Zręby informatyzacji Białorusi - projekt ustawy

Dostępne jest angielskojęzyczne tłumaczenie białoruskiego projektu ustawy zajmującej się szeroko pojętym obiegiem informacji (w tym jej wyszukiwaniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem, też transmitowaniem i otrzymywaniem) oraz informatyzacją rozumianą jako tworzenie zasobów do przetwarzania informacji, systemów teleinformatycznych i sieci...

Tłumaczenie projektu opublikowane jest w serwisie E-Belarus.org: Law Of The Republic Of Belarus "On Information, Informatization and Protection of information". Mikhail Doroshevich, autor serwisu E-Belarus.org, poprosił mnie o komentarze i uwagi: co w tej ustawie (projekcie) jest pozytywne, co negatywne, co warto poprawić, co dodać, a co usunąć...

Ustawa wydaje się mieć bardzo szeroki zakres. W Polsce poszczególne sfery regulowane są odrębnymi aktami prawnymi. A to ustawą o ochronie baz danych, a to ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a to ustawą Prawo telekomunikacyjne czy ustawą o ochronie danych osobowych i innymi. Właściwie, to trzeba by powiedzieć, że w Polsce każda z tych sfer oddziaływania prawodawcy jest "uregulowana oddzielnie" - w efekcie nie mamy spójnego systemu prawnego. Wystarczy sięgnąć do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, by od razu potem sięgnąć po jakiś środek na obniżenie ciśnienia. Projektowana na Białorusi ustawa stanowi - to taki komentarz na szybko - jakby podwaliny systemu regulacji obiegu informacji. Pomijając różnice systemów prawnych Polski i Białorusi (por. również Ustrój polityczny Białorusi) - we wstępie ustawy stoi, że kwestie społecznych aspektów obiegu informacji mają być regulowane odrębnymi przepisami dotyczącymi mediów masowych, sprawy dotyczące ochrony informacji mają być zaś regulowane prawodawstwem związanym z ochroną tajemnicy państwowej i bezpieczeństwem państwa. Odrębną regulacją ma być objęta informacja jako przedmiot "własności intelektualnej"...

Ale potem idą definicje. Zdefiniowano pojęcia takie jak: "bazy danych", "banki danych", "właściciel (dysponent?) programu komputerowego oraz sprzętu (hardware), "system informatyczny oraz sieci", "narodowy system informatyczny", "narodowe zasoby informatyczne", "dokument elektroniczny", "nazwa domenowa", "dostęp do informacji", "ochrona informacji", "informatyzacja", i całą masę innych pojęć. W ustawie są odesłania do takich sfer jak dostęp warunkowy, ochrona informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, do technicznej ochrony informacji, a nawet do standaryzacji w obszarze teleinformatyki i telekomunikacji...

Analiza tego projektu jest niezwykle trudna. Nie da się go analizować bez wiedzy na temat zasad przewidzianych w Konstytucji Republiki Białorusi, nie da się go analizować również w oderwaniu od ogólnospołecznej sytuacji w tym kraju. Warto wziąć też pod uwagę fakt, że jest to tłumaczenie na język angielski, a to dodatkowo komplikuje proces analizy (wszak chodzi o język prawny, w którym istotne są znaczenia, zakresy pojęciowe, etc.). Poza tym - już sama materia, która ma być regulowana projektowaną ustawą nie jest łatwa...

Zachęcam jednak do przejrzenia tego projektu oraz podzielenia się swoimi uwagami pod tekstem.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>