Zamówienia Publiczne - NIK pozytywnie ocenił kontrolowane jednostki

W dniu 13 czerwca sejmowa Komisja ds Kontroli Państwowej rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wpływu przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne na realizację wydatków publicznych. Po przeprowadzeniu kontroli nr P/06/004 NIK pozytywnie, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości, oceniła działalność skontrolowanych jednostek, w zakresie realizacji obowiązków zamawiających, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, "związanych z rozstrzyganiem protestów i unieważnianiem postępowań, pozwalających w większości przypadków na terminowe i pełne wykonanie zadań finansowanych ze środków publicznych"... Od jakiegoś czasu zaczął działać projekt "Watchdog", a chociaż MSWiA wybrało wykonawcę e-PUAP'u, to jednak pojawiają się protesty.

Wspomniana wyżej Kontrola NIK została przeprowadzona w okresie od 5 czerwca do 6 listopada 2006 r. w 51 jednostkach, tj. Urzędzie Zamówień Publicznych (UZP), Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz w 16 wojewódzkich oddziałach GDDKiA, 16 urzędach miast, w 9 komendach wojewódzkich policji (KWP) i w 7 regionalnych zarządach gospodarki wodnej (RZGW). Kontrolą w zakresie prawidłowości realizacji procedur związanych ze stosowaniem środków ochrony prawnej objęto okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. Kontrolą objęto również zamówienia publiczne, których realizacja rozpoczęła się w 2004 r. i zakończyła w 2005 r. Dane statystyczne i porównawcze dotyczące skali zadań Urzędu Zamówień Publicznych, związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych, zostały zebrane za okres od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2006 r.

W okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2006 r. Prezes UZP wydał 12.010 decyzji administracyjnych. Szczegółowa kontrola próby 137 decyzji (4,6% ogółu decyzji wydanych po terminie, przy czym 120 decyzji wybrano z systemu informatycznego UZP „Magic”, a 17 decyzji wskazały jednostki objęte kontrolą) wykazała, że opóźnienia w wydawaniu większości z nich spowodowane były przede wszystkim długotrwałymi postępowaniami wyjaśniającymi, a 47 z nich (34,3% badanej próby) wydano, jak uważa NIK, z nieuzasadnioną zwłoką, a opóźnienia wyniosły od 6 do 227 dni.

Przykładowo (nie chodzi mi o to, by "walić w Stolicę") - z informacji NIK wynika, że w Urzędzie Miasta w Warszawie nie wykorzystano w 2005 r. środków w wysokości 10.240,0 tys. zł, planowanych na realizację 9 zadań, co co miało stanowić 89,3% wydatków planowanych na te zadania. Ale ciekawsze (z perspektywy tematów poruszanych w tym serwisie) jest to, co było przedmiotem tych zadań, a były to m.in.: „Dostawa i instalacja urządzeń szyfrujących transmisję danych w sieci teleinformatycznej MAN-UM urzędu m.st. Warszawy” – 500,0 tys. zł, „Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu m.st. Warszawy” – 428,5 tys. zł, „Dostawa i instalacja urządzeń do budowy wielousługowej sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy” – 6.000,0 tys. zł, „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej” (usługi prawnicze) – 1.816,4 tys. zł, „Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń” – 1.186,2 tys. zł.

W całej tej informacji NIK niezbyt wiele jest o informatyzacji czy innych tego typu sprawach (stąd przywołałem wyżej praktycznie jedyny fragment odnoszący się do tej sfery), a postanowiłem o tym napisać, ze względu na realizowany w ramach serwisu standardy.org projekt "Watchdog". W ramach tego projektu zbierane są informacje na temat "dyskryminacji otwartych rozwiązań" podczas zamówień publicznych. W tytule każdego wpisu publikowanego w ramach projektu "Watchdog" podawana miała być szacowana wartość PO (potencjał oszczędności), który można osiągnąć, gdyby w specyfikacji zamówień instytucje je publikujące dopuszczały stosowanie rozwiązań równoważnych. Nie udaje się jednego oszacować tego potencjału w każdym przypadku. Często z powodu braku wystarczających danych. Ale i tak można tam znaleźć następujące wpisy:

A mówiąc nawiasem - toczy się właśnie postępowanie przetargowe na e-PUAP, czyli na elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (przy okazji por. Dla kogo społecznościowy portal e-Puap?). W dniu 21 maja 2007 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało oceny ofert. Z informacji opublikowanych na stronie MSWiA możemy dowiedzieć się jedynie, że ministerstwo "wybrało najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Comarch". Nie napisano jednak, że praktycznie cała oferta Comarchu została przez składającego ją utajniona. Niby nic wielkiego w tym nie ma, że utajnia się te elementy oferty, które mogą zachwiać pozycją przedsiębiorstwa na rynku. Mamy uchwałę Sądu Najwyższego z 20 października 2005 r. (sygn. IIICZP 74/05; por. Sąd wydał osąd w sprawie przetargu na sieć sądów). Przy okazji przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na "sieć wymiaru sprawiedliwości" Sąd Najwyższy stwierdził, że zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji dokonanego przez oferenta. Jeśli zamawiający stwierdzi bezskuteczność zastrzeżenia - może odtajnić informacje. Podobno była próba odtajnienia oferty Comarchu przez jednego z konkurentów, ale wycofał się on z protestu. Zdaje się, że będzie inny protest w tej sprawie... Wedle informacji krążących po rynku - ewentualne poślizgi w sprawie przetargu na e-PUAP mogą skutkować upadkiem tego projektu ze względu na utratę finansowania... Ja tam nie wiem.

Tak czy inaczej - posiedzenie sejmowej Komisji ds Kontroli Państwowej a także informacja NIK może być interesującym pretekstem do snucia wielu rozważań na tematy, które w informacji nie zostały jakoś specjalnie wyeksponowane... Posiedzenie sejmowej Komisji ds Kontroli Państwowej odbędzie się 13 czerwca, o godz. 15.00 w sali nr 106.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>