Listopadowy Plebiscyt na Najbardziej Software'owy Polski Patent

[koła zębate] W dniu 16 listopada wypada druga rocznica decyzji Rady Ministrów wycofującej polskie poparcie dla proponowanej wówczas wersji dyrektywy o "wynalazkach realizowanych przy pomocy komputera". Z okazji tej rocznicy zachęcam do udziału w Plebiscycie na Najbardziej Software'owy Polski Patent (PnNSPP). W pierwszym plebiscycie wśród nominowanych patentów znalazły się te, które zostały udzielone przez Urząd Patentowy RP we wrześniu 2006 (chociaż można się pogubić w tym, kiedy faktycznie zostały przyznane). Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2006 roku. Do tego czasu można oddać swój głos, do czego serdecznie zachęcam.

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej: Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24 ustawy). Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; wytworów o charakterze jedynie estetycznym; planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; programów do maszyn cyfrowych; przedstawienia informacji (art. 28. ustawy).

Pod skrótami opisów wynalazków (nominacjami) znajduje się formularz do oddania głosu w plebiscycie.

Nominowane patenty:

PL192130B, Ritter Rudolf, SWISSCOM Mobile AG, Berno (CH), Sposób wprowadzania kodu zleceniowego do urządzenia końcowego.

WYN: 192130, Skrót opisu:

Sposób w którym na ekranie urządzenia ruchomego wyświetla się maskę do wprowadzania kodu zamówieniowego zawierającego przynajmniej jeden identyfikator dostawcy, za pomocą którego każdy kod zamówieniowy doprowadza się automatycznie do danego dostawcy przez sieć telekomunikacyjną, jak również przynajmniej jeden identyfikator towaru i/lub usługi, charakteryzuje się tym, że do kodu zamówieniowego (100) wprowadza się przynajmniej jedno pole (106, 108, 110) edytowalne za pomocą zespołu wprowadzania danych urządzenia ruchomego, jak również przynajmniej jedno pole przeprogramowywalne (104), którego pierwotną zawartość uzależnia się od zapamiętanego w urządzeniu ruchomym telefonicznego numeru kierunkowego w telekomunikacji ruchomej, przy czym ten zapamiętany numer aktualizuje się przy logowaniu się urządzenia ruchomego w sieci telekomunikacyjnej i przeprogramowuje się za pomocą zespołu wprowadzania danych. Przedmiotem zgłoszenia jest także, powiązana z urządzeniem ruchomym, karta identyfikacyjna dla identyfikacji abonenta.

PL192232B, Kuriata Eugeniusz, Niemojów (PL), Sposób szyfrowania i deszyfracji informacji jednorazowym kluczem.

WYN: 192232, Skrót opisu:

Sposób szyfrowania i deszyfracji wiadomości zapewniający niezaprzeczalność z jednorazowym kluczem polega na tym, że do pliku zaszyfrowanego w symetrycznym systemie kryptograficznym, którego kluczem jest ciąg bitów przedstawiający wartość skrótu tego pliku, dołącza się ciąg bitów przedstawiający wartość skrótu pliku uprzednio trzykrotnie zaszyfrowany, w pierwszej kolejności wybranym przez nadawcę jawnym kluczem odbiorcy o określonej długości, następnie wybranym przez nadawcę tajnym kluczem nadawcy o określonej długości i w trzeciej kolejności ponownie wybranym przez nadawcę jawnym kluczem odbiorcy o określonej długości, a także informację o zastosowanych przez nadawcę długościach kluczy jawnych odbiorcy oraz klucza tajnego nadawcy, zaś na stronie odbiorczej otrzymaną wiadomość rozdziela się na trzy części, z których informacja o zastosowanych przez nadawcę długościach kluczy jawnych odbiorcy oraz klucza tajnego nadawcy wykorzystywana jest do wyboru na stronie odbiorczej stosownych kluczy o odpowiedniej długości, a dwie pozostałe części poddaje się deszyfracji, przy czym ciąg bitów przedstawiający wartość skrótu pliku, uprzednio zaszyfrowany wybranym przez nadawcę jawnym kluczem odbiorcy o określonej długości, wybranym przez nadawcę tajnym kluczem nadawcy o określonej długości oraz ponownie wybranym przez nadawcę jawnym kluczem odbiorcy o określonej długości, deszyfruje się, w pierwszej kolejności stosownym do wybranego przez nadawcę jawnego klucza odbiorcy o określonej długości tajnym kluczem odbiorcy, stosownym do wybranego przez nadawcę tajnego klucza nadawcy o określonej długości jawnym kluczem nadawcy, a następnie ponownie stosownym do wybranego przez nadawcę jawnego klucza odbiorcy o określonej długości tajnym kluczem odbiorcy i przesyła do drugiego symetrycznego systemu kryptograficznego oraz do komparatora, natomiast wiadomość zaszyfrowaną w symetrycznym systemie kryptograficznym deszyfruje się w kluczem, którym jest ciąg bitów przedstawiający wartość skrótu pliku, który to ciąg otrzymuje się w wyniku deszyfracji uprzednio zaszyfrowanego w asymetrycznym systemie kryptograficznym ciągu bitów przedstawiającego wartość skrótu pliku, natomiast dla wiadmości, którą otrzymuje się w wyniku przeprowadzonej deszyfracji pliku w drugim symetrycznym systemie kryptograficznym, wyznacza się wartość skrótu w postaci ciągu bitów, który to skrót porównuje się z ciągiem bitów przedstawiających wartość skrótu pliku wytworzonego przez nadawcę i w przypadku gdy wartości tych ciągów są identyczne, to przesyłana wiadomość jest autentyczna.

PL192288B, Habermacher Thomas, SIEMENS SCHWEIZ AG, Zürich (CH), Sposób dekodowania sygnału kodowanego cyklicznie.

WYN: 192288, Skrót opisu:

Przedmiotem wynalazku jest sposób dekodowania kodowanego cyklicznie za pomocą przynajmniej jednego wielomianu generacyjnego g(x); g(x), f(x), sygnału transmitowanego z jednostki nadawczej do odbiorczej (CTX, DRX), który w jednostce odbiorczej (DRX) jest doprowadzany z jednej strony do pamięci danych, a z drugiej strony do dekodera, służącego do dekodowania transmitowanych słów kodowanych za pomocą wielomianu g(x). Ze względu na wielokrotną transmisję identycznych słów kodowych, przynajmniej jedno z nich z dużym prawdopodobieństwem powinno być odebrane bezbłędnie. Dekoder po każdym doprowadzeniu odebranego bitu danych buduje syndrom, który jest przechowywany w pamięci syndromów, przy czym do kontroli zapisanych w pamięci danych bitów dacyjnych tworzy się różnicę obu syndromów Sg, Sg n, które odpowiadają pierwszemu bądź n-plus-pierwszemu bitowi danych, po czym odłożone w pamięci bity 1,..., n danych poddaje się dalszemu przetwarzaniu, jeżeli określona różnica obu syndromów Sg, Sg n, jest równa zeru. Sposób umożliwia transmitowanie dłuższych telegramów, które mogą być szczególnie korzystnie dekodowane i sprawdzane po stronie odbiorczej. Dekodowanie i kontrola błędów odbywa się praktycznie w czasie rzeczywistym, tak że nie powstają opóźnienia, które w przypadku wystąpienia błędu mogłoby prowadzić do większych strat danych.

Jak można wytypować kolejne wynalazki do plebiscytu? W bazie danych Urzędu Patentowego RP należy zaznaczyć "wynalazki" i wybrać z poziomego menu jeden z dostępnych trybów przeszukiwań (samo zaznaczenie "wynalazków" nieczego nie spowoduje, serwis UP RP tak właśnie działa). Następnie należy przeszukać bazę. Po tym jak pokaże się ekran z podstawowymi informacjami należy kliknąć na tabelę (tak, tak: na tabelę) - ukaże się skrót opisu, a na dole strony menu rozwijalne (dropdown) z napisem "Dokumenty". Należy przestawić "Dokumenty" na "Opis" i wówczas zostanie "załadowany" Opis Patentowy w formacie PDF (by zapoznać się z dokumentami dotyczącymi powyżej wskazanych nominowanych wynalazków należy w polu "Numer prawa wyłącznego" wpisać numer wynalazku, np. 192130)

Wybierz jeden z trzech patentów wskazanych poniżej:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

I jeszcze coś na temat procedury oraz diagram...

VaGla's picture

Pomyślałem, że kogoś to może zainteresować. Na podstawie art. 246. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej: "każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa". A w ustępie drugim tego przepisu: "Podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji".

Wiadomości Urzędu Patentowego dostępne są poprzez witrynę Urzędu Patentowego RP.

No i jeszcze jedna sprawa. Być może kogoś zainteresuje diagram Pellegriniego:

diagram Pellegriniego

Diagram ten został zaczerpnięty z opracowania Analysis of software patentability in Europe (PDF z 30 października 2006 roku), autorstwa profesora Françoisa Pellegriniego (Associate professor in computer science).

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

art. 246

No właśnie... czy tej sytuacji dotyczy przymus rzecznikowski? Odpowiedź na to pytanie pozwoliłaby pewnemu zacnemu czytelnikowi na podjęcie pewnych działań :)

Sprzeciw może złożyć "każdy"

VaGla's picture

Przymus rzecznikowski wynika z art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Z ust. 2 wynika ze osoba fizyczna może się reprezentować sama (chyba, że nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej - ust. 3), a także być reprezentowana przez osoby bliskie (dobrze piszę Marku?). Art. 246, ten o sprzeciwie, idzie jeszcze dalej: sprzeciw może złożyć "każdy". Czyli w tym przypadku przymus rzecznikowski w ogóle nie obowiązuje.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Patent na podstawowe protokoły?

PL192232B, Kuriata Eugeniusz, Niemojów (PL)- wygląda to dość złowieszczo.
Asymetryczne szyfrowanie klucza symetrycznego jest używane od dawna jako jeden z protokołów wymiany klucza sesyjnego, a zaszyfrowany asymetrycznie skrót w roli podpisu to już przecież zupełna podstawa.
Szczerze mówiąc (niezależnie od jego oczywistej software'owości) nie bardzo rozumiem co zostało opatentowane - podstawy kryptografii?

Re: Patent na podstawowe protokoły?

Co ciekawe, w opisie tego patentu nie występują nawet fikcyjne wzmianki o sprzęcie (w postaci np. "jednostki centralnej", "pamięci o dostępie swobodnym", itp.). To patent na algorytm w najczystszej postaci.
Nie rozumiem, jak UP mógł to przepuścić.

Jest więcej takich kwiatków

W Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego można odnaleźć całą listę patentów zgłoszonych przez profesora Kuriatę.

Niestety nie mogę uzyskać z witryny UPRP pełnych opisów pozostałych patentów (wygląda na to, że PDF-y zaczęto udostępniać dopiero ostatnio), jednak na podstawie skrótów opisów można przypuszczać, że znaczna część pozycji z listy to patenty czysto algorytmiczne.

I gdzie wyniki plebiscytu?

Miały być ogłoszone 16 grudnia 2006. Nie widzę ich :(

dwie godziny wcześniej

VaGla's picture

Istotnie. Miały być 16 grudnia, ale udało mi się ogłosić je 15stego o godzinie 21:53: Wynik plebiscytu. Niestety nie powaliła mnie "frekwencja" wśród głosujących ;)
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>