Wypowiedzenie umowy o powierzenie praw

Kilka dni minęło od komunikatu UOKiK: "Stowarzyszenie ZAiKS utrudniając autorom rozwiązanie umowy mogło ograniczać konkurencję – uznała Prezes UOKiK wydając decyzję równolegle na podstawie prawa polskiego i unijnego. Stowarzyszenie zobowiązało się do zmiany zakwestionowanych zasad". UOKiK przyglądał się zasadom dot. powierzenia praw, a właściwie to warunkom wypowiadania umów powierzenia praw. UOKiK uznał, że ZAIKS nadużywa pozycji dominującej na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych i słowno-muzycznych (to kolejna decyzja, która mówi o podobnym rynku)...

O "rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów audiowizualnych" pisałem wcześniej w tekście Po co są i z czego żyją organizacje zbiorowego zarządzania. Teraz mamy rynek związany z utworami muzycznymi i słowno-muzycznymi. Decyzja, o której mowa we wstępie, wydana została przez Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 24 sierpnia 2010 r. (dostępna jest na stronach UOKiK: Decyzja Nr DOK - 7/2010 (PDF)). W Sieci dostępna jest również notatka prasowa UOKiK: ZAiKS zmienia praktykę,

Ja zacytuję jednak fragment decyzji (wytłuszczając fragmenty):

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu – (Dz. U. UE L 001, 04.01.2003, s. 1), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, w toku którego uprawdopodobniono, że Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie:

1. nadużywa pozycji dominującej na krajowym rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych i słowno-muzycznych poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do rozwoju konkurencji na tym rynku wskutek przyjęcia, iż twórcy będący członkami tego stowarzyszenia i niemający takiego statusu mogą wypowiedzieć powierzenie praw z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego – co stanowi naruszenie art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

2. nadużywa pozycji dominującej na znacznej części rynku wspólnego wskutek przyjęcia, iż twórcy będący członkami tego stowarzyszenia i niemający takiego statusu mogą wypowiedzieć powierzenie praw z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego – co stanowi naruszenie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 9 maja 2008 r.
nr C 115);

oraz po przyjęciu zobowiązania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS do takiego kształtowania zasad wypowiedzenia przez członków Stowarzyszenia i osoby niemające takiego statusu powierzenia praw do zbiorowego zarządzania w umowach o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania, że powierzenie może być wypowiedziane z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Stowarzyszenie Autorów ZAiKS obowiązek wykonania powyższego zobowiązania.

II. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa termin wykonania przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zobowiązania określonego w pkt I niniejszej decyzji na 31 grudnia 2010 r.

III. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, obowiązek złożenia informacji o stopniu realizacji zobowiązania określonego w pkt I decyzji w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego w pkt. II decyzji poprzez:

1. Przekazanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów treści wzorca umowy o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zgodnej z pkt I decyzji, tj. zawierającej postanowienie przewidujące, że powierzenie może być wypowiedziane z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego.

2. Podanie daty, w której zakończone zostało rozsyłanie umów o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania do wszystkich podmiotów, których prawami ZAiKS zarządzał na podstawie ,,Zobowiązania organizacyjnego” lub „Oświadczenia o powierniczym przeniesieniu autorskich praw majątkowych w zakresie zbiorowego zarządzania”.

3. Przekazanie informacji o liczbie autorów, których prawami ZAiKS zarządzał przed datą przyjęcia wzorca, o którym mowa wyżej, z którymi do końca terminu określonego w pkt II decyzji ZAiKS:

a) zawarł nowe umowy
b) nie zawarł nowych umów

oraz informacji o przyczynach ewentualnego nie zawarcia nowych umów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>