Projekt nowego stanowiska polskiego rządu w sprawie ITR

Pod wpływem konsultacji publicznych rząd RP wydaje się nie popierać "wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności". Mamy też propozycje stanowiska w sprawie net neutrality... To dalszy ciąg historii, którą wcześniej spisywałem w tekstach Projektowane zmiany International Telecommunication Regulations (ITR) - najpierw źródła oraz Początek polskich konsultacji w sprawie International Telecommunication Regulations.

Generalnie chodzi o to, że początkowe stanowisko rządu zakładało otwartość na dyskusję na temat przepisów rozszerzających mandat ITU. Potem pojawiły się hmm... komentarze. Potem w MAiC rozpoczęto konsultacje. Pod wpływem konsultacji zaś pojawił się nowy projekt stanowiska Polski w tym procesie negocjowania zarządzania internetem. Zainteresowanych odsyłam do tekstu ITR: wracamy do pierwotnego zapisu punktu 3, z naciskiem na obronę wolności Internetu. Tam też nowa propozycja stanowiska:

1. Rząd RP stoi na stanowisku, że traktat w sprawie ITR powinien mieć charakter ogólnych zapisów/zasad/wytycznych dotyczących stricte zagadnień telekomunikacji międzynarodowej. W związku z tym Rząd RP nie popiera szczegółowych zapisów traktatu (zwłaszcza tych narzucających techniczne aspekty komunikacji międzynarodowej), które mogłyby ograniczać państwa członkowskie bądź dostawców usług telekomunikacyjnych.

2. Rząd RP popiera obecny zakres przedmiotowy ITR.

3. Polska nie zgadza się na przepisy rozszerzające mandat ITU o kwestie związane z zarządzaniem Internetem m.in.: zarządzanie systemem nazw domen, przydzielaniem numerów i adresów IP, regulowaniem peeringu. Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności.

4. Rząd RP sprzeciwia się rozszerzeniu bezpośredniego obowiązywania traktatu na operatorów (w terminologii ITR „operating agencies”).

5. Rząd RP sprzeciwia się nadaniu wiążącego charakteru zaleceniom ITU (obecnie zalecenia nie mają wiążącego charakteru) a także temu, by państwa członkowskie ITU oraz dostawcy usług telekomunikacyjnych byli zobligowani do stosowania tych zaleceń.

6. Rząd RP popiera wszelkie propozycje respektujące suwerenność państw członkowskich Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) oraz sprzeciwia się propozycjom zapisów stojących w sprzeczności z prawodawstwem (acquis communautaire) Unii Europejskiej.

7. Rząd RP popiera dążenie do stworzenia mechanizmów współdziałania państw w celu przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa i integralności sieci i usług (koordynacji cyberdefence w sferze wymiany informacji), bez przyznawania dodatkowych uprawnień ITU;

8. Rząd RP popiera wszelkie zapisy odnoszące się do uszanowania Praw Człowieka w odniesieniu do międzynarodowych usług telekomunikacyjnych (uszanowanie zasady prywatności i swobody komunikacji oraz mając na uwadze powyższe, popiera zapisy mające na celu zwalczanie naruszeń bezpieczeństwa).

9. Rząd RP popiera dalsze prace nad propozycjami przeciwdziałającymi działaniom antykonkurencyjnym lub monopolistycznym.

10. Rząd RP popiera dalsze prace nad propozycjami odnoszącymi się do wzmocnienia ochrony interesów i praw konsumentów.

11. Rząd RP popiera wszelkie propozycje, które sprzyjają rozstrzyganiu sporów poprzez mechanizm uzgodnionych procedur w umowach prawa prywatnego.

12. Rząd RP popiera propozycje zapewniające ekonomicznie efektywne pobieranie opłat w komunikacji morskiej. Wskazuje przy tym, iż należy dołożyć starań, aby „propozycje zapewniające ekonomicznie efektywne pobieranie opłat w komunikacji morskiej” w odniesieniu do łączności publicznej, nie miały ekonomicznego wpływu na realizację przez statki morskie łączności w niebezpieczeństwie i łączności bezpieczeństwa (obecnie tego typu łączność jest bezpłatna). Wskazanie utrzymania Załącznika 2 do ITR.

13. Rząd RP popiera zachowanie zasady neutralności technologicznej w ITR.

14. Rząd RP popiera zachowanie prawa operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług w zakresie wolnorynkowych wyborów oraz operacyjnej i technologicznej wolności w świadczeniu międzynarodowych usług telekomunikacyjnych.

15. Rząd RP sprzeciwia się włączeniu przepisów dotyczących porozumień peeringowych czy nałożenia opłat za zakańczanie.

16. Rząd RP popiera wszelkie zmiany zmierzające do zapewnienia przejrzystego środowiska regulacji oraz dokładnej informacji odnośnie cen usług. Dodatkowo w opinii Rządu RP należy wspierać także podejście zakładające wyznaczanie stawek za połączenia w oparciu o koszty związane ze świadczeniem tych usług.

17. Rząd RP nie popiera propozycji, które miałyby na celu zobowiązanie Państw Członkowskich w ITR do wprowadzenia przepisów dotyczących spamu w krajowe porządki prawne. Popiera jednak działania zmierzające do zacieśniania współpracy w akcjach skierowanych na zwalczanie zjawiska spamu oraz do wymiany informacji dotyczących w/w zjawiska. Proponowane regulacje nie mogą stanowić podstawy do wprowadzeniem monitorowania przekazu legalnej informacji czy jej filtrowania.

Czy wsłuchiwanie się w głosy polskiego społeczeństwa stanie się nową tradycją rządu? Zobaczymy. Tymczasem odnotuję również to: Nowa jakość legislacji według Ministra Sprawiedliwości i Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Mity

VaGla's picture

Na stronach Fundacji Panoptykon: Mity ITU
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>