Zakończenie

Po tej, subiektywnej wszak, relacji - warto wskazać czytelnikowi inne materiały poświęcone poruszanej tu tematyce. W ostatnich latach w Polsce toczy się burzliwa debata dotycząca kształtu regulacji prawnych związanych z przepływem informacji (i szerzej – społeczeństwa informacyjnego).

Na uwagę zasługują na przykład pionierska wówczas publikacja „Internet a prawo1”, autorstwa prof. Barty oraz prof. Markiewicza, która – jak się dziś wydaje – rozpoczęła na dobre tą dyskusję. Podobnie można powiedzieć o materiałach z konferencji „Internet – problemy prawne”, która odbyła się w katolickim Uniwersytecie Lubelskim dnia 2 grudnia 1998 r., a której efektem była książka o tym samym tytule2.

Szczególnie zaś – ze względu na tematykę poruszaną w tym opracowaniu – pragnę przywołać publikację3, która była efektem konferencji naukowej nt. „Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa? Granice ingerencji w sferę praw jednostki”. Konferencja odbyła się w dniach 26-27 marca 2003 r. Jej organizatorami byli pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej oraz Katedry Kryminalistyki UMK wraz ze studentami skupionymi w kołach naukowych: Homo Homini, Prawa Karnego Komputerowego, Studenckiego Koła Naukowego Prawa Porównawczego i Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki. Wówczas to uczestnicy konferencji starali się podjąć odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania: Co to jest inwigilacja?, Jakie są jej korzenie i jakimi metodami jest lub może być prowadzona?, Na ile państwo może ingerować w prawa człowieka?. Czy w tym zakresie jesteśmy dostatecznie chronieni? oraz wiele innych – pisała we wprowadzeniu do książki „Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa” Violetta Kwiatkowska Darul, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki.

Analizując zaś problematykę „retencji danych” – chociaż, jak zauważył jeden z dyskutantów na forum grupy pl.soc.prawo, działającej w ramach Usenetu: to niefortunne określenie, gdyż w żaden sposób nie kojarzy się niewtajemniczonym z potencjalnymi naruszeniami praw obywatelskich – poza przywołanymi w niniejszym opracowaniu materiałami warto też zwrócić uwagę, iż oceniać ją (problematykę właśnie) należy na gruncie dorobku wielu autorów zajmujących się prawem telekomunikacyjnym4, ochroną informacji5 (w tym informacji niejawnych), dostępem do informacji6, czy wreszcie (a może – przede wszystkim) ochroną danych osobowych7. Z racji ram tego opracowania pozwoliłem sobie jedynie na zasygnalizowanie tego dorobku w taki oto sposób licząc, że autorzy innych opracowań, artykułów i analiz nie będą mi mieli za złe, iż nie wspomniałem o ich pracach. Jest ich wielu. Proszę niniejszym o wybaczenie.

  1. 1. J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, TAiWPN UNIVERSITAS, 1998; Ośrodek krakowski powinien być reprezentowany w tym wyliczeniu również publikacją P. Podrecki (red), Prawo Internetu, LexisNexis 2004...
  2. 2. Ośrodek lubelski reprezentowany jest w dyskursie m.in. przez publikacje konferencyjne takie jak: R. Skubisz (red), Internet - problemy prawne, POLIHYMNIA, 1999; Następnie: R. Skubisz (red), INTERNET 2000 Prawo - ekonomia - kultura, Oficyna Wydawnicza VERBA, 2000; T. Zasępa (red), Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła 2001; T. Zasępa, R. Chmura (red) Internet i nowe technologie ku społeczeństwu przyszłości, Edycja Świętego Pawła, 2003.
  3. 3. P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red), "Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa", Wydawnictwo UMK Toruń 2003.
  4. 4. Dorobek w zakresie prawa telekomunikacyjnego reprezentowany być może np. przez takie publikacje jak: S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, C.H. Beck 2003; W. Gromski, J. Kolasa, A. Kozłowski, K. Wójtowicz, Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, LexisNexis, 2004; A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, LexisNexis 2005; S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, C.H. Beck 2005, co jednak w żaden sposób nie wyczerpuje długiej listy wartych polecenia publikacji.
  5. 5. Np. B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości, C.H. Beck, 2000; B. Fischer, Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000;. W tym nurcie chciałbym zasygnalizować potężny dorobek Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w szczególności publikacje konferencyjne J. Kosiński, A. Misiuk, P. Ciszek (red. naukowa), Przestępczość teleinformatyczna, Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2003 czy J. Kosiński (red) Przestępczość teleinformatyczna, Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2004...
  6. 6. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005; T. R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis, 2004; M. Butkiewicz, Internet w instytucjach publicznych, Difin, 2006;
  7. 7. Wskazując przykładowo: R. Szałowski, Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, Difin 2000; P. Fajgielski, Ochrona danych osobowych w telekomunikacji - aspekty prawne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2003; G. Sibiga, Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Dom Wydawniczy ABC, 2003; R. Markiewicz, P. Fajgielski, J. Barta, Ochrona danych osobowych - Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004;

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>