Rząd przyjął założenia nowelizacji ustawy o informatyzacji

Rada Ministrów przyjęła w zeszłym tygodniu projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Projekt założeń projektu ustawy można znaleźć na stronach MAC. Polecam jednak sięgnięcie do dokumentów dostępnych na stronie RCL. W tym ostatnim przypadku jest więcej dokumentów, jak np. dokumenty dot. uzgodnień międzyresortowych, czy autopoprawki resortu administracji i cyfryzacji.

Informację na temat przyjęcia projektu założeń można znaleźć na stronie Kancelarii Prezesa rady Ministrów. W tejże notatce zreferowano główne wątki (projektowanej) nowelizacji:

(...)
Propozycje zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

 • wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne w kontaktach z obywatelami/przedsiębiorcami elektronicznymi skrzynkami podawczymi (ESP). Udostępnianie formularzy elektronicznych systemie teleinformatycznym. zobowiązanego podmiotu publicznego. Ponadto zakłada się możliwość wystawiania na ePUAP usług realizowanych przez podmioty inne niż publiczne, ale realizujące zadania publiczne. Planowane jest także rozszerzenie sieci punktów potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP (Poczta Polska, banki);
 • zmianie ulegnie tryb dofinansowywania przez ministra ds. informatyzacji przedsięwzięć informatyzacyjnych. Powołana zostanie Komisja Konkursowa (zastąpi ona obecnie działający Zespół ds. Oceny Wniosków o Dofinansowanie Przedsięwzięć Informatyzacyjnych);
 • przygotowany ma być Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który zostanie przyjęty w drodze uchwały przez Radę Ministrów (zastąpi on Plan Informatyzacji Państwa). W PZIP przedstawione będą m.in. cele, priorytety i kierunki działań dotyczących informatyzacji państwa, źródła finansowania oraz realizacja poszczególnych przedsięwzięć.

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

 • rozszerzenie zgody strony (lub innego uczestnika postępowania) na stosowanie w komunikowaniu się drogi elektronicznej - chodzi o wyrażenie zgodę na stałe kontaktowanie się z daną osobą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonej przez organ kategorii spraw prowadzonych na podstawie kpa. Organ będzie mógł drogą elektroniczną zwrócić się do obywatela o zgodę korzystając z dostępnego adresu elektronicznego strony;
 • wprowadzenie nowej przesłanki dopuszczającej e-doręczenia przez organ – już samo złożenie elektronicznego podania obliguje organ do elektronicznej komunikacji;
 • dopuszczenie możliwości wyrażenia przez stronę lub innego uczestnika postępowania dodatkowej zgody na doręczanie jej pism w formie dokumentu elektronicznego w różnych kategoriach, ale dotyczących spraw administracyjnych;
 • wprowadzenie fikcji e-doręczenia dokumentów, co uprości proces doręczania oraz zapobiegnie celowemu przedłużaniu tego procesu poprzez nieodbieranie dokumentu przesyłanego środkami komunikacji elektronicznej;
 • rozszerzenie zakresu prawa strony do elektronicznego wglądu w akta sprawy. Rozwiązanie to będzie stosowane wyłącznie w odniesieniu do organów, które posiadać będą system elektronicznego zarządzania dokumentami;
 • wprowadzenie możliwości posługiwania się przez strony w postępowaniach przed podmiotami publicznymi elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych wymaganych w danej sprawie. Kopie muszą zostać uwierzytelnione przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
 • dopuszczenie formy dokumentu elektronicznego dla określonych rodzajów czynności w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, udzielaniu pełnomocnictwa procesowego, złożeniu zeznań lub wyjaśnień, wezwaniu na rozprawę, sporządzania przez urzędnika adnotacji.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Propozycje zmian są analogiczne do tych, które zaproponowano w Kodeksie postępowania administracyjnego – zgoda na komunikowanie się za pomocą środków elektronicznych, e-doręczenia dokumentów, elektroniczny wgląd w akta sprawy.

Zmiany w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przygotowane będą rozwiązania zapewniające kompleksową informatyzację postępowania sądowo-administracyjnego. Obecnie akta sprawy prowadzone są przez sądy w postaci papierowej. Dopuszcza się możliwość tworzenia i przetwarzania tych akt z wykorzystaniem technik informatycznych, niemniej jest to tylko wymóg fakultatywny. Z tego względu przygotowywane przepisy powinny umożliwić:

 • utrwalanie pism stron w postaci elektronicznej oraz ich składanie do sądu lub do organu administracji publicznej (chodzi o skargi);
 • elektroniczny wgląd w akta sprawy;
 • możliwość utrwalania pism sądu w postaci elektronicznej i ich doręczanie uczestnikom postępowania;
 • wewnętrzne zarządzanie w sądzie elektronicznymi dokumentami.
 • (...)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>