Dane osobowe ekspertów Ministerstwa Edukacji

Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli uprzejmie informuje, że 6 października 2005 r. uaktualniona została lista ekspertów. Problem jednak w ochronie danych osobowych tych ekspertów, gdyż Ministerstwo opublikowało je na stronie www...

Lista ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Dla celów publikacji została podzielona na trzy resorty.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (obecnie Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy wpis na listę ekspertów następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285). Lista ekspertów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych.

Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) posiadane kwalifikacje zawodowe;
3) zajmowane obecnie stanowisko;
4) informację o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat;
5) adres do korespondencji;
6) numer telefonu;
7) adres poczty elektronicznej.

Cóż. Ministerstwo opublikowało powyższe dane w internecie i teraz każdy może się z nimi zapoznać. Pytanie jak się to ma do ww. ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż fakt pobierania zgody oraz to, że lista ma być prowadzona w formie elektronicznej bazy danych nie oznacza przecież, że lista (oraz dane osobowe ekspertów) ma być powszechnie dostępna.

To samo dotyczy ekspertów Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Polityki Społecznej...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>