Potwierdzenie otrzymania faktury i miejsce świadczenia usług

Urząd Skarbowy w Płocku wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1419/UPO-443-10/06/DC). Chodziło m.in. o adnotację iż podatek rozlicza nabywca, o skorygowanie zapłaconego podatku po uzyskaniu informacji, że kontrahent zagraniczny fakturę otrzymał, o potwierdzenie otrzymania elektronicznej faktury przez kontrahenta zagranicznego. Naczelnik urzędu uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 1419/UPO-443-10/06/DC
Data 2006.03.29
Autor Urząd Skarbowy w Płocku

Pytanie podatnika

Czy faktury wystawione na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy winny zawierać zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatek VAT oraz kwoty należności wraz z podatkiem adnotację iż podatek rozlicza nabywca? Czy wystawiając fakturę dla podatnika z państw UE bez podatku VAT, należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego w miesiącu wystawienia faktury, a dopiero z chwilą otrzymania potwierdzenia od kontrahenta zagranicznego, że fakturę taką otrzymał, możemy skorygować podatek należny w miesiącu otrzymania potwierdzenia? Czy jeśli posiadamy ogólną informację od podatnika VAT UE, ze zgadza się na wystawianie dla niego faktur VAT bez naliczania podatku VAT, to możemy nie odprowadzać podatku w miesiącu wystawienia faktury tzn. traktować, tak jak byśmy mieli fakturę potwierdzoną? Czy niezbędnym warunkiem jest posiadanie potwierdzonej kopii faktury od podatnika UE? Czy możemy wystawiać faktury drogą elektroniczną, a jeśli tak to co z potwierdzeniem otrzymania takiej faktury przez Kontrahenta zagranicznego?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione, we wniosku z dnia 23.01.2006 r., o udzielenie interpretacji, jako nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę:
Podatnik świadczy usługi na terenie Polski w zakresie mycia cystern drogowych dla klientów krajowych, jak również klientów zagranicznych z państw UE.

Stanowisko Wnioskodawcy:
Zdaniem Podatnika fakturę winno wystawiać się bez podatku VAT, ponieważ podatnikiem jest usługobiorca i to na nim ciąży obowiązek uiszczenia podatku od wartości dodanej według stawki obowiązującej w kraju jego siedziby. Ogólne oświadczenie podatnika VAT UE, że faktury wystawiane przez Wnioskodawcę nie powinny zawierać podatku VAT jest wystarczające by nie odprowadzać podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:
Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: - Art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, - § 9, § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 90, poz.798). Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z wyrażoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 zasadą terytorialności podatku VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Miejsce świadczenia usług regulują odrębne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy zasadą jest, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - miejsce stałego zamieszkania. Ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków od opisanej reguły. Przepis art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy stanowi, iż w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone z zastrzeżeniem art. 28. Jak wynika z przepisu art. 28 ust. 7 i 8 ustawy w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych przez polskiego podatnika podatku VAT dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego oraz powyższych regulacji wynika, iż miejscem świadczenia usługi mycia cystern drogowych wykonanej w Polsce przez polskiego podatnika podatku VAT na rzecz usługobiorcy zidentyfikowanego dla potrzeb podatku od wartości dodanej w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej i posługującego się właściwym numerem VAT, po wykonaniu której pojazd opuszcza terytorium Polski w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi, jest terytorium kraju, który nadał nabywcy usługi numer VAT, pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej. W rezultacie przedmiotowa usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Na podstawie § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zasady dotyczące faktur dokumentujących wykonanie usług podlegających opodatkowaniu w Polsce stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Zgodnie z ust. 2 - przedmiotowe faktury powinny zawierać dane określone w § 9 rozporządzenia, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 11 przedmiotową usługę należy określić jako niepodlegającą opodatkowaniu. Na podstawie § 27 ust. 4 powołanego wyżej rozporządzenia, w przypadku świadczenia usług, o których mowa m.in. w art. 28 ust. 7 ustawy (tj. usług na ruchomym majątku rzeczowym, przy świadczeniu których usługobiorca podał numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska) faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innego niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż w przypadku świadczenia usług niepodlegających opodatkowaniu w kraju, usługodawca, którym jest podatnik nie nalicza ani nie odprowadza do urzędu skarbowego podatku VAT. Przepisy nie przewidują w powyższym przypadku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury.

W przypadku wystawiania faktur drogą elektroniczną kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. nr 133, poz. 1119). Po spełnieniu warunków zawartych w przytoczonym wyżej rozporządzeniu m.in. uzyskania akceptacji tej formy dokumentowania przez odbiorcę faktur, gwarancji bezpieczeństwa - elektroniczny podpis, mają państwo możliwość wystawiania faktur w powyższej formie. Również i w tym przypadku przepisy nie wprowadzają wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tego stanu. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>