmioty zobowiązane. Obowiązek przekazywania takich informacji jest określony w art. 9 ust. 3 ustawy.

Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz programowych tekst projektu rozporządzenia odchodzi od formułowania zapisów odwołujących się do terminologii technicznej na rzecz opisu funkcjonalnego wymagań.

Projekt rozporządzenia w § 7 pkt 1 nakłada na podmiot prowadzący SGBIP i podmioty prowadzące strony podmiotowe BIP obowiązek spełnienia minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212 poz. 1766). Rozwiązanie to ma na celu techniczną standaryzację stron, a także – w przypadku nowelizacji rozporządzenia określającego minimalne wymagania – ujednolicony sposób ponownego określania standardów BIP. W szczególności wprowadzenie w przyszłości w ww. rozporządzeniu wymagań co do eDostępności sprawi, że korzystanie ze stron BIP będzie jeszcze łatwiejsze. Ze względu na wygodę użytkowników projekt rozporządzenia określa także, że strony BIP zapewnią możliwość czytelnego wydruku treści na niej zgromadzonych (§ 7 pkt 2).

Projekt rozporządzenia stanowi, że SPBIP może być jednocześnie oficjalną stroną WWW podmiotu, o ile spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia (§ 10 ust. 3). Wprowadzenie tego zapisu wskazuje podmiotom możliwość prowadzenie tylko jednej strony WWW. Strony podmiotowe BIP nie będą mogły zawierać reklam. Rozporządzenie nie wyklucza jednak zamieszczenia na SPBIP treści komercyjnych (niebędących jednak reklamą), o ile dotyczą one działalności podmiotu (§ 12 ust. 2). Zapis ten ma umożliwić informowanie przez podmioty na prowadzonych przez nie stronach BIP o pełnym spektrum działalności (w tym także komercyjnej), która mieści się w pojęciu informacji publicznej.

Biorąc pod uwagę pożądaną przyszłą integrację systemu BIP z rejestrami państwowymi w projekcie rozporządzenia wśród informacji niezbędnych do prowadzenia SGBIP przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wskazuje się wprost jedynie URL SPBIP (§ 13). Inne wymagane obecnie dane zostaną ujęte w formularzu dodawania i aktualizacji danych oraz usunięcia podmiotu na SGBIP. Rozwiązanie takie umożliwi w przyszłości zmianę zakresu przekazywanych informacji bez potrzeby nowelizacji rozporządzenia w sprawie BIP.

Projekt rozporządzenia nakłada obowiązek przekazywania informacji o ustaniu obowiązku prowadzenia strony podmiotowej. Podmioty informowały do tej pory o likwidacji podmiotu (a tym samym zakończeniu prowadzenia SPBIP); zdarzają się jednak sytuacje, w których podmiot nadal funkcjonuje, ale obowiązek prowadzenia strony podmiotowej przestaje na nim ciążyć (§ 13 ust. 2).

Wprawdzie art. 9 ust. 4 pkt 2 ustawy nakłada na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek gromadzenia i udostępniania danych o liczbie pobrań stron, ale nie zawiera się on w delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia. Z tego względu w przedstawianym projekcie rozporządzenia nie regulowano tego zagadnienia.

W projekcie rozporządzenia określono także, że przekazywanie informacji na SGBIP będzie odbywać się przez moduł administracyjny tej strony bez regulowania kwestii identyfikatorów i haseł dla użytkowników pozostawiając to sferze rozwiązań praktycznych (§ 15).

W porównaniu do tekstu obowiązującego obecnie tekstu rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej wskazano, że rejestr zmian SGBIP i SPBIP, a także dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny, a także skrócono czas braku dostępności SGBIP z 24 do 8 godzin (§ 22 ust. 1).

Rozporządzenie wchodzi w życie terminie 22 stycznia 2007 r., ponieważ w tym dniu straci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67 poz. 619).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Pewnie uprawiam czepiactwo :)

Witam Autora Serwisu.

Na wstępie dziękuje za wskazanie wielce ciekawego tematu jakim są zmiany w BIP.

A co do czepiactwa ;)...

Trochę to niezręczne, jeśli serwis MSWiA zamieszcza plik projektu w formacie (doc)... Może byłoby bardziej wskazane użyć formatu (rtf), albo również powszechnie dostępnego (pdf)...
Co prawda w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766), jest ujęty format (doc)... Ujmuje format tych dokumentów jako jedynie do odczytu i akurat dokument dotyczący projektu zmian w BIP, jest raczej jedynie czytany przez zainteresowanych.
Zastanawiam się jednak, czy ministerstwo, które jest autorem określonych przepisów stanowiących prawo w Polsce, przypadkiem nie powino być tym ministerstwem, które wdraża od własnego podwórka poprawne rozwiązania ??
Zwłaszcza, że OpenOffice posługuje się formatem OASIS posiadającym już certyfikat ISO 26300:2006. MicroSoft Office raczej nie uzyskał jeszcze certyfikatu. Chyba, że o czymś jestem nie doinformowany.

Pozdrawiam.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>