Poszerzamy definicję abonenta po wyroku C-492/07 przeciwko Polsce

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła również, poza pracami nad dozorem elektronicznym, projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zmianę wymusił wyrok Trybunału Sprawiedliwości i w związku z nim należy zmienić definicję abonenta (która, po przyjęciu ustawy, będzie obejmowała szerszy krąg podmiotów). Chodzi o sprawę C-492/07. Notatki rządu i ministerstwa infrastruktury, które dotyczą przeprowadzanej właśnie przez rząd nowelizacji, wspominają o "wyroku ze stycznia", ale nie doprecyzowują, że 22 stycznia 2009 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska nie dokonała właściwie transpozycji do polskich przepisów definicji pojęcia „abonent usług telekomunikacyjnych”, a więc, że ten wyrok dotyczy konkretnie polskiego porządku prawnego i tam stwierdzonych uchybień.

Jak pisałem w tekście Wyrok przeciwko RP w sprawie C-492/07 (brak transpozycji dyrektywy ramowej) Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że "nie dokonując prawidłowo transpozycji dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej), a w szczególności jej art. 2 lit. k) dotyczącego pojęcia „abonent”, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy".

W notatce pt. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedłożony przez ministra infrastruktury, która ukazała się na stronach premier.gov.pl, czytamy:

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r. zmieniono definicję abonenta. Będzie nim podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Wykreślnie z definicji zwrotu „w formie pisemnej” oznacza zwiększenie liczby podmiotów zaliczanych do abonentów. Oprócz podmiotów będących stroną umowy pisemnej, pojęciem tym zostaną również objęci m.in. użytkownicy tzw. pre-paid w telefonii komórkowej (telefony komórkowe na kartę), a także użytkownicy korzystający z aparatów publicznych.

Nowelizacja wskazuje, że dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest zobowiązany do doręczenia na piśmie informacji o zmianie warunków umowy tylko tym abonentom, którzy udostępnili swoje dane. Jeżeli abonent udostępni swoje dane i poda adres poczty elektronicznej będzie mógł otrzymać informację o każdej proponowanej zmianie regulaminu świadczenia usług – drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

W nowych przepisach doprecyzowano, że dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będzie bezpłatnie dostarczał abonentowi, który udostępnił swoje dane, cennik wraz z umową o świadczenie usług. Będzie musiał to też zrobić na każde jego żądanie.

Wprowadzono też przepis, że każdy abonent, który udostępnił swoje dane, będzie otrzymywał bezpłatnie podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, tj. biling wraz z fakturą. W przypadku usługi przedpłaconej, abonent który udostępnił swoje dane, będzie mógł otrzymać na żądanie wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych.

Znowelizowane przepisy miałyby obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jest też notatka na stronach Ministerstwa Infrastruktury - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, ale również tutaj nie podlinkowano do projektu przyjętej przez rząd nowelizacji. W notatce czytamy:

Podczas posiedzenia w dniu 16 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r. zmieniono definicję abonenta. Będzie nim podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Wykreślnie z definicji zwrotu „w formie pisemnej” oznacza zwiększenie liczby podmiotów zaliczanych do abonentów. Oprócz podmiotów będących stroną umowy pisemnej, pojęciem tym zostaną również objęci m.in. użytkownicy tzw. pre-paid w telefonii komórkowej (telefony komórkowe na kartę), a także użytkownicy korzystający z aparatów publicznych.

Nowelizacja wskazuje, że dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest zobowiązany do doręczenia na piśmie informacji o zmianie warunków umowy tylko tym abonentom, którzy udostępnili swoje dane. Jeżeli abonent udostępni swoje dane i poda adres poczty elektronicznej będzie mógł otrzymać informację o każdej proponowanej zmianie regulaminu świadczenia usług – drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

W nowych przepisach doprecyzowano, że dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będzie bezpłatnie dostarczał abonentowi, który udostępnił swoje dane, cennik wraz z umową o świadczenie usług. Będzie musiał to też zrobić na każde jego żądanie.

Wprowadzono też przepis, że każdy abonent, który udostępnił swoje dane, będzie otrzymywał bezpłatnie podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, tj. biling wraz z fakturą. W przypadku usługi przedpłaconej, abonent który udostępnił swoje dane, będzie mógł otrzymać na żądanie wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych.

Znowelizowane przepisy miałyby obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt z dnia 29 stycznia 2010 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury:

Projekt jest oczywiście nieco bardziej rozbudowany, niże tylko lekka modyfikacja definicji. Warto przeczytać całość. Abonenci (również pre-paidów) jeśli udostępnią dane - będą mogli otrzymywać różne informacje na temat świadczonej usługi. Oczywiście to wszystko działa również w drugą stronę. Wraz z poszerzeniem zakresu pojęcia "abonent" również dane takich osób, które w jakiś sposób da się zidentyfikować, będą przekazywane do zarządzanego przez Prezesa UKE systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz z którego sa udostępniane "służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy", o których mowa w art. 78 ust. 4 pkt 2 dziś obowiązującej ustawy. W każdym razie warto pamiętać, że chodzi o poszerzenie pojęcia "abonent", co oznacza również poszerzenie zakresu stosowania przepisów, które do "abonenta" się odnoszą.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>