Interpelacja w sprawie postępów w procesie informatyzacji

Interpelacja nr 2009 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postępów w procesie informatyzacji administracji publicznej w Polsce, którą złożył poseł Sławomir Kopyciński. Odpowiedzi udzielił
Witold Drożdż - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Interpelacja:

"Szanowny Panie Ministrze! Przed administracją publiczną w Polsce stoi paląca potrzeba dokonania jej pełnej informatyzacji i umożliwienia obywatelom załatwiania spraw przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają najnowocześniejsze technologie informatyczne.

Do chwili obecnej administracja publiczna w Polsce jako całość nie jest jednak przygotowana nawet do wykorzystania możliwości, jakie daje podpis elektroniczny czy wykorzystanie drogi elektronicznej przy składaniu pism w postępowaniu administracyjnym.

Co prawda przygotowano cały szereg przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w administracji, jednak nie widać najmniejszego postępu przy ich wdrażaniu.

Można tu wymienić na przykład rejestr usług medycznych. Jego wprowadzenie w sposób radykalny mogłoby obniżyć koszty generowane przez system ochrony zdrowia (możliwe do osiągnięcia oszczędności szacuje się nawet na 4 mld zł rocznie). Projekt ten nie wyszedł poza wstępne koncepcje, a ponadto okazał się niespójny z planowanym wprowadzeniem dowodu biometrycznego.

Zahamowaniu uległy prace nad e-PUAP, czyli Platformą Usług Administracji Publicznej, nie wdrożono również projektu PESEL2.

Informatyzacja administracji publicznej obniży koszty jej funkcjonowania i w sposób znaczący przyspieszy załatwianie spraw, a także poprawi jakość działania administracji.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na jakim etapie znajdują się prace nad rejestrem usług medycznych i kiedy przewidywane jest wdrożenie w pełni zinformatyzowanego rejestru usług medycznych?

2. Na jakim etapie znajdują się w tej chwili prace nad Platformą Usług Administracji Publicznej i kiedy przewidywane jest wdrożenie tego programu, jak również programu PESEL2?

Łączę wyrazy szacunku

Poseł Sławomir Kopyciński

Kielce, dnia 13 marca 2008 r."

Treść interpelacji na stronie Sejmu RP

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 2009 w sprawie postępów w procesie informatyzacji administracji publicznej w Polsce:

"Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2008 r. (sygn. SPS-023-2009/08) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Sławomira Kopycińskiego, w sprawie postępów w procesie informatyzacji administracji publicznej w Polsce, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Program PESEL2 ma charakter kompleksowy, obejmuje zmiany uregulowań prawnych, rozwiązań organizacyjnych i infrastruktury technicznej. Jego pełne wdrożenie przewidziane jest na okres najbliższych kilku lat. Celem strategicznym Programu PESEL2 jest usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy oraz budowa zintegrowanego systemu informatycznego PESEL2 (ZSI PESEL2 lub inaczej nazywanego systemem PESEL2) jako rejestru referencyjnego dla ewidencji ludności. Istota proponowanych w programie PESEL2 rozwiązań sprowadza się do wprowadzenia takich uregulowań prawnych, organizacyjnych i technologicznych, by o zaistniałym zdarzeniu powodującym zmiany w obszarze stanu cywilnego, spraw meldunkowych i dowodów osobistych obywatel informował państwo tylko jeden raz, za pośrednictwem jednego urzędu lub wszędzie tam, gdzie jest to możliwe bezpośrednio drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Projekt PESEL2 jest jednym z elementów programu PESEL2 - realizowany jest ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego ˝Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw˝ (SPO WKP). Wykonany w grudniu 2007 r. przez komitet sterujący przegląd realizacji projektu PESEL2 wykazał, iż istnieje istotna różnica pomiędzy deklarowanymi wcześniej zamierzeniami a faktyczną możliwością realizacji projektu. Opracowany został plan naprawczy budowy systemu PESEL2, zawężający i urealniający funkcjonalność w ramach perspektywy finansowej SPO WKP. Znacząca większość prac nad budową systemu zogniskowana zostanie na modernizacji centralnego rejestru PESEL. Decyzja ta podyktowana jest względami strategicznymi - technologie użyte do budowy poprzedniej wersji systemu PESEL są dziś przestarzałe i w praktyce uniemożliwiają jakikolwiek rozwój systemu. Realizacja pozostałych zadań, w tym zbudowanie warstwy lokalnej (dostarczenie komputerów i infrastruktury sieciowej do gmin i modernizacja oprogramowania lokalnego) oraz wdrożenie nowych procesów informacyjnych w systemie odbędzie się w ramach projektu pl.ID, który stanowi kontynuację działań rozpoczętych w ramach projektu PESEL2 i jest drugim etapem programu PESEL2. Z tego powodu bezpośrednie korzyści dla administracji wynikające z wprowadzenia ZSI PESEL2 oraz wsparcie dla procesów administracyjnych będą dostępne w późniejszym okresie (perspektywa Program Operacyjny ˝Innowacyjna gospodarka˝, w ramach której projekt pl.ID ma być finansowany, obejmuje lata 2008-2013). Jednocześnie projekt architektury całego systemu PESEL2, stworzony przez wybranego w postępowaniu przetargowym konsultanta, zawierający dokładne definicje nowych procesów informacyjnych i zakresy przechowywanych danych, będzie zapewne podlegał zarówno weryfikacji wewnętrznej w MSWiA, jak i konsultacjom społecznym.

Projekt: Elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W kwietniu 2008 r. udostępnione zostaną pierwsze funkcjonalności, tj. elektroniczna skrzynka podawcza oraz centralne repozytorium wzorów dokumentów. Zgodnie z § 3 rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 151, poz. 1078) centralne repozytorium wzorów dokumentów to miejsce, gdzie będą publikowane obowiązujące wzory elektroniczne dokumentów i formularzy.

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) - od dnia 1 maja 2008 r. urzędy publiczne mają obowiązek umożliwienia odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. Dlatego też uruchomienie skrzynki podawczej na platformie ePUAP będzie dla urzędów ułatwieniem w wypełnieniu ww. obowiązku. Zakończenie prac nad projektem ePUAP przewidziane jest na dzień 31 maja 2008 r., wtedy też zostaną udostępnione kolejne funkcjonalności, w tym m.in.:

- portal interoperacyjności - narzędzie, za pomocą którego przygotowywane będą rekomendacje w zakresie standardów świadczenia usług administracji publicznej drogą elektroniczną,

- narzędzia ePUAP do konfiguracji usług - aplikacja umożliwiająca dowolnemu urzędowi skonfigurowanie prostej usługi na platformie ePUAP i świadczenie jej drogą elektroniczną,

- około 30 usług dokumentowych - usługa prosta polegająca na przekazywaniu niezbędnych dokumentów w celu zainicjowania obsługi danej sprawy przez urząd (umożliwiająca bieżące monitorowanie stanu jej obsługi),

- usługa koordynatora - usługa złożona, wymagająca współdziałania co najmniej dwóch urzędów w celu jej pełnej obsługi, umożliwiająca również stałe monitorowanie stanu jej obsługi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż właściwy do udzielenia odpowiedzi w kwestii realizacji prac nad Rejestrem Usług Medycznych jest minister zdrowia.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Witold Drożdż

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Przekladajac z polskiego na nasze

Mowiac tekstem niebiurokratycznym sytuacja wyglada tak:
- Pesel2 zostal ograniczony do kadlubka. Bedzie jakos kontynuowany w ramach Pl.ID
- ePUAP tez bedzie jakos wygladal ale bedzie kontynuowany i rozwijany

Jedyny konkret to ze za RUM odpowiada Min Zdrow

Taki drobiazg: jako służba

Taki drobiazg: jako służba zdrowia często dostaję pisma z ZUS-u z prośbą o dokumentację leczenia (na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998). Jako dane osobowe występują: imię, nazwisko, adres i data urodzenia. Ani śladu PESEL-u. Jak za Gomułki...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>