Interpelacja dotyczące korzystania z internetu przez polskich żołnierzy za granicą

To również może być interesująca interpelacja, a dotyczy ograniczonego dostępu do Internetu dla żołnierzy stacjonujących w Afganistanie. Odpowiedzi udzielił w lutym 2009 roku p. Czesław Piątas - sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Chociaż interpelacja i odpowiedź ma już walor historyczny, to jednak problemy prawne dotyczące poruszanych tu zagadnień nie tracą chyba na aktualności.

Interpelacja nr 7536 do ministra obrony narodowej w sprawie ograniczonego dostępu do Internetu dla żołnierzy stacjonujących w Afganistanie

"Szanowny Panie Ministrze! W polskiej bazie w Ghazni w Afganistanie stacjonuje obecnie 600 żołnierzy i do ich dyspozycji jest zaledwie jedna kafejka internetowa licząca niewiele ponad 40 stanowisk komputerowych. Do niedawna każdy ze stacjonujących mógł skorzystać z Internetu przez godzinę dziennie. Niestety w ostatnim czasie powyższy limit został skrócony o połowę, co spotkało się z bardzo negatywną reakcją żołnierzy. Ograniczony dostęp do sieci uniemożliwia dla stacjonujących w Ghazni swobodny kontakt z rodzinami, które zostały w kraju. Przedmiotowe działanie dowództwa jest tym bardziej niezrozumiałe, zwarzywszy na plany zwiększenia liczby żołnierzy w Afganistanie.

Dlatego mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Jakie kroki podejmie Pan w celu zmiany zaistniałej sytuacji?

2. Czy prawdą jest, iż dowództwo oddało dziesięć stanowisk komputerowych dla armii amerykańskiej, co spowodowało zmniejszenie limitu dostępu do sieci dla polskich żołnierzy?

3. Jakie są rzeczywiste powody zmniejszenia limitu dostępu do sieci dla żołnierzy?

4. Jakie są koszta ponoszone przez wojsko wynikające z korzystania z Internetu w Afganistanie?

5. Czy przedmiotowe ograniczenia do sieci wynikają z prób szukania oszczędności w armii?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Matwiejuk

Białystok, dnia 19 stycznia 2009 r."

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7536 w sprawie ograniczonego dostępu do Internetu dla żołnierzy stacjonujących w Afganistanie

"Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Jarosława Matwiejuka w sprawie ograniczonego dostępu do Internetu dla żołnierzy stacjonujących w Afganistanie (SPS-023-7536/09), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Tryb i zasady korzystania z Internetu jako najbardziej pożądanego środka do komunikowania się żołnierzy z rodzinami w kraju są każdorazowo określane w stosownych wytycznych do organizacji łączności z kontyngentem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom żołnierzy i ich rodzin, w każdej bazie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie uruchomiono bezpłatne kawiarenki internetowe, z których mogą korzystać wszyscy polscy żołnierze, a także - na zasadach wzajemności - żołnierze państw koalicyjnych stacjonujących w danej bazie.

Dostęp do sieci w bazie Ghazni PKW Afganistan zabezpieczony jest za pomocą pięćdziesięciu czterech stanowisk komputerowych w miejscach pełnienia służby i czterdziestu stanowisk komputerowych w kawiarenkach internetowych.

Zatem żołnierze stacjonujący w bazie Ghazni korzystają łącznie z dziewięćdziesięciu czterech stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, co oznacza, że na jeden komputer przypada mniej niż dziesięciu żołnierzy.

W kontyngentach innych krajów liczba żołnierzy przypadających na jedno stanowisko jest znacznie większa i waha się w granicach od dwudziestu do trzydziestu.

Zmiana zasad korzystania z sieci Internet przez żołnierzy PKW Afganistan nie dotyczy ograniczenia im czasu dostępu do sieci do trzydziestu minut dziennie, tylko skraca czas jednorazowego korzystania z dostępu przez każdego żołnierza, dając tym samym możliwość korzystania z sieci przez pozostałych żołnierzy (po trzydziestu minutach korzystania z Internetu żołnierz może z powrotem ˝ustawić się na końcu kolejki˝).

Jednocześnie należy nadmienić, że żołnierze pełniący służbę w PKW Afganistan mają możliwość nieodpłatnego telefonowania do Polski na wskazany jeden stacjonarny numer telefonu i prowadzić rozmowę przez dziesięć minut dziennie lub na wskazany jeden numer telefonu komórkowego i prowadzić rozmowę przez cztery minuty dziennie.

Udzielając odpowiedzi na szczegółowe pytania pana posła Jarosława Matwiejuka, uprzejmie informuję, iż w ocenie resortu obrony narodowej liczba stanowisk komputerowych zainstalowanych w bazie Ghazni zapewnia swobodny kontakt żołnierzy z rodzinami w kraju. Tym niemniej Sztab Generalny Wojska Polskiego podejmie kroki w celu zwiększenia szybkości łączy internetowych oraz dalszej optymalizacji już posiadanych zasobów.

Nie jest prawdą, że dowództwo PKW Afganistan oddało dziesięć stanowisk komputerowych do wyłącznej dyspozycji żołnierzy Stanów Zjednoczonych Ameryki przebywających w bazie Ghazni. Mają oni wolny dostęp do komputerów w kawiarenkach internetowych zlokalizowanych w polskich bazach na analogicznych zasadach, jak Polacy w bazach amerykańskich. Jak już wcześniej wspomniano, rzeczywistym powodem ograniczenia jednorazowego czasu korzystania z Internetu przez żołnierzy PKW była potrzeba wykorzystania kawiarenek przez jak największą liczbę chętnych.

Ponadto uprzejmie informuję, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej na zapewnienie dostępu do sieci Internet w PKW Afganistan ponoszą miesięcznie koszty w wysokości 222 729 zł. Utrzymanie wysokiego poziomu usług dla żołnierzy stacjonujących w Afganistanie jest jednym z priorytetów i resort obrony narodowej nie zamierza robić w tym zakresie jakichkolwiek oszczędności.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wyczerpujące.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Czesław Piątas

Warszawa, dnia 19 lutego 2009 r."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>