Monitoring wizyjny w szkołach

Kilka serwisów zauważyło niedawną uchwałę Rady Ministrów, którą zmieniono wcześniejszą uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, przedłożona przez ministra edukacji narodowej.

Uchwała zmieniająca zapadła 12 maja. Można o tym przeczytać na stronie Rządu. Uzupełnieniem informacji rządowej jest krótki komentarz Monitora Edukacji: "Wg nowych przepisów, urządzenia instalowane w szkołach i placówkach edukacyjnych, wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu mają spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowych CCTV. Czyli: nie muszą zawierać mikrofonów". Napisano o tym również w tekstach Monitoring w szkołach bez mikrofonów, Nie będzie urządzeń nagrywających w szkołach.

A rząd na swoich stronach pisze:

Szkoły specjalne oraz zespoły tych szkół będą mogły ubiegać się o dotację na założenie monitoringu wizyjnego. Ponieważ w szkołach tych odnotowuje się liczne problemy z niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży, w uchwale obniżono do stu liczbę uczniów, która będzie uprawniała placówki do ubiegania się o finansowanie z rządowego programu.
Nowe prawo określa ponadto precyzyjnie parametry urządzeń potrzebnych do zainstalowania monitoringu. Wyeliminowano z nich urządzenia umożliwiające rejestrację dźwięku. Jest to wynik interwencji rzecznika praw obywatelskich, który zakwestionował taką możliwość, jako nadmiernie ingerującą w prywatność osób przebywających w miejscach publicznych. W uchwale zapisano jednocześnie, aby urządzenia monitorujące nie powodowały zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach powodujących zaburzenia innej aparatury.
Koszty realizacji programu w latach 2007-2009 wyniosą 116 mln 761tys. zł, z czego prawie 27 mln stanowić będą koszty własne organów prowadzących szkoły i ośrodki, a
90 mln zł to pieniądze z budżetu państwa.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Jeszcze list RPO

VaGla's picture

Pomyślałem, że podlinkuję jeszcze list z biura Rzecznika Praw Obywatelskich kierowany do Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2007 roku (PDF)

Jest jeszcze Wystąpienie GIODO z dnia 31 października 2007 r. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zamiaru instalowania na terenie szkół i placówek oświatowych urządzeń umożliwiających rejestrowanie rozmów. W tym ostatnim źródle można przeczytać:

(...)
Zgodnie bowiem z art. 47 w zw. z art. 37 ust. 1 Konstytucji RP, osoby pozostające pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z prawa do ochrony prawnej życia prywatnego. W świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w tej kwestii – szereg orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przytoczonych w uzasadnieniach orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1997 roku, sygn. akt K. 21/96 i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2000 roku, sygn. akt K. 15/98) prawo to, podobnie jak inne prawa i wolności jednostki, nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom. Koniecznym jest jednak, by ograniczenia te formułowane były w sposób czyniący zadość wymaganiom konstytucyjnym, tzn. tylko w drodze ustawy, wyłącznie ze względu na wartości określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i jedynie w takim zakresie, który nie skutkuje naruszeniem istoty tych wolności lub praw.

Analiza istniejącego stanu prawnego prowadzi zaś do jednoznacznego wniosku, iż brak jest ustawowej podstawy dla ograniczania prywatności osób przebywających na terenie szkół i placówek oświatowych poprzez umieszczanie urządzeń służących do utrwalania dźwięku. Jedynym bowiem powszechnie obowiązującym (w rozumieniu art. 87 ust. 1 Konstytucji RP) aktem prawnym, który reguluje tę kwestię, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 163, poz. 1155). Akt ten ma rangę niższą niż ustawa, a zatem – w świetle dyspozycji art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – nie może skutecznie wprowadzić ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela. Istnieje więc realne niebezpieczeństwo, że zainstalowane w szkołach i placówkach oświatowych urządzenia umożliwiające rejestrowanie rozmów zostaną uznane za nielegalne urządzenia podsłuchowe, co skutkować może odpowiedzialnością organów państwa w oparciu o przepisy prawa cywilnego regulujące ochronę dóbr osobistych (art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz odpowiedzialnością karną na podstawie art. 267 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny – Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Wskazać także należy, iż art. 51 ust. 2 Konstytucji RP zakazuje władzom publicznym pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Wprawdzie przesłanka „niezbędności” nie jest w art. 51 ust. 2 Konstytucji RP samodzielnie definiowana, to nie powinno budzić wątpliwości, że pojęcie to nawiązuje do treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (zasady proporcjonalności). Pojęcie „niezbędności” powinno w konsekwencji co najmniej uwzględniać te same elementy, które Konstytucja RP wskazuje dla ustalenia, jakie wartości mogą uzasadniać konieczność w demokratycznym państwie ingerencji w sferę gwarantowanych konstytucyjnie praw i wolności, a mianowicie bezpieczeństwo, porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowie i moralność publiczna, a także wolności i prawa innych osób (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 roku, sygn. akt SK 40/2001 – uzasadnienie). Z treści – powołanego wyżej – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 roku nie sposób zaś wyinterpretować, ochrona której z wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wymaga gromadzenia szerokiego katalogu informacji o osobach poprzez podsłuchiwanie i nagrywanie wszelkich rozmów prowadzonych przez osoby znajdujące się w szkołach i placówkach oświatowych.
(...)

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

monitoring

mam pytanie? czy monitorig w szkolach mozna zakładac na salach gimnastycznych i basenach szkolnych ktore naleza do szkół? gdzie mozna na ten temat znalesc jaies informacje.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>