Tym razem NSA w sprawie UKE

Urząd Regulacji KomunikacjiNa stronach UKE kolejny komunikat. Tym razem Naczelny Sąd Administracyjny odłożył rozpatrzenie sprawy oferty ramowej TP łączenia sieci telekomunikacyjnych. Media: urząd jest sparaliżowany. Minister Anna Streżyńska: "Z czystej ostrożności procesowej nie będę więc podpisywać żadnych decyzji". KRRiTV podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury wskazania kandydatów na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej...

Na stronach UKE czytamy: "Podczas dzisiejszej rozprawy Naczelny Sąd Administracyjny odroczył ogłoszenie wyroku do czasu wyjaśnienia kwestii powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jednocześnie NSA ma zwrócić się do UKE o przedstawienie informacji czy pełnomocnictwa do występowania przed sądem zostały prawidłowo wystawione.

Rozprawa przed NSA dotyczy wniosku o kasację złożonego przez Telekomunikację Polską S.A. w sprawie oferty ramowej TP łączenia sieci (oferta na 2004 rok), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 5 marca 2004 r. Decyzję Prezesa URTiP o zatwierdzeniu oferty ramowej zaskarżyła Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w pierwszej instacji przyznał rację Izbie i stwierdził wadliwość decyzji regulatora. Od wyroku WSA kasację do NSA złożyła TP. Prezes URTiP nie składał odwołania uznając orzeczenie WSA.

Oferta ramowa TP określa ramowe warunki połączenia publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej TP z publicznymi sieciami telefonicznymi innych operatorów. Aktualnie UKE pracuje nad zatwierdzenie nowej ofery ramowej łączenia sieci na rok 2006".

Wczoraj informowałem, że WSA w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie skargi Telekomunikacji Polskiej S.A. uznając, że osoba pełniąca obowiązki Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie jest organem administracji państwowej władnym do występowania przed sądem lub udzielania pełnomocnictw procesowych dla urzędowych prawników.

Jednocześnie na łamach dzisiejszego (czwartkowego) Pulsu Biznesu Magdalena Wierzchowska pisze: "Regulator rynku praktycznie przestał funkcjonować, a Telekomunikacja Polska kwestionuje legalność jego decyzji. Politycy po raz kolejny zafundowali nam festiwal głupoty. Dla zaspokojenia własnych ambicji i kosztem podatników wymyślili skomplikowany i długotrwały proces wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), co doprowadziło do paraliżu urzędu... ". Dostępny jest też komunikat w tej sprawie na stronie UKE: "W dniu 3 marca 2006 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz na stronie internetowej KRRiT ukaże się ogłoszenie Przewodniczącej KRRiT o konkursie" (Uchwała KRRiTV poniżej).

Na łamach Parkietu Anna Streżyńska (pełniąca obowiązki prezesa UKE) powiedziała: "Z czystej ostrożności procesowej nie będę więc podpisywać żadnych decyzji". W innym tekście opublikowanym w tej gazecie czytamy: "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała wczoraj, że wyłoni kandydatów na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze konkursu. Od poniedziałkowego werdyktu sądu administracyjnego p.o. prezesa UKE nie podejmuje decyzji. Liberalizacja rynku opóźni się, a status quo jest korzystne dla Telekomunikacji Polskiej"...

Wczoraj UKE zakończył postępowanie w sprawie usługi powszechnej. Ma ją świadczyć TP, jako jedyny operator, który zgłosił się do konkursu. Ale TP będzie musiała poczekać na decyzję, bo może ją wydać jedynie prezes urzędu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

UCHWAŁA nr 56/2006

dnia 1 marca 2006 roku

w sprawie przystąpienia do procedury wskazania kandydatów na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie art. 213 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 oraz z 2001 r. Nr 28, poz. 319), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w związku art. 22 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267 poz. 2258), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

postanawia:

§ 1. Przystąpić do procedury wyłonienia trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu przedstawienia ich Prezesowi Rady Ministrów dla celów powołania spośród tych kandydatów Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 2. 1. W celu wyłonienia trzech kandydatur, o których mowa w § 1, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadzi konkurs.

2. Konkurs, o którym mowa w ust. 1 ogłoszony zostanie przez Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji niezwłocznie, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w prasie ogólnopolskiej oraz na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

3. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie muszą spełniać następujące wymagania :

1) posiadać obywatelstwo polskie,

2) stale zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) posiadać wykształcenie wyższe,

4) posiadać doświadczenie w zakresie działalności telekomunikacyjnej lub pocztowej,

4. Do składanych ofert muszą zostać dołączone:

1) życiorys,

2) list motywacyjny,

3) zgoda na powołanie na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

4) oświadczenie, złożone na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 10 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 -1990 (Dz. U. Nr 44 poz. 428 z 1999r. z późn zm.); przy czym oświadczeń takich nie składają osoby, które zgodnie z art. 7 ust. 2 wspomnianej ustawy urodziły się po dniu 10 maja 1972 r.

§ 3. Oferty składane są do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2. O ważności terminu decyduje data stempla pocztowego.

§ 4. 1. Oferty, które spełniać będą wymogi formalne określone w § 2 ust. 3 i 4 poddane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dwuetapowej procedurze konkursowej.

2. W pierwszym etapie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapozna się z ofertami, dokona ich analizy i wybierze osoby, z którymi przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.

3. W drugim etapie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadzi, z wybranymi w etapie pierwszym osobami, rozmowy kwalifikacyjne, które będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia głosowania, w wyniku którego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wyłoni trzech kandydatów na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Po zakończeniu etapu drugiego, o którym mowa w ust. 3, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmie Uchwałę, w której wskaże trzech kandydatów na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. W razie niemożliwości wyłonienia trzech kandydatów, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty, co zostanie podane do publicznej wiadomości przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w formie ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Elżbieta Kruk

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Sygn. akt II GZ 55/06

VaGla's picture

25 maja Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 27 marca br. o zawieszeniu postępowania administracyjnego z uwagi na fakt nieobsadzenia stanowiska Prezesa UKE i brak organu. NSA uznał, że Prezes Rady Ministrów mógł powołać osobę pełniącą obowiązki Prezesa UKE w trybie ustawy o Radzie Ministrów do czasu obsadzenia tej funkcji zgodnie z ustawą (Sygn. akt II GZ 55/06). Więcej u Mariusza w telcocafe.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>