Dlaczego Komitet Stały obraduje nad projektami, które wciąż są przedmiotem konsultacji społecznych?

Dwa dni temu, 11 października 2010, członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji wystosowali list do Pani Małgorzaty Hirszel, Sekretarza Komitetu Stałego Rady Ministrów, przedstawiający ich obawy o niedotrzymywanie procedur legislacyjnych oraz z wnioskiem o publikowanie w BIP programu posiedzeń Komitetu Stałego Rady Ministrów. Chociaż historia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych pokazała administracji nieco problemów z przejrzystością działania państwa, to jednak wciąż trzeba dopominać się o rzeczy podstawowe. Taką informacją jest właśnie program posiedzeń KSRM.

List został wysłany do Sekretarz Komitetu Stałego RM po tym, gdy członkowie OFL dowiedzieli się, że w planie obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów znajdują się projekty ustaw z tzw. pakietu zdrowotnego, dla których jeszcze nie zakończyły się konsultacje społeczne. Chodziło o projekt ustawy o działalności leczniczej oraz projekt tzw. ustawy refundacyjnej, tj. projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Konsultacje społeczne nad tymi projektami trwały do 9 i 10 października, a tymczasem oba projekty - jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie - pojawiły się w roboczym planie posiedzenia Komitetu Stałego, który odbywał się 7 października. Te informacje zostały potwierdzone w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Po dyskusji w ramach Forum zdecydowaliśmy się wysłać list (PDF). W liście tym przeczytacie Państwo:

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji (grupy osób współpracującej z Programem Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego) chcieliby zwrócić uwagę Pani Dyrektor na niepokojącą nas sytuację, która dotyczy sposobu procedowania nad projektami ustaw, które są aktualnie przedmiotem prac Rządu.

Podczas spotkania 3 listopada 2009 r. mieliśmy przyjemność podzielić się z Panem Ministrem Michałem Bonim oraz z Panią Dyrektor naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi sposobu stanowienia prawa. Wskazaliśmy wówczas między innymi na niski poziom partycypacji obywatelskiej w procesie legislacyjnym, brak jasnych reguł i pełnej przejrzystości. Pan Minister Michał Boni zapewnił nas wówczas, że będzie z nami współpracował w trakcie podjętych już prac mających na celu usprawnienia procesu stanowienia prawa na poziomie rządowym. Tymczasem, jak się dowiadujemy, aktualnie prowadzone prace nad niektórymi projektami ustaw przebiegają w naszym przekonaniu w sposób mało przejrzysty i z zastosowaniem niejasnych reguł.

Uzyskaliśmy informację, że Komitet Stały Rady Ministrów na posiedzeniu, które miało miejsce 7 października rozpatrywał m.in. dwa projekty ustaw o charakterze systemowym, dla których jeszcze nie został zakończony proces konsultacji społecznych. Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o działalności leczniczej oraz projekt tzw. ustawy refundacyjnej, wobec których ustalono termin na zgłaszanie uwag odpowiednio do 10 i 9 października br.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienia, dlaczego Komitet Stały Rady Ministrów obraduje nad projektami ustaw wobec których nie zakończono jeszcze konsultacji społecznych, a więc nie ma możliwości zapoznania się ze wszystkimi komentarzami i sugestiami wyrażonymi przez stronę społeczną?

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM nie są publikowane informacje o terminach i porządku obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów? W naszej opinii dla przejrzystości procesu stanowienia prawa zasadnym jest by informacje te były publikowane i powszechnie dostępne. Wnioskujemy więc by zmienić praktykę w tym zakresie.

Licząc na pozytywną reakcję na nasze prośby, łączę wyrazy szacunku,

W imieniu członków Obywatelskiego Forum Legislacji
Grażyna Kopińska
dyrektor Programu Przeciw Korupcji

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Udostępnianie danych przez inne Komitety

Bardzo słuszna uwaga odnośnie jawności i transparentności rządowego procesu legislacyjnego w którym przecież komitety RM zajmują b.istotną pozycję (jeśli nie kluczową), rekomendując określone rozwiązania Radzie Ministrów. Z trzech działających (proszę mnie poprawić, jeśli jest inaczej i są jeszcze jakieś, które pominąłem) tylko Komitet ds. Informatyzacji (kilkakrotnie przywoływany na tej stronie przy różnych okazjach) publikuje swoje agendy (i chwałą mu za to). Natomiast też nie udostępnia materiałów na posiedzenia. Pada pytanie dlaczego? I jakie jest kryterium jego udostępnienia Czyżby celowa zmowa??? Bo jak spojrzy się na przepisy w tym zakresie to słowem nie ma o tym słowa, że coś ma być nie do końca jawne... Chyba, że chodzi o to, że podstawą ich działania są zarządzenia Premiera, (które mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu zarządzenie).
Materiały na komitety można znaleźć oczywiście na stronach podmiotowych BIP (choć nie zawsze) i nie u wszystkich, ale np. w Infrastrukturze i Gospodarce dosyć jasno i wyraźnie wskazują jaki jest etap prac nad danym opublikowanym dokumentem. Więc w czym tkwi problem?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>