Dostęp do informacji: sądy

Komentując newsa PAP, w którym informuje, iż "Sąd Okręgowy w Warszawie od poniedziałku ma swoją stronę internetową. Pod adresem www.warszawa.so.gov.pl petenci znajdą informacje, które pomogą im szybciej załatwić swoją sprawę" warto zauważyć, że od jakiegoś czasu obowiązuje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

W rozumieniu ustawy: każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych. Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne o ile są w posiadaniu takich informacji. Od jakiegoś czasu obowiązuje rónież Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sądy powinny mieć "jakieś" strony internetowe już od dawna. Strona ta (a raczej BIP sądu) powinna powstać w lipcu 2003 roku. Obecnie na stronie warszawskiego sądu - owszem - znajdę ikonkę BIP, jednak nie liknuje ona do żadnych informacji sądowych, tylko do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (sic!!!).

Po przeklikaniu się przez główny BIP doszedłem wreszcie, że informacje, które powinny znaleźć się w BIP'ie sądu umieszczane są w BIP'ie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowa strona Sądu Okręgowego w Warszawie niestety nie jest przygotowana zgodnie ze standardami. Po sprawdzeniu za pomocą validatora W3C uzyskujemy efekt w postaci: Errors: 15, oraz No DOCTYPE Found! Falling Back to HTML 4.01 Transitional. Cóż.

Próżno też szukać zbiorczej strony z linkami do sądów okręgowych pod adresem, który byłby do tego najbardziej naturalny: www.so.gov.pl... Ale, żeby nie zostać posądzony o krytykanctwo, trzeba powiedzieć: szklanka (ta, co może być do połowy pusta lub w ten sam sposób pełna) zaczyna się wypełniać. Błędy można poprawić, internetowych stron sądów będzie przybywać.

Odnotujmy: 7 lutego 2005 - powstał internetowy serwis Sądu Okręgowego w Warszawie. Czekamy na strony następnych sądów. Jak podaje PAP za OBOP: "Co trzeci Polak ma obecnie dostęp do internetu, a co czwarty korzysta z sieci przynajmniej raz w miesiącu"

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Tradycyjny dostęp do informacji

Chyba najwyższa pora zapewnić zdalny dostęp do informacji, gdyż tradycyjne metody (przyjście do sądu) są mocno utrudniane. Przykład:

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU obowiązujący w budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15

§ 1
Regulamin określa zasady poruszania się i zachowania w budynku Sądu Okręgowego jak i w jego najbliższym otoczeniu.

§ 2
1. Ustala się zewnętrzną strefę bezpieczeństwa na obszarze przylegającym do budynku Sądu:
- wejście główne wraz z drogą dojazdową oraz parkingami od ul. Kościuszki
- droga dojazdowa wraz z przyległym terenem od ul. Zawiszy Czarnego.
2. Zabrania się parkowania pojazdów na drogach dojazdowych do budynku Sądu.

§ 3
1. Sędziowie w tym ławnicy, pracownicy sądów, kuratorzy społeczni, prokuratorzy, pra-cownicy prokuratur, adwokaci, radcy prawni, notariusze, aplikanci: sądowi, prokura-torscy, adwokaccy, radcowscy, notarialni; komornicy, asesorzy komorniczy i aplikanci komorniczy; funkcjonariusze: Policji, ABW, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Więziennej przy wchodzeniu do budynku Sądu Okręgowego winni okazać legitymację służbową.
2. Legitymację winno się okazywać bez zapytania o nią ze strony pracowników ochrony Sądu lub funkcjonariusza Policji Sądowej.
3. Wejście osób niewymienionych w punkcie 1 odbywa się na podstawie okazania posiadanego wezwania lub zawiadomienia i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

4. W przypadku braku takich dokumentów osoba nieposiadająca wezwania lub zawiadomienia obowiązana jest do uzasadnieniu celu pobytu w budynku Sądu pracownikowi ochrony Sądu.

§ 4
1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu winny poddać się kontroli:
- pracowników ochrony Sądu Okręgowego
- funkcjonariuszy Policji Sądowej.
Indywidualne zwolnienia od tego obowiązku określa Prezes Sądu Okręgowego.
2. Kontrola polega na:

- sprawdzeniu posiadanego wezwania lub zawiadomienia z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości,

- przejściu przez bramkę do wykrywania metali,
- ewentualnym sprawdzeniu ręcznym wykrywaczem metali,

- sprawdzeniu wnoszonego bagażu (reklamówki, torby, nesesery, plecaki, sasze-tki itp.)

3. W razie stwierdzenia takiej konieczności funkcjonariusze Policji w ramach swojej kompetencji mogą dokonać przeszukania osób.

4. Odmowa poddania się kontroli skutkować będzie zakazem wstępu do budynku Sądu.

5. Zakazuje się wnoszenia na teren budynku Sądu:
- broni palnej (nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, ABW, Służby Więziennej)
- broni gazowej,
- broni białej (w tym noży, scyzoryków itp.),
- miotaczy gazu,
- paralizatorów elektrycznych,
- przedmiotów i substancji niebezpiecznych,
- alkoholu, substancji narkotycznych,
- transparentów, urządzeń megafonowych, ulotek,
- bagażu, paczek itp., których nie można otworzyć bez zniszczenia opakowania.
6. Wnoszone bagaże mogące stanowić utrudnienie w poruszaniu się innych osób po gmachu Sądu, winny być oddawane do depozytu mieszczącego się w budynku.
7. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób będących pod wpływem alkoholu.
8. Pozostające pod wpływem alkoholu osoby, zgłaszające się na wezwanie lub zawiadomienie, winny zostać powstrzymane przed wejściem do budynku przez funkcjonariusza Policji Sądowej lub przez funkcjonariusza służby ochrony i niezwłocznie poddane badaniu na zawartość alkoholu we krwi w trybie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 roku w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25, poz. 117). O zdarzeniu takim funkcjonariusz niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego składu orzekającego, który podejmuje ostateczną decyzję w przedmiocie dopuszczenia takiej osoby do czynności sądowych.
9. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób, których ubiór lub zachowanie mogłyby naruszać powagę Sądu.
10. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób chcących prowadzić działalność handlową w budynku Sądu.

§ 5
1. Na terenie budynku Sądu obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju oraz podporządkowanie się poleceniom pracowników ochrony i funkcjonariuszy Policji Sądowej.
2. Strony i interesanci korzystać mogą z wyznaczonych toalet na parterze budynku Sądu. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przystosowanych dla ich potrzeb toalet. Klucze do tych toalet znajdują się u kierowników sekretariatów w pokojach:
a. do toalety w pomieszczeniu 032 – klucz w pokoju 035,
b. do toalety w pomieszczeniu 139 – klucz w pokoju 145,
c. do toalety w pomieszczeniu 239 – klucz w pokoju 266,
3. W budynku sądowym z wyłączeniem wyznaczonych stref obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
4. Ilość osób uczestniczących w rozprawach w charakterze publiczności uzależniona jest od ilości miejsc siedzących w danej sali rozpraw.
5. W sprawach wywołujących duże zainteresowanie społeczne dopuszcza się uczestnictwo publiczności na podstawie przepustek wystawianych przez Prezesa Sądu.

§ 6
W przypadku rozpatrywania spraw o podwyższonym ryzyku dostęp do budynku Sądu może zostać ograniczony. Ograniczenie dostępu następuje na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu.

A więc chcąc iść do sądu, muszę się tłumaczyć z tego po co przyszedłem ochronie. Miałem wrażenie, że dostęp do jawnych rozpraw zapewnia mi art 45 Konstytucji RP, ale okazuje się, że na drodze stoi jeszcze widzi mi się ochroniarza. A jeśli przyszedłem po informacje, które powinny być udostępnione na "jakichś" stronach, ale nie są - to naprawdę muszę opowiadać ochroniarzowi - tak, przyszedłem bo interesuje mnie to i to? Ciekawe co by było, gdybym odpowiedział: przyszedłem skorzystać z praw danych mi przez Konstytucję RP...

Kolejną ciekawą sprawą jest obowiązkowa kontrola plecaków itd. Oczywiście wszyscy wiemy, że tak naprawdę ochrona może tylko poprosić o to. Jak nas w sklepie proszą, sugerując, że jak nie pokażemy, to nas wyproszą - średnio mi się to podoba, ale sklep to sklep. Ale wymuszanie na kimś takiego zachowania (bynajmniej nie w ramach prawa, bo do przeszukania ma prawo Policja, a i oni nie mogą tego robić "prewencyjnie") pod groźbą odmowy dostępu do sądu? Sąd to nie jest market, sąd musi działać na podstawie prawa.

Ciekaw więc jestem, co daje prawo sądom publicznym do wymuszania kontroli i opowiadania się czego człowiek w sądzie szuka.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>