Forma graficzna elektronicznej faktury

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/379/254/2005/AS). Pytanie dotyczyło formy graficznej innej w systemie i innej na wydruku i ekranie. Naczelnik urzędu uznał, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 1473/WV/443/379/254/2005/AS
Data 2006.01.10
Autor Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

Pytanie podatnika

Czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier (w czasie kontroli, na żądanie US) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść, lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 października 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

I.Stan faktyczny
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia, które umożliwiło podmiotom gospodarczym przesyłanie oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej, X rozpoczął wdrażanie systemów komputerowych pozwalających na uproszczenie współpracy z dostawcami i odbiorcami poprzez przesyłanie faktur drogą elektroniczną.Nowe systemy pozwolą na księgowanie faktur przesyłanych drogą elektroniczną z pominięciem faktur w formie papierowej, których nie będziemy otrzymywali od dostawców ani też wysyłali naszym partnerom handlowym.

II. Treść pytania
Czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier (w czasie kontroli, na żądanie US) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść, lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy?

III. Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego
Wprowadzany system komputerowy pozwalający na przesyłanie faktur w formie elektronicznej umożliwia wydruk faktur w jednej formie graficznej. Działanie systemu opiera się na przesyłaniu danych, jakie zawiera faktura sprzedającego i umieszczaniu tych danych w specjalnie zaprojektowanym wzorze faktury. Dane z faktury sprzedawcy znajdą się po przesłaniu drogą elektroniczną na fakturze, która po wydrukowaniu będzie miała inną formę, jednak przy całkowitym zachowaniu wszystkich informacji zawartych na fakturze sprzedającego, zgodnie z zasadami wynikającymi z §11 i §12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 97, póz. 971).

Należy podkreślić, że przesłane dane zgodne będą z zasadami wystawiania faktur oraz zabezpieczone zostaną poprzez EDI natomiast sam wzór wydruku faktury pozostaje bez znaczenia.Mając na uwadze powyższe rozważania, można stwierdzić, że:Jeżeli faktura przesłana drogą elektroniczną została zabezpieczona poprzez procedury EDI lub kwalifikowany podpis elektroniczny, po wydrukowaniu w celu kontroli faktura nie musi mieć tej samej formy (wzoru graficznego), jaką zastosował sprzedawca, najważniejsze jest natomiast, aby dane z faktury sprzedawcy i nabywcy były te same.

IV. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) określa:1.sposoby i warunki wystawiania faktur w formie elektronicznej,2. zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesłanych drogą elektroniczną.

Nie reguluje ono wprost kwestii będącej przedmiotem zapytania Podatnika. W § 6 ust. 5 tego rozporządzenia określono jedynie, że faktury przesyłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres przechowywania.

W tej sytuacji zasadnym wydaje się odwołanie do treści rozdziału 4 Szczegółowe zasad wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób ich przechowywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz.U.z 2005r. nr 95, póz. 798).

Zatem zdaniem Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy zachowaniu wszelkich zasad wynikających z rozdziału 4 ww rozporządzenia należy uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>