7 milionów z likwidowanej agencji?

Odnotuję to, chociaż ociera się to o politykę. W programie "Tanie i sprawne państwo" przewidziano, że wśród urzędów przeznaczonych do likwidacji znajdzie się Wojskową Agencję Mieszkaniową. Likwidacja tej agencji ma - zgodnie z dokumentem - nastąpić od 1 lipca 2007 r. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 111 z dnia 6 czerwca 2007 zaś znalazło się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zamówienia udzielono 25 kwietnia 2007) - usługi dotyczącej zintegrowanego systemu informatycznego, służącego do wspomagania procesów zarządzania Wojskową Agencją Mieszkaniową. Szacunkową wartość całkowitą zamawiający wycenił na 3000000 PLN (bez VAT). Ale wybrano ofertę o wartości 7023000 złotych... PKN też nie będzie połączony chyba z GUM, a zostanie jakby trochę, że tak powiem, z braku lepszego określenia, chociaż wiem, że to nie precyzyjne, sprywatyzowany...

A więc dokumenty źródłowe: Tanie i sprawne państwo (PDF) - ten dokument jest na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w nim o likwidacji (co zacytowałem wyżej) oraz: "już od 1 stycznia 2007 r. zatrudnienie ulegnie zmniejszeniu o 20 proc. Zadania Agencji zostaną przekazane m.in. do samorządu gminnego. Na rok 2006 założono dotację z budżetu na poziomie 312,8 mln zł, przy kosztach funkcjonowania 80,8 mln zł (zatrudnienie: 1949 etatów). Oszczędności w 2007r wyniosą ok. 15 mln zł. Planowane przyjęcie ustawy przez Radę Ministrów: czerwiec br.". Czerwiec się właśnie zaczął.

Dalej idzie Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 111 z dnia 06.06.2007, a w nim pozycja 32630 - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Może zacytuję w całości:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Warszawa: zintegrowany system informatyczny, służący do wspomagania procesów zarządzania Wojskową Agencją Mieszkaniową

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, do kontaktów: Elżbieta Tomaka, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, tel. 022 5019316, fax 022 6646300, e-mail: bp@wam.net.pl, www.wam.net.pl.

2) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Rodzaj zamówienia: usługi.

Kategoria usług: 7.

Zamawiający wyraża zgodę na publikację niniejszego ogłoszenia:

2) Czy jest to umowa ramowa: Nie.

3) Nomenklatura

3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.21.10.00.

3.2) Inna nomenklatura (CPA/NACE/CPC):

4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zintegrowany system informatyczny, służący do wspomagania procesów zarządzania Wojskową Agencją Mieszkaniową

5) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego służącego do wspomagania procesów zarządzania Wojskową Agencją Mieszkaniową, w którym:

a) z dowolnej stacji roboczej w obrębie jednostki organizacyjnej można uruchomić dowolną funkcję systemu,

b) w obrębie całego systemu użytkownicy korzystają z jednakowego interfejsu graficznego,

c) dane są wprowadzane tylko raz i automatycznie uaktualniają stan systemu oraz są widoczne dla wszystkich jego użytkowników w zależności od uprawnień,

d) możliwe jest wieloprzekrojowe raportowanie w ramach całej organizacji.

System musi obejmować określone poniżej obszary funkcjonalne obsługiwane zgodnie z aktualnym stanem prawnym:

a) Kadry i płace, w tym m.in.: naliczanie należności wynikających z umów o pracę, umów zleceń i umów o działo, możliwość współpracy z rejestratorem czasu pracy

b) Finanse: księgowość, środki trwałe, budżetowanie, windykacja, czynsze i media, fakturowanie

c) Obsługa zasobu mieszkaniowego: - eksploatacja zasobu mieszkaniowego, przeglądy, remonty, konserwacja, umowy, zasiedlanie lokali mieszkalnych, zwalnianie, opróżnianie lokali mieszkalnych i wykwaterowanie w zakresie windykacji niepieniężnej

d) Obsługa nieruchomości: obliczanie podatków od nieruchomości, obsługa sprzedaży nieruchomości

e) Sprawozdawczość i raportowanie

f) Obsługa inwestycji.

6) Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): 3 000 000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem.

1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia:

2) Kryteria oceny ofert:

Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

Cena - 66%,

Funkcjonalność i parametry techniczne systemu - 25%,

Terminy wdrażania systemu - 9%.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) Udzielenie i wartość zamówienia

1.1) Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy, któremu udzielono zamówienia:

Zamówienie nr: 0

Konsorcjum: ComArch S.A., SoftHard S.A., do kontaktów: Łukasz Waksmundzki, Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, tel. 012 6461000, fax 012 6461100, e-mail: info@comarch.pl, www.comarch.pl.

1.2) Informacja o wartości zamówienia lub o najtańszej i najdroższej ofercie branej pod uwagę (bez VAT):

Cena: 7023000

Oferta z najniższą ceną: / oferta z najwyższą ceną:

Waluta: PLN

2) Podwykonawstwo

2.1) Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom: Tak.

Wartość (bez VAT): część:

Nie jest znana.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.

2) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: BP-GSZ-736/05.

3) Data udzielenia zamówienia: 25.04.2007.

4) Liczba otrzymanych ofert: 3.

5) Czy zamówienie było ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE: 2005/S 108 - 107971 z dnia 07.06.2005.

6) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

7) Informacje dodatkowe:

8) Data wysłania ogłoszenia: 28.05.2007.

Sam na to nie wpadłem. Sprawa jest już komentowana w środowiskach informatycznych...

Cóż mogę dodać? W dokumencie "Tanie i sprawne państwo" wśród urzędów przeznaczonych do przekształcenia (to co powyżej dotyczyło urzędu do likwidacji, teraz przeszedłem do części o przekształceniu) można znaleźć też notatkę pt. "Połączenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z Głównym Urzędem Miar", a w niej: "Połączenie PKN i GUM zredukuje liczbę kierowniczych stanowisk i zatrudnienia w biurach zajmujących się obsługą tych urzędów. W budżecie państwa na 2006 r. przewidziano na funkcjonowanie GUM kwotę 110,6 mln zł, zaś na działalność PKN kwotę 34,6 mln zł. Oszczędności w 2007 r. wyniosą ok. 5 mln zł. Planowane przyjęcie ustawy przez Radę Ministrów: maj br."

W tym kontekście można sięgnąć do notatki Szykuje się poważna nowelizacja ustawy o normalizacji z lutego tego roku, a w niej zastanawiam się czy chodzi o swoistą "prywatyzację" PKN, bo wiele za tym wskazuje.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

WAM nie będzie likwidowany

WAM nie będzie likwidowany od 1 lipca br. Program "Tanie Państwo" z 2005 roku nie jest realizowany i już nie będzie. Zastąpiły go pomysły Zyty Gilowskiej na uporządkowanie finansów publicznych.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>