Czekamy na prezesa UKE

W dniu 27 lutego br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie skargi Telekomunikacji Polskiej S.A. uznając, że osoba pełniąca obowiązki Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie jest organem administracji państwowej władnym do występowania przed sądem lub udzielania pełnomocnictw procesowych dla urzędowych prawników. Na stronie UKE można dziś przeczytać komunikat w tej sprawie.

Dla przypomnienia wspomnę, że w dniu 14 stycznia 2006 r. Premier Kazimierz Marcinkiewicz powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Annie Streżyńskiej, Podsekretarzowi Stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Dzień wcześniej w życie weszły przepisy nowelizacji wprowadzającej nowy ład medialny.

W komunikacie sygnowanym przez Rzecznika Prasowego czytamy (cytuję w całości):

Wyrok ten stawia pod znakiem zapytania działalność regulacyjną do czasu powołania Prezesa UKE, gdyż zdaniem sądu ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258) nie przewidziała osoby pełniącej obowiązki Prezesa.

Opinie prawne posiadane przez UKE nie potwierdzają wprawdzie stanowiska sądu, jednakże istotna dla skutecznej regulacji jest nie prawda obiektywna lub jej interpretacja prawna, lecz sama możliwość podważenia prawa p.o. Prezesa UKE do ustanawiania zastępstwa procesowego, jako precedensu do kwestionowania legalności podejmowanych przezeń decyzji regulacyjnych.

Na mocy ww. ustawy, z dniem 14 stycznia 2006 r. został utworzony centralny organ administracji rządowej – Prezes UKE. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – niezwłocznie po powołaniu jej nowych członków – miała zaproponować Prezesowi Rady Ministrów trzech kandydatów na stanowisko Prezesa UKE. Następnie Premier Rządu po zaproponowaniu przez KRRiT trzech kandydatów miał powołać osobę, która obejmie stanowisko Prezesa UKE. Niestety do dziś Prezes UKE nie został w tym trybie powołany.

W dniu powstania nowego Urzędu wszedł w życie Statut UKE nadany przez Ministra Transportu i Budownictwa, który nadzoruje pracę UKE. Wobec informacji o odwołaniu przez ustępującego Prezesa URTiP wszystkich wcześniejszych upoważnień, Premier Kazimierz Marcinkiewicz powierzył z dniem 14 stycznia br. pełnienie obowiązków Prezesa UKE Annie Streżyńskiej - Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa odpowiedzialnemu za łączność.

Wiceminister Anna Streżyńska ma pełnić obowiązki do czasu powołania Prezesa UKE w trybie wskazanym w ustawie. W pierwszych tygodniach pracy nowego urzędu najważniejsze było zapewnienie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień do bieżącej działalności, tak aby nie było żadnych zakłóceń i opóźnień. W ciągu minionych 6 tygodni działalności UKE prowadzone są normalnie wszystkie postępowania administracyjne i są przygotowywane decyzje administracyjne.

W świetle powyższego wyroku, brak powołania Prezesa UKE w trybie wskazany w ustawie z 29 grudnia 2005 r. powoduje zatrzymanie procesów regulacyjnych i liberalizujących rynek telekomunikacyjny. Wyrok sądu administracyjnego oznacza, iż muszą zostać zamrożone sprawy sądowe dotyczące skarg operatorów na już wydane decyzje regulacyjne.

W najbliższych dniach mają być rozstrzygane przez UKE kolejne istotne dla graczy rynkowych sprawy, w drodze decyzji administracyjnych, których wydanie w świetle wyroku sądu staje się ryzykowne.

Opublikowany harmonogram prac UKE zakłada, że do końca lutego 2006 r. zostanie wydana bardzo ważna dla liberalizacji rynku telefonii stacjonarnej decyzja w sprawie oferty ramowej o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej (w części dotyczącej Bitstream Access). Jest ona szczególnie istotna dla ustalenia prokonkurencyjnych warunków współpracy niezależnych operatorów z Telekomunikacją Polską S.A., a w efekcie powinna się przyczynić do spadku cen za dostęp szerokopasmowy do Internetu. Projekt oferty jest już przez Urząd przygotowany, ale musi zaczekać na podpis Prezesa UKE. Na ostatnim etapie przygotowań jest już także decyzja w sprawie Wholesale Line Rental (WLR), zapewniająca spadek cen abonamentu.

W pierwszych dniach marca br. mają być podejmowane ważne rozstrzygnięcia dotyczące ewentualnego nałożenia na operatorów komórkowych obowiązku udostępnienia własnych sieci dla innych operatorów (np. wirtualnych sieci komórkowych MVNO). Również w pierwszych dniach marca będą poddane konsultacjom decyzje w sprawie nałożenia obowiązków na operatorów komórkowych na rynku zakańczania połączeń w sieciach ruchomych. Decyzje te będą gotowe do końca tygodnia. Także w marcu powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na operatora nowej sieci telefonii komórkowej GSM 1800 MHz, jak również przetarg na operatora sieci dyspozytorskiej.

W pierwszych dniach marca powinna zostać także podjęta decyzja, czy TP S.A. zostanie operatorem wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej (jest to usługa dostępna każdemu po przystępnej cenie i gwarantowanej jakości wraz z bezpłatnymi szczegółowymi billingami telefonicznymi czy darmowym blokowaniem niechcianych połączeń). Również ta decyzja jest na ostatnim etapie uzgodnień wewnątrz urzędu. Są to rozstrzygnięcia kluczowe dla rynku oraz konsumentów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>