Faktura elektroniczna a papierowa faktura korygująca

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/450/300/2005/GW). Pytanie dotyczyło tego, czy wolno Spółce wystawiać faktury VAT w formie elektronicznej, przy równoczesnym wystawianiu faktur korygujących do tych faktur VAT w formie papierowej? Naczelnik Urzędu stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 1473/WV/443/450/300/2005/GW
Data 2006.03.10
Autor Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

Pytanie podatnika

Czy przedmiotowe rozporządzenie Ministra Finansów daje Spółce podstawę do zastosowania rozwiązania wnioskowanego przez klienta, tzn. czy wolno Spółce wystawiać faktury VAT w formie elektronicznej, przy równoczesnym wystawianiu faktur korygujących do tych faktur VAT w formie papierowej?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) w związku z §5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:
Spółka jest producentem szerokiego asortymentu wyrobów piekarniczych. Wyroby Spółki sprzedawane są m. in. do sieci działających w Polsce hipermarketów. Spółka spełnia wymogi w zakresie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005r. Nr 133, poz. 1119). Jeden z klientów Spółki (hipermarket) zwrócił się do Spółki z prośbą, aby Spółka wystawiała na niego faktury w formie elektronicznej, zastrzegając jednak, że faktury korygujące powinny być wystawiane w formie papierowej, ponieważ ze względów technicznych nie jest on jeszcze gotów do przyjmowania korekt w formie elektronicznej.

Pytanie Wnioskodawcy:
Czy przedmiotowe rozporządzenie Ministra Finansów daje Spółce podstawę do zastosowania rozwiązania wnioskowanego przez klienta, tzn. czy wolno Spółce wystawiać faktury VAT w formie elektronicznej, przy równoczesnym wystawianiu faktur korygujących do tych faktur VAT w formie papierowej?

Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny tego stanu faktycznego:
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia: "Faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie", ale równocześnie, zgodne z ust. 2 tego przepisu: "W przypadkach gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej". Zdaniem Spółki, w okresie wystawiania na określonego kontrahenta "pierwotnych" faktur VAT w formie elektronicznej faktury korygujące należy wystawiać również w tej formie. Jedynie w przypadku przeszkód formalnych lub technicznych występujących w tym okresie przejściowo po stronie wystawiającego lub odbierającego faktury oraz po zakończeniu okresu, w którym wystawiano faktury w formie elektronicznej mogą być, na zasadzie wyjątku, wystawiane faktury w formie papierowej. Rozporządzenie nie daje natomiast jednoznacznej podstawy do stosowania rozwiązania, aby w obrocie pomiędzy tymi samymi podmiotami w sposób regularny, równolegle do faktur "papierowych" w formie elektronicznej wystawiane były faktury korygujące w formie papierowej.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) określa w § 1: 1.sposoby i warunki wystawiania faktur w formie elektronicznej,2.zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesłanych drogą elektroniczną.Stosownie do § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją".Zgodnie z § 5 ust. 1 w/w rozporządzenia faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku gdy Spółka wystawia fakturę w formie elektronicznej, to także w takiej formie jest zobowiązana do dokonania korekty tej faktury.

Rozporządzenie przewiduje wyjątek od tej zasady, który pozwala podatnikowi na skorygowanie faktury elektronicznej poprzez wystawienie papierowej faktury korygującej. § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że w przypadkach, kiedy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesyłanie dokumentu w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik zobowiązany jest wystawić ten dokument w formie papierowej.

W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek, podatnik wystawia fakturę korygującą w formie papierowej oraz zamieszcza na niej informację, że faktura korygująca dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej. Po analizie w/w przepisów należy stwierdzić, że możliwość wystawienia faktury korygującej w formie papierowej pojawia się w przypadku problemów technicznych, które wystąpią już w trakcie użytkowania elektronicznych urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych, po uprzednim wyrażeniu akceptacji przez odbiorcę faktur elektronicznych.

Niedopuszczalne jest, na etapie podpisywania akceptacji, przyjęcie zasady wystawiania faktur korygujących i duplikatów w formie papierowej. Skoro odbiorca nie jest przygotowany do przyjmowania faktur korygujących w formie elektronicznej, należy odstąpić od tej zasady i wystawiać faktury pierwotne, faktury korygujące i duplikaty w formie papierowej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>