Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że gwarancje daje tylko EDI...

Podatnik wdrożył system wystawiania faktur (elektronicznych), co polegało na przesyłaniu plików PDF, podpisanych za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podatnik poprosił o indywidualną interpretację prawa podatkowego. Zapytał, czy tak wystawione i przesyłane faktury są fakturami elektronicznymi w rozumieniu stosownego rozporządzenia. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko podatnika za... nieprawidłowe. Dyrektor Izby napisał w uzasadnieniu, że "należy stwierdzić, ze zasadniczy wymóg wynikający z rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r., stawiany fakturom elektronicznym to wymóg zachowania integralności danych zawartych w fakturze oraz zapewnienie jej autentyczności, a to może być spełnione tylko przy zastosowaniu systemu elektronicznej wymiany danych..." (sygn. IP-PP2-443-619/08-2/BM). Chociaż akapit wyżej (w tym uzasadnieniu) cytowane są przepisy § 4 rozporządzenia, gdzie mowa jest o dopuszczeniu podpisywania faktur bezpiecznym podpisem, jako jednej z dwóch, obok EDI, form gwarantowania autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur...

Interpretacja o podanej wyżej sygnaturze dostępna jest (czasami, bo serwis dziwnie działa) w Systemie Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów. Gdy wspomniałem o §4, to miałem na myśli rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. A najlepiej będzie, jak zacytuję po prostu całą tą interpretację:

W dniu 11 kwietnia 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur VAT przesyłanych w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do wystawiania faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży. W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej Spółka wprowadziła możliwość wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż usług w formie elektronicznej.

Dokument faktury elektronicznej ma postać pliku w formacie PDF. Faktury są opatrywane bezpiecznym, podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. ) weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dalej: kwalifikowany podpis). Stosowany przez Spółkę podpis elektroniczny zapewnia autentyczność pochodzenia faktury i jej integralność. Kwalifikowany podpis jest zintegrowany z plikiem faktury w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych (treści faktury) jest rozpoznawalna. Każda ewentualna zmiana dokumentu faktury spowoduje, ze podczas weryfikacji podpisu, osoba weryfikująca zostanie poinformowana o tym, ze dokument został zmieniony. Do weryfikacji podpisu elektronicznego stosowanego do podpisywania faktur Spółka wykorzystuje certyfikat Sigillum będący kwalifikowanym certyfikatem w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Dostawcą certyfikatów jest firma X świadczący kwalifikowane usługi certyfikacyjne, uprawniony do wydawania certyfikatów kwalifikowanych (wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne prowadzonego przez Ministra właściwego ds. gospodarki).

Osobami składającymi podpis elektroniczny na dokumencie faktury są upoważnieni pracownicy Spółki, których lista jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Spółki. Lista podlega modyfikacji w przypadku utraty ważności certyfikatu lub upoważnienia do podpisywania faktur. Dodatkowo wszystkie wystawiane przez Podatnika faktury elektroniczne są znakowane czasem, co oznacza opatrzenie dokumentu elektronicznego wiarygodnym czasem, który według ustawy o podpisie elektronicznym stanowi „datę pewną” w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Wystawiane przez Wnioskodawcę duplikaty oraz korekty faktur elektronicznych są opatrywane takim samym kwalifikowanym podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego jak oryginały faktur i również są znakowane czasem.

Autentyczność i integralność faktury elektronicznej może być zweryfikowana za pomocą aplikacji przygotowanej i udostępnianej nieodpłatnie przez X S.A. Faktury VAT są wystawiane w formie elektronicznej po uprzednim złożeniu przez nabywcę do Wnioskodawcy pisemnej akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w tej formie. Faktura w formie elektronicznej jest dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez odbiorcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym faktury elektroniczne wystawiane przez Wnioskodawcę, przesyłane następnie odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowią fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) i czy tym samym spełniają wymóg wystawienia faktury określony przepisami art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Czy faktura elektroniczna wystawiona i przesłana w wyżej opisany sposób jest pod względem formalnym równoważna z dokumentem faktury VAT, o którym mowa w art. 106 ust 1. ustawy o podatku od towarów i usług, sporządzanym w formie papierowej?

W opinii Wnioskodawcy wystawiane przez Spółkę faktury w formie elektronicznej odpowiadają wymogom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Faktury są wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej na podstawie pisemnej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury zgodnie z wymogiem określonym w § 3 tego rozporządzenia. Autentyczność ich pochodzenia i integralność treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i odpowiada wymogom określonym w § 4 tego rozporządzenia. Przesłanie faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej jest jednym ze sposobów przesłania faktury elektronicznej wskazanych w § 2 tego rozporządzenia. Wystawienie przez Wnioskodawcę faktury w formie elektronicznej i przesłanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi spełnienie obowiązku wystawienia faktury, określonego przepisami art. 106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura elektroniczna wystawiana i przesyłana przez Spółkę w wyżej opisany sposób jest pod względem formalnym równoważna z dokumentem faktury VAT, o którym mowa w art. 106 ust.1 ustaw o podatku od towarów i usług, sporządzanym w formie papierowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych przewidują dwie formy faktur: papierową i elektroniczną. Zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT regulują przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasady te dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 ww. ustawy.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zamierza on przesyłać swoim kontrahentom (jeżeli wyrażą na to zgodę), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez odbiorcę, faktury w formie elektronicznej jako pliki PDF, opatrzone bezpiecznym, podpisem elektronicznym. Autentyczność i integralność faktury elektronicznej ma być weryfikowana za pomocą aplikacji przygotowanej i udostępnianej nieodpłatnie przez firmę X.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

Stosownie do treści § 4 tego rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:

1. bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
2. poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Umowa w sprawie europejskiego modelu EDI została opisana w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994r. nr 1994/820/WE odnoszącego się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994r.). Mając na uwadze powyższy zapis należy wyjaśnić, że systemy Electronic Data Interchange (EDI) są od lat 80 ubiegłego wieku standardem w zakresie elektronicznej komunikacji biznesowej. Stanowią one swego rodzaju język elektroniczny, umożliwiający przedsiębiorstwom stosującym różne technologie komunikacyjne i informatyczne swobodną oraz bezpieczną wymianę danych handlowych. Celem wdrożenia systemu EDI jest umożliwienie przesyłania danych elektronicznych (np. elektronicznych faktur „e-faktur") pomiędzy różnymi, zasadniczo niekompatybilnymi systemami informatycznymi. Zasadniczą cechą systemów EDI jest to, że przedsiębiorcy wdrażający taki system przyjmują dla celów wzajemnej komunikacji elektronicznej określony standard zapisu danych. Główną cechą systemów EDI jest więc tłumaczenie komunikatów z różnych systemów na komunikaty zakodowane za pomocą jednego, ustalonego wcześniej i zrozumiałego dla wszystkich uczestników komunikacji standardu zapisu danych. Systemy EDI co do zasady integrują różne systemy informatyczne, między którymi występują (zasadniczo nieusuwalne) różnice techniczne, np. w zakresie przechowywania i prezentacji przesłanych danych.

Trzeba podkreślić, ze zasadniczy wymóg wynikający z rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r., stawiany fakturom elektronicznym to wymóg zachowania integralności danych zawartych w fakturze oraz zapewnienie jej autentyczności, a to może być spełnione tylko przy zastosowaniu systemu elektronicznej wymiany danych (EDI).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, ze zasadniczy wymóg wynikający z rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r., stawiany fakturom elektronicznym to wymóg zachowania integralności danych zawartych w fakturze oraz zapewnienie jej autentyczności, a to może być spełnione tylko przy zastosowaniu systemu elektronicznej wymiany danych (...). W związku z powyższym należy stwierdzić, iż opisany przez Spółkę sposób przesyłania faktur w formie elektronicznej nie jest zgodny z wymogami, o których mowa w wyżej powołanych przepisach. Tym samym nie można takiej faktury uznać za tożsamą z fakturą wystawioną w formie papierowej. Ustawodawca świadomie wprowadził obostrzenia dla funkcjonowania faktur w formie elektronicznej, które to obostrzenia nie dotyczą przekazu dokonywanego pocztą, kurierem czy osobiście. Jeżeli zatem strony transakcji chcą skorzystać z przekazu faktur w formie elektronicznej, a nie papierowej, muszą zastosować się do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Aktualizacja w górę osi czasu: A jednak nie tylko EDI - Minister Finansów zmienia interpretację w sprawie faktur

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Interoperacyjność vs. racjonalność

Trochę nie widzę związku logicznego w kluczowym momencie interpretacji. Miło, że Izba Skarbowa tak dba o interoperacyjność systemów, wymagając wystawiania fakturów jako dokumentów EDI - pozwoliłoby to na dalsze automatyczne przetwarzanie dokumentów w systemie księgowym. Idea chlubna.

Tylko co zrobić z tymi małymi podatnikami, co wykorzystują elektroniczną fakturę, by oszczędzić obu stronom kosztów i czas.

Notariusz?

Ciekawe kiedy okaże się, że papierowe faktury muszą być potwierdzone przez notariusza?

--
Bartosz Małkowski
xmpp: bmalkow@malkowscy.net

Pan dykrektor wysoko zalicytował.

Zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę rodzące się w bólach rozwiązanie zwane e-podatkami i rozwiązania w nim przyjęte.

Czyli kontra. Czekam na re.

o ile wiem

VaGla's picture

o ile wiem, podatnik skorzystał z prawa wniesienia skargi na interpretację. A - jak się wydaje - podatnikiem tym jest duża spółka telekomunikacyjna.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

e-Faktura

Stanowisko Izby Skarbowej w Warszawie jest nie tylko błędne, ale bardzo szkodliwe dla rozwoju obrotu elektronicznego. Z interpretacji przedstawionej prze Izbę wynika, że tylko faktury wystawiane i przekazywane poprzez systemy EDI mogą być uznane przez organy kontroli skarbowej. Nie wiem co uprawnia autora interpretacji do stwierdzenia, że tylko system elektronicznej wymiany danych (EDI) może zapewnić wymaganą prawem integralność i autentyczności. Podpis elektroniczny, szczególnie w formie kwalifikowanej, daje większą pewność osiągnięcia powyższych cech niż większość systemów EDI. Ustawodawca przy fakturach elektronicznych wymaga formy kwalifikowanej podpisu elektronicznego; nie może zatem być wątpliwości co do autentyczności i integralności dokumentu, która dodatkowo gwarantowana jest poprzez osobę składającą podpis (tak zwana cecha niezaprzeczalności związana z podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Trzeba dodać, że usługa

Trzeba dodać, że usługa EDI jest na tyle kosztowna, że jest poza zasięgiem wszystkich małych i większości średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo powoduje komplikacje organizacyjne i techniczne, których nie wnosi zwykły e-mail. Poza tym z mojego doświadczenia wynika, że jest to dość awaryjny sposób transmisji...

Może i jest to de facto standard komunikacji biznesowej, jednak jego zastosowania są niszowe i ograniczają się do dużych organizacji. Jestem przekonany, że stosowanie EDI jest zawsze efektem partnerstwa z "większym", który już to posiada i nie chce używać innego sposobu transmisji danych.

Pozdrawiam.

Zaiste

Zaiste, raporty komisji europejskiej e-Business Watch wskazują, że w Polsce, (a zresztą i całej UE), standard EDI jest jednym z najbardziej niechcianych standardów (biorąc pod uwagę fakt, że jego ekspansja trwa już dwadzieścia parę lat). No niemniej jednak przynajmniej w mojej branży standard ten ma dość silny lobbing. Oczywiście nie chcę tu nic insynuować, tak tylko stwierdziłem fakt, że ciągle całkiem sporo i nawet wpływowych osób wierzy w ten standard zupełnie pomijając statystykę, która dość jednoznacznie świadczy przeciwko niemu.

Straszne

Po prostu mnie zatkało. Coś takiego stawia pod znakiem zapytania sens zadawania pytań podatkowych, bo można spodziewać się odpowiedzi skrajnie idiotycznych. I co ma teraz zrobić wnioskodawca? Wstrzymać się za fakturowaniem przez rok do chwili wydania wyroku przez WSA? Ręce opadają.

Ustawodawca świadomie wprowadził obostrzenia?

Może jestem dziwny, ale mnie najbardziej rozśmieszył następujący fragment:

Ustawodawca świadomie wprowadził obostrzenia dla funkcjonowania faktur w formie elektronicznej, które to obostrzenia nie dotyczą przekazu dokonywanego pocztą, kurierem czy osobiście.

Świadomie...

Jeśli naprawdę świadomie, to czy "poczytalnie"...?

sprawa rozpoznawana była już przez NSA ...

NSA w wyroku z 14 maja 2008 r. (I FSK 655/07).
Izba Skarbowa w Warszawie - sygnatura 1401/PH-II/4407/14-11/07/MZ Data 2007.06.04

Na miejscu podatnika nie czekałbym na rozstrzygnięcie przez WSA, gdyż jest ono znane... przy braku nowelizacji ustawy nie można spodziewać się innych orzeczeń

Czy rozumiecie teraz, że 99% podmiotów działających w branży internetowej wystawia nie-faktury, od których nie przysługuje prawo odliczenia VAT :) Przykładowo - firmy hostingowe, domeny, wszelkie usługi elektroniczne.

pozdrawiam
Darek

Faktury, o których piszesz,

Faktury, o których piszesz, to w istocie są faktury "papierowe", które drukujesz, wpinasz w księgowość i ten papier pokazujesz Urzędowi Skarbowemu.

autopoprawka

po dokładniejszym przeczytaniu wiadomości (nie-porannym) stwierdzam, że jest jeszcze gorzej niż myślałem. Pan Dyrektor nie dopuszcza również bezpiecznego podpisu..

Jeszcze jedno mi się przypomniało - jak poprosić zagraniczny koncern (np. Google) żeby przesłał nam podpisaną fakturę zamiast wydruku

Co można zrobić?

Co można zrobić z interpretacją, która jest sprzeczna z prawem?

Im więcej czytam tę interpretację, ustawę o podpisie elektronicznym oraz rozporządzenie tym bardziej jestem przekonany, że interpretacja jest błędna - nie uwzględnia kwalifikowanego podpisu. Ponadto, nie znalazłem w żadnej ustawie definicji EDI i warunków jakie EDI musi spełniać. Bo czy przekazywanie faktur za pomocą pfd, po obopólnej zgodzie, jest EDI czy nie? A jeżeli nie to na jakiej podstawie?

Faktura papierowa w PDF

W przypadku papierowych faktur nie ma obowiązku podpisu. Można je wręczyć osobiście, albo przesłać kurierem lub pocztą. Nawet zwykłą.

Powyżej oczywistość. Teraz problem:
O ile mi wiadomo przepisy nie precyzują, że faktura musi być wydrukowana na mojej drukarce. Mogę ją więc wydrukować również na drukarce klienta, prawda?

Czy naruszę prawo prosząc klienta, by sam wydrukował sobie fakturę, którą ja mu wcześniej prześlę w PDF?

To nie będzie przecież dokument elektroniczny. Będzie to dokument papierowy wydrukowany na drukarce klienta. Mam rację?..

Wystarczy popatrzeć np. na

Wystarczy popatrzeć np. na faktury przychodzące od największej firmy telekomunikacyjnej w tym kraju - nie są podpisane, ani nie przychodzą pocztą poleconą. Gdyby nie firmowy formularz, równie dobrze można by je skądś pobrać i wydrukować samemu.

Ja kiedyś rozważałem

Ja kiedyś rozważałem nawet sytuację taką, że z klientem zawieram umowę o udostępnienie jego drukarki na potrzeby drukowania faktur :) Ciekawe z której strony by to zostało ugryzione przez fiskusa?

Faktura elektroniczna na papierze...

Teraz dopiero rzuciłem na to okiem i może dobrze, bo się podczas urlopu nie denerwowałem. Cieszy to, że świadomość problemu u ludzi jest bardzo duża, co daje jednak nadzieję na przyszłość. Dużo winy jest po stronie niestety NSA/WSA, które swoimi dotychczasowymi wyrokami dał miejsce do takiego rozpasania interpretacyjnego w tym temacie organom podatkowym. Analizując zresztą dotychczasowe interpretacje i organów podatkowych, i Ministerstwa Finansów można dojść do wniosku, że dokumenty elektroniczne są wszędzie i ogólnie akceptowalne, ale pod warunkiem, że są na papierze. Postulat de lege ferenda: zróbmy z faktury dokument ścisłego zarachowania, którego emitentem będzie Prezes NBP...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>