Centralna Ewidencja Pojazdów - projekt w konsultacjach międzyresortowych

Do uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt ustawy o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Centralna Ewidencja Pojazdów ma gromadzić m.in. dane o pojazdach, dane o wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdów, o organie, który dokonał rejestracji pojazdu, o badaniach technicznych, dane wymagane do dopuszczenia pojazdu do ruchu, informacje o zawartej umowie ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu oraz o "pewnych zdarzeniach związanych z pojazdami lub dokumentami". Ma też gromadzić informacje o właścicielach i posiadaczach pojazdów. Jeśli z czasem - co jeszcze nie wynika z takiego projektu - wszystkie pojazdy będą miały zainstalowane specjalne oprogramowanie, które umożliwi zdalne monitorowanie i wpływanie na pojazdy w ruchu - być może skończą się pościgi i łapanie "piratów drogowych", bo dowolny samochód będzie można po prostu zdalnie wyłączyć... Science Fiction?

O projekcie można przeczytać w Rzeczpospolitej, w tekście System powie prawdę o aucie i kierowcy. Tam m.in. stwierdzenie, że "w rejestrach znajdzie się znacznie więcej danych niż obecnie w Systemie Informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców".

Sam projekt dostępny jest na stronie MSWiA: Projekt Ustawy z dnia .. r. o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 17 listopada 2008 r.). Zgodnie z uzasadnieniem - projektodawcy szacują, że koszty wynikające z wejścia w życie projektu ustawy, w pierwszym roku jej obowiązywania wyniosą około 30 – 35 mln zł (sprzęt, oprogramowanie, zakup usług) oraz w kolejnym roku w przybliżonej kwocie. W uzasadnieniu do projektu można przeczytać również:

Projekt ustawy o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców obejmuje tematykę związaną z prowadzeniem centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „CEP”, centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „CEK” oraz funkcjonowaniem Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwanego dalej „Funduszem”.

Wielokrotne nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), w której dotychczas znajdowały się regulacje dotyczące powyższego zakresu, spowodowały nieczytelność przepisów dotyczących ewidencji pojazdów i ewidencji kierowców. Dotychczasowa działalność związana z funkcjonowaniem tych ewidencji wskazuje na konieczność dokonania pewnych zmian w obecnych regulacjach, w celu umożliwienia pełniejszego wykorzystania danych gromadzonych w ewidencjach oraz usprawnienia współdziałania z podmiotami przekazującymi dane do ewidencji, a także pobierającymi dane.

Przyjęto następującą konstrukcję projektu:
1. Dział I – Przepisy ogólne;
2. Dział II – Centralna ewidencja pojazdów i centralna ewidencja kierowców:
a) Rozdział 1 – Centralna ewidencja pojazdów,
b) Rozdział 2 – Centralna ewidencja kierowców,
c) Rozdział 3 – Udostępnianie danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców;
3. Dział III – Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
4. Dział IV – Zmiany w przepisach obowiązujących;
5. Dział V – Przepisy przejściowe i końcowe.

Dział I – określa zakres zagadnień objętych regulacją. Ponadto, ustawa określa zakresy danych, jakie podlegają gromadzeniu osobno w CEP i CEK, a także zasady przetwarzania danych gromadzonych w tych ewidencjach. Ustawa wyznacza również podstawowe zasady funkcjonowania Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego przychody i wydatki.

Dział II – kompleksowo reguluje kwestie formalne związane z funkcjonowaniem ewidencji, a także zakresy danych gromadzonych w tych ewidencjach i zasady przetwarzania tych danych.

CEP, jako zbiór danych, prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w CEP, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

W CEP gromadzone są dane i informacje dotyczące:

1) pojazdów – w tym dane o samych pojazdach, dane o wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdów, o organie, który dokonał rejestracji pojazdu, o badaniach technicznych, dane wymagane do dopuszczenia pojazdu do ruchu, informacje o zawartej umowie ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu oraz o pewnych zdarzeniach związanych z pojazdami
lub dokumentami;

2) ich właścicieli, a także posiadaczy pojazdów określonych w art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – w tym dane osobowo – adresowe.

Zakres danych gromadzonych w CEP uległ nieznacznemu rozszerzeniu w stosunku do stanu uregulowanego w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Mianowicie dodano numer silnika pojazdu, dana ta nie jest powszechnie używana, była dawniej gromadzona w ewidencji pojazdów i zdarza się, że jest w posiadaniu organu przekazującego dane do ewidencji pojazdów, w związku z czym dopuszcza się gromadzenie tej danej. Rozszerzono zakres danych o pojeździe o jego producenta oraz kategorię homologacyjną, wynika to z potrzeby zapewnienia skutecznej wymiany danych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Centralny identyfikator pojazdu jest kolejną nowością w CEP, numer ten będzie nadawany podczas rejestracji pojazdu i będzie niezmienny od pierwszej rejestracji pojazdu aż do jego wyrejestrowania. Jego zadaniem będzie identyfikacja pojazdu zarówno na szczeblu CEP, jak i na gruncie bazy danych organu rejestrującego. Dotychczasowe ogólne pojęcie „znaki legalizacyjne” rozbito, zgodnie z przepisami dotyczącymi rejestracji pojazdów, na następujące szczegółowe określenia „nalepki legalizacyjne” i „nalepki na tablice tymczasowe”.

W CEP wyodrębnia się zbiór danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy to m. in.: pojazdów Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Policji. Sposób wyodrębnienia tego zbioru zostanie szczegółowo określony w zarządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Obowiązek przekazywania danych i informacji do CEP ciąży na: organach rejestrujących pojazdy, stacjach kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Żandarmerii Wojskowej – w zakresie swoich kompetencji.

Zasadniczo dane i informacje będą przekazywane do CEP z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji. Wymóg ten wynika z potrzeby usprawnienia procesu wprowadzania danych do Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – obsługującego CEP. Wymienione wyżej podmioty są głównymi źródłami danych gromadzonych w tej ewidencji, dlatego mechaniczne wprowadzanie znacznej ilości danych miałoby negatywny wpływ na poziom aktualności danych oraz spowodowałoby większe prawdopodobieństwo zaistnienia niezgodności danych zgromadzonych w CEP z danymi faktycznymi.

Wyjątek od tej zasady zastosowano wobec jednostki badawczej przeprowadzającej badania techniczne trolejbusów ze względu na niewielką liczbę zarówno jednostek przeprowadzających takie badania, jak i samych badań takich pojazdów. W związku z koniecznością zapewnienia możliwie najbardziej prawidłowego przepływu danych od podmiotów inicjujących zmiany w zasobach CEP, przyjęto zasadę podawania, podczas przekazywania danych, podstawowego zestawu danych pozwalających na prawidłową identyfikację pojazdu.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych jako administrator danych osobowych gromadzonych w CEP zwolniony został z obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Obowiązek ten polega na informowaniu osoby, której dane dotyczą – w przypadku zbierania danych nie od niej bezpośrednio – o siedzibie administratora, zakresie gromadzonych danych, celu ich gromadzenia, kategoriach odbiorców, źródle danych oraz pewnych uprawnieniach przysługujących tej osobie.

W projekcie wprowadzono delegację, dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do wydania rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, które obejmie swym zakresem szczegółowy sposób prowadzenia CEP, warunki i sposób współdziałania tej ewidencji z organami i podmiotami przekazującymi dane do niej, a także dane pozwalające na prawidłową identyfikację pojazdu.

CEK prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych i on jest jej administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

W CEK gromadzi się dane o:
1) osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) osobach nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdami, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;
3) instruktorach prowadzących szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami;
4) egzaminatorach osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami;
5) ośrodkach szkolenia kierowców;
6) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich na potrzeby wydawania uprawnień do kierowania pojazdami;
7) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami;
8) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych;
9) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
10) instruktorach techniki jazdy;
11) ośrodkach egzaminacyjnych.

Rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w CEK ma na celu umożliwienie prowadzenia monitoringu kierowcy, z uwzględnieniem takich danych jak naruszanie przepisów (w tym punkty karne), wskazanie ośrodka szkolenia kierowców i instruktora, który przeprowadził szkolenie kierowcy.

Do CEK dane przekazują organy właściwe do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, sąd lub prokurator, a także starosta, wojewoda, marszałek województwa, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz kierownik ośrodka szkolenia, w którym osoba odbyła szkolenie okresowe.

Dane powinny być przekazywane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych. Odstąpiono od tego obowiązku wobec sądu, prokuratora, wojewody oraz marszałka województwa. Powyższe wynika z faktu, że wyłączone podmioty przekazywać będą do CEK stosunkowo niewiele danych oraz ograniczonych możliwości technicznych tych podmiotów.

Przekazywanie danych do CEK, będzie wymagało każdorazowego podania danych identyfikujących osobę, której dotyczą przesyłane dane. Wprowadzone rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na poprawność danych gromadzonych w tej ewidencji. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby CEK został zwolniony z obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli informowania osoby, której dane dotyczą, o zakresie zgromadzonych danych, celu gromadzenia, odbiorcach danych, ich źródle oraz przysługujących tej osobie uprawnieniach.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia CEK, w tym organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ta ewidencja, warunki i sposób współdziałania CEK z podmiotami, które przekazują dane do niej oraz dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby.

Projekt wprowadza kilka trybów udostępniania danych lub informacji zgromadzonych w CEP i CEK. Możliwe będzie udostępnianie danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego oraz w formie uzgodnionej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z podmiotem wnioskującym o dane, w przypadkach wymienionych w projekcie.

Udostępnianie danych z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji będzie możliwe po spełnieniu przez uprawniony podmiot warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do danych w ten sposób będzie złożenie pisemnego oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o spełnieniu tych wymogów. Wobec niektórych organów i podmiotów, określonych w ustawie wymagane będzie uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na udostępnienie danych. Zgoda ta będzie wyrażona w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostkowe udostępnianie danych w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego dla uprawnionych podmiotów oraz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej następować będzie na uzasadniony wniosek.

Projekt określa zasady odpłatności udostępniania danych lub informacji zgromadzonych w CEP i CEK. Podmioty, którym dane lub informacje udostępniane będą nieodpłatnie zostały wymienione w ustawie. Należą do nich przede wszystkim organy administracji publicznej i inne podmioty, które realizują zadania związane z rejestracją pojazdów lub wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami. Odpłatność za udostępnianie danych będzie miała miejsce w przypadku podmiotów, którym dane zgromadzone w tych ewidencjach są potrzebne do prowadzonej działalności niezwiązanej z realizacją powyższych zadań.

Wprowadza się również możliwość udostępniania danych zgromadzonych w CEP lub CEK do celów statystycznych, badawczych i komercyjnych – odpłatnie oraz do celów naukowych – nieodpłatnie.

Zgodnie z projektowaną regulacją, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności, ograniczonego zakresu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym lub dokumencie stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi odpowiednio w CEP lub CEK. Usługa powyższa będzie nieodpłatna i realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Zakłada się, że będzie ona wykorzystywana przy obrocie pojazdami oraz zatrudnianiu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Z uzasadnionych przyczyn, jak np.: pozyskanie wiarygodnej informacji o niestosowaniu wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych przez podmiot, któremu dane są udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji, czy też negatywnego wyniku kontroli, minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie mógł uchylić decyzję w sprawie udostępniania danych temu podmiotowi. W przypadku powierzenia danych w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, może on dokonać weryfikacji tych danych, a następnie potwierdzić lub zaprzeczyć zgodności powierzonych danych z danymi lub informacjami zgromadzonymi odpowiednio w CEP lub CEK lub też uzupełnić powierzone dane w oparciu o dane zgromadzone w tych ewidencjach. Weryfikacja danych powierzonych przez upoważnionego administratora zbioru danych odbywać się będzie odpłatnie.

W projekcie wprowadzono możliwość udostępniania danych lub informacji, zarówno z CEP, jak i z CEK, podmiotom zagranicznym. Dotyczy to sytuacji, kiedy z ratyfikowanych przez RP umów międzynarodowych lub aktów prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której RP jest członkiem, wynika obowiązek międzynarodowej wymiany danych. Możliwe będzie również udostępnianie danych podmiotom zagranicznym, jeżeli obowiązek taki wynika z porozumień zawartych pomiędzy ministrem właściwym do spraw wewnętrznych a właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. Przekazywanie danych podmiotom zagranicznym może następować w formie pisemnej oraz za pośrednictwem urządzeń teletransmisji danych.

Wzory wniosków o udostępnienie danych, w tzw. trybie urzędowym oraz w drodze teletransmisji danych, zarówno z CEP, jak i z CEK, zostaną określone w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Projekt przewiduje możliwość przeprowadzenia, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, kontroli podmiotów, którym udostępniane są dane w trybie odpłatnej weryfikacji. Kontrola ma na celu ustalenie czy podmiot pobierający dane w tym trybie stale spełnia warunki organizacyjne i techniczne, od których uzależniona jest możliwość udostępniania mu danych. Główne zasady przeprowadzania kontroli zostały uregulowane w projekcie ustawy, dotyczy to rodzaju kontroli, czasu i miejsca jej przeprowadzania, uprawnień przeprowadzającego kontrolę oraz obowiązków podmiotu kontrolowanego.

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania kontroli zostaną określone w rozporządzeniu, do którego wydania upoważniony został minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Dział III – obejmuje swym zakresem problematykę związaną z funkcjonowaniem Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, jego przychodami oraz wydatkami. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Przychody Funduszu stanowią:
1) opłaty za udostępnienie danych;
2) opłaty ewidencyjne;
3) odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych opłat ewidencyjnych;
4) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym

Funduszu, odsetki z tytułu lokowania wolnych środków Funduszu. Organy lub podmioty, które na podstawie przepisów odrębnych zobowiązane są do pobrania lub uiszczenia opłaty ewidencyjnej, mają obowiązek przekazywania tych opłat na rachunek Funduszu do 10-ego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano czynności, z którą powstał obowiązek uiszczenia lub przekazania pobranej opłaty ewidencyjnej oraz sporządzenia sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. Sprawozdanie to należy przekazać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku nieterminowego przekazania należności z tytułu opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu, od kwoty zaległości nalicza się odsetki karne w wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. W kwestiach związanych z należnymi opłatami ewidencyjnymi oraz odsetkami za zwłokę zastosowano odesłanie do działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że uprawnienia organów podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

W sprawach ściągania należności z tytułu nie przekazanych lub nie uiszczonych opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Środki Funduszu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z rozwojem i funkcjonowaniem CEP i CEK.

Przyjęto zasadę, że wysokość każdej z opłat ewidencyjnych, pobieranych przy dokonywaniu czynności związanych z rejestrację pojazdów, dopuszczaniem ich do ruchu, jak również wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, nie przekroczy równowartości w złotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski. Wobec opłaty za dokonywanie wpisów do odpowiednich rejestrów przy podejmowaniu określonej działalności nie zastosowano takiego ograniczenia.

W drodze rozporządzenia, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zostaną określone: wysokość opłaty ewidencyjnej, wysokość opłaty za udostępnienie danych, sposób i tryb ich uiszczania, a w przypadku opłaty ewidencyjnej także jej ewidencjonowania i rozliczania oraz wzór miesięcznego sprawozdania z pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu opłat ewidencyjnych.

Dział IV – „Przepisy zmieniające” obejmuje regulacje niezbędne dla zachowania spójności projektu z przepisami znajdującymi się w ustawach odrębnych, a związanych z CEP lub CEK.

Zmianie ulegają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym (Dz. U. Nr z 2007 r, Nr 125, poz.874, z póz. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 124, poz. 1151, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat ewidencyjnych w związku z dokonywaniem pewnych czynności skutkujących przekazywaniem danych do CEK. Dotyczy to pewnych danych o jakie projekt rozszerza obecny zakres ewidencji kierowców, co spowoduje konieczność rozbudowy systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję.

Dział V obejmuje przepisy końcowe.
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 pkt 1 lit. i, j, oraz lit. m, art. 10, art. 18 pkt 1 lit. o tiret piąte i szóste i pkt 2 – 10 oraz lit. u – x, pkt 3 i pkt 7 – 9, art. 20, 21, 35, a także art. 58 pkt 1 i pkt 5 – 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. oraz art. 31 wchodzącego w życie z dniem ogłoszenia ustawy. Wydłużenie okresu vacatio legis wymienionych przepisów spowodowane jest koniecznością dostosowania obecnych lub przygotowania nowych rozwiązań zapewniających obsługę zadań wprowadzanych przedmiotowym projektem.
(...)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Jest nowa wersja ustawy

A tu brak Pana opinii :)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>