Od papierowej do cyfrowej – e-administracja w Polsce

2010-11-19 11:00
2010-11-19 20:00
Etc/GMT+1

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, w ramach realizowanego przez nią „Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji”, organizuje w Warszawie konferencję zatytułowaną "Od papierowej do cyfrowej – e-administracja w Polsce". W imieniu organizatorów serdecznie Państwa na tą konferencję zapraszam. Poproszono mnie również o przekazanie informacji, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o dokonanie rejestracji w terminie do 15.11.2010 r.

W ramach konferencji swoje wystąpienia przedstawią eksperci w dziedzinie szeroko rozumianej „elektronicznej administracji”. Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest nieodpłatny. Formularz rejestracyjny oraz pełna agenda dostępne są na stronie konferencji.

Celem konferencji jest:

  • Przedstawienie stanu e-administracji w Polsce;
  • Omówienie głównych problemów związanych z e-administracją;
  • Stworzenie „platformy” wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami;

Konferencja odbędzie się w warszawskim hotelu Holiday Inn. Potencjalnie zainteresowanych konferencją zdefiniowano dość szeroko: administracja rządowa, administracja samorządowa, środowisko naukowe, organizacje pozarządowe, media, przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane problematyką elektronicznej administracji.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Piotrze, czy - jeśli takie

kravietz's picture

Piotrze, czy - jeśli takie wyliczenie nie zostanie przedstawione - możesz publicznie poprosić o zaprezentowanie stanu e-administracji w Polsce jako odsetka obywateli korzystających z elektronicznych usług administracji publicznej?

Licząc bowiem tylko liczbę e-deklaracji składanych przez osoby prywatne (ok. 150 tys. w tym roku) wychodzi 0,39%. Jeśli doliczymy do tego 250 tys. posiadaczy certyfikatów kwalifikowanych, którzy potencjalnie mogą korzystać np. z ePUAP wyjdzie nam ok. 1%.

Teraz weźmy pod uwagę liczbę użytkowników usług bankowości elektronicznej w 2010 roku faktycznie korzystało prawie 30% całej populacji Polski (źródła są w mojej prezentacji z PTI). Widzimy ogromną dysproporcję w dostępności usług między sektorem publicznym i prywatnym, a oba sektory startowały z tymi usługami mniej więcej w tym samym czasie (2001).

Rozmawiamy o wielu rodzajach wykluczenia, a tu mamy wykluczenie 99% populacji, które było starannie konserwowane od 2001 roku pomimo cyklicznie powtarzanych deklaracji na temat "wprowadzania w XXI wiek", "szerokiego dostępu obywateli" itd.

Do tego trzeba dodać spadającą pozycję Polski w rankingu e-administracji OECD, co zapewne wynika z faktu, że OECD złośliwie nie bierze pod uwagę liczby posiedzeń rządu, ustaw i rozporządzeń oraz nakładów finansowych tylko liczy liczbę obywateli, którzy faktycznie mają dostęp i korzystają z tych usług. Warto o tym pamiętać, bo z punktu widzenia obywatela ani zaufany profil ani nowe formy podpisu elektronicznego zwyczajnie nie istnieją.

--
Paweł Krawczyk
IPSec.pl - Podpis elektroniczny i bezpieczeństwo IT
Echelon.pl - Blog o gospodarce, konkurencyjności i sprawach społecznych

Dane o stanie informatyzacji są dostępne i to .. w budżecie..;)

Nawiązując do Szanownego Przedmówcy – moim skromnym zdaniem, takie pytanie jest i będzie na razie bezprzedmiotowe… odpowiedź będzie krótka – jest dobrze a będzie jeszcze lepiej.
Stan rozwoju polskiej e-administracji można obserwować chociażby z perspektywy oficjalnych danych publikowanych w Internecie przez Rząd. Bardzo ciekawym i jak się wydaje – chyba wiarygodnym źródłem jest.... budżet zadaniowy (na oficjalnej stronie MF – zakładka Finanse Publiczne i dalej odpowiednio budżet, ustawy budżetowe, budżet zadaniowy, sprawozdawczość itd…..) W ramach Funkcji 16 - Sprawy obywatelskie znajduje się właśnie „Zadanie 16.8. informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego”. W kolejnych projektach ustaw budżetowych (a konkretniej w ich uzasadnieniach do tzw. części zadaniowej) można od razu sprawdzić mówiąc co zrobiono, za ile, z jakiej części budżetu wydatkowano środki, jakie mierniki przyjęto i czy plan wykonano….:)). Polecam – lektura jest zajmująca. Tym bardziej że pojawiają się tam wcale niebagatelne kwoty środków z budżetu. Efekty są widoczne dla wszystkich….vide post mojego Przedmówcy.

A poniżej wyciąg ze sprawozdania z wykonania budżetu zadaniowego za rok 2009 r. – zadanie informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego:
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/sprawozdawczosc/opis_wykonania_wydatkow_w_2009_r..pdf
str. 149

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17, 27 i 42 budżetu państwa na realizację
zadania 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 91 165 tys. zł.
Celami zadania było:
- zapewnienie dostosowania zasobów systemów do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb ich użytkowania,
- usprawnienie pracy administracji i ułatwienie obywatelom dostępu do administracji,
- podniesienie interoperacyjności systemów informatycznych w administracji publicznej.
Cele miały zostać osiągnięty poprzez:
- wprowadzenie przepisów prawnych umożliwiających uruchomienie międzynarodowej wymiany danych o pojazdach w drodze teletransmisji danych,
- dokonanie modyfikacji SI CEPiK umożliwiającego gromadzenie danych wymaganych przez UE,
- dążenie do osiągnięcia statusu rejestru referencyjnego przez SI CEPiK.
- wdrożenie infrastruktury informatycznej niezbędnej do wydawania nowych dowodów osobistych
Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących mierników:
-Procent zgodności systemów z prawem UE oraz poziom pozytywnych ocen jakości świadczonych usług
W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 83% wykonano natomiast 65%, czyli o 18 p.p. mniej niż założono.
-Procent realizacji budżetu projektu pl.ID (cel-100)
W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 30,81% wykonano natomiast 9,18%, czyli o 21,63 p.p.. mniej niż założono. Miernik ten osiągnął wartość 9,18%, ponieważ środki przyznane na realizację projektu w
2009 roku (razem z środkami przyznanymi w trakcje roku budżetowego z rezerw celowych) były znacząco
niższe od planowanych pierwotnie.

Polecam też bazę mierników w odniesieniu do funkcji 16 i zadania 16.8 – okazuje się, że tworzono ją w 2008 r. głównie w oparciu o projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>