Rada Informatyzacji: wiceprzewodniczący ustępuje

24 lipca 2007 roku na stronach MSWiA opublikowano informację o wyborze do Rady Informatyzacji II kadencji na lata 2007-2009. W niniejszym serwisie gratulowałem wybranym w tekście Skład II kadencji Rady Informatyzacji. W dniu wczorajszym Jurek Nowak zrezygnował z zaproponowanej mu funkcji w Radzie Informatyzacji.

W tekście opublikowanym w serwisie Ministerstwa, a zatytułowanym: Informacja o wyborze do Rady Informatyzacji II kadencji na lata 2007-2009 ogłoszono, że "na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) Pan Janusz Kaczmarek, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, spośród osób zgłoszonych przez odpowiednie podmioty, dokonał wyboru i powołał członków Rady Informatyzacji na lata 2007-2009". Faktem jest, że stosownych powołań wybranym jeszcze nie wręczono.

W tzw. "środowisku informatycznym" pojawiły się głosy, że może dojść do naruszenia ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Chodzi o art. 17 ust. 6 oraz ust. 7 ustawy. Zgodnie z tymi przepisami kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać m.in. stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki. Minister właściwy do spraw informatyzacji, spośród osób zgłoszonych przez takie stowarzyszenia, powołuje w skład Rady trzy osoby, w tym co najmniej jedną posiadającą stopień naukowy albo tytuł naukowy (po podsumowaniu parytetów w skład Rady wchodzi łącznie 21 osób, trzy z tych osób reprezentują stowarzyszenia, o których mowa wyżej).

Po zakończeniu poprzedniej kadencji Rady Informatyzacji, w dniu 21 maja 2007 roku, Ministerstwo zwróciło się do różnych organizacji, stosownych organów i urzędów wymienionych w ustawie, by zgłaszały kandydatów na członków Rady Informatyzacji (por. Ogłoszenie o naborze do Rady Informatyzacji II kadencji na stronach MSWiA). W sferze społeczeństwa informacyjnego w Polsce działa coraz więcej organizacji społecznych i ministerstwo (Minister) postanowiło dać szansę różnym organizacjom, które uczestniczą w publicznej dyskusji, a które mogłyby być zainteresowane wsparciem ministra udziałem w Radzie. W ministerstwie jednak nie było procedury, która pozwoliłaby sprawdzić wymóg rejestracji stowarzyszenia w KRS.

Trzeba jednocześnie powiedzieć, że zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej (art. 8 ust. 1 ustawy). Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej (art. 40 ust. 1 ustawy). Takie stowarzyszenie nie wymaga zgłoszenia do KRS, a jedynie jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący.

Ministerialne zaproszenie do zgłaszania kandydatur trafiło również do Polskiego Towarzystwa Społeczeństwa Informacyjnego, które to stowarzyszenie nie zostało wpisane do KRS, gdyż jest to stowarzyszenie zwykłe właśnie. Skoro Minister zaprasza, to stowarzyszenie zgłosiło kandydata. Przy okazji chcę powiedzieć, że kandydata tego znam i lubię, a miałem też możliwość opublikować w pracach zbiorowych, przygotowanych m.in. pod jego redakcją, trzy artykuły. Z racji dorobku Jerzego oraz jego doświadczeń nie dziwi mnie, iż Minister zaproponował mu udział w Radzie, a także funkcję jej wiceprzewodniczącego.

Wobec głosów, które podniosły się w "środowisku" Jurek Nowak postanowił zrezygnować z zaproponowanej mu funkcji. W tej sytuacji Minister właściwy ds informatyzacji uzna prawdopodobnie, że nie doszło do skutecznego wyboru członka Rady Informatyzacji. W takiej sytuacji minister może albo wybrać innego ze zgłoszonych wcześniej kandydatów, albo zaprosić stowarzyszenia do składania nowych kandydatur. Ustawa nie wyjaśnia jak minister powinien się zachować w takiej sytuacji.

Jako zgłoszony przez Stowarzyszenie Internet Society Poland kandydat do Rady Informatyzacji II kadencji ograniczę się do takiego - jak powyższe - zrelacjonowania sytuacji, aktualnej ze względu na dział informatyzacja niniejszego serwisu. Cokolwiek Minister właściwy ds informatyzacji, albo też "środowisko", zdecyduje.

A w przyszłym roku zapowiada się interesująca konferencja w Szczyrku, którą to konferencję organizuje PTSI. Nie zostałem umocowany do tego, by zaprosić tam czytelników, ale sądzę, że organizatorzy nie będą mieli nic przeciwko temu, że zachęcam niniejszym do śledzenia przyszłych doniesień na ten temat.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

stowarzyszenie zwykłe

PTSI zostało załozone jako stow. zwykłe, aby nie prowadzić działalności gospodarczej - po prostu.

Uzupełnienie wakatu

VaGla's picture

W notatce na stronie MSWiA pt. Informacja dot. Rady Informatyzacji: "Wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Informatyzacji Pana Jerzego Nowaka na podst. art. 17 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) Pan Władysław Stasiak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał wyboru Pana profesora Jerzego Kisielnickiego, zgłoszonego przez stowarzyszenie Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej". A więc rezygnacja z członkostwa w RI (a więc wcześniej skuteczny wybór?).
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>