Odpowiedź na interpelację w sprawie wykorzystania w administracji systemu telefonii internetowej Skype

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 1676 w sprawie wykorzystania w administracji systemu telefonii internetowej Skype

"Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 20 marca 2006 r. (sygn. SPS-023-1676/06) przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Romana Czepe w sprawie wykorzystania w administracji systemu telefonii internetowej Skype, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Wykorzystanie programu Skype związane jest z szczerszym pojęciem technologii telefonii internetowej (ang. VoIP - Voice over Internet Protocol) umożliwiającej przesyłanie rozmów telefonicznych sieciami komputerowymi. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) reguluje kwestie zachowania przez państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji. Przyjęte rozwiązania gwarantują otwartość i równość traktowania rozwiązań informatycznych. W związku z powyższym, upowszechnienie programu Skype w administracji do komunikacji z instytucjami i obywatelami oraz możliwości powszechnego wprowadzenia w administracji ww. programu byłyby sprzeczne z przedmiotową ustawą. Rolą ministra właściwego ds. informatyzacji nie może być wskazywanie jednego produktu, który powinien być stosowany przez jednostki administracji publicznej.

Rada Ministrów przyjęła dokument ˝Usługi i organizacja STAP - założenia kierunkowe˝, zakładający stworzenie wspólnej sieci teleinformatycznej dla wszystkich podmiotów administracji publicznej. Zasadniczym celem budowy STAP (Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej) jest umożliwienie sprawnego realizowania zadań administracji publicznej przez efektywną wymianę danych w postaci elektronicznej oraz udostępnienie nowych usług teleinformatycznych poprzez skoordynowanie rozwoju sieci poszczególnych resortów.

Podstawowe korzyści płynące z uruchomienia systemu STAP to:

- obniżenie kosztów związanych z usługami telefonicznymi,

- usprawnienie komunikacji między użytkownikami,

- stworzenie elastycznej i rozbudowywanej infrastruktury dla przyszłych usług telefonicznych, np. wideokonferencji,

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacji przez ˝zamknięcie˝ całego procesu w obrębie jednego systemu,

- możliwość wyboru aplikacji wykorzystujących VoIP (system nie będzie ograniczony do jednej aplikacji).

Jedną z podstawowych usług przewidzianych do wdrożenia jest uruchomienie usług głosowych opartych o technologię VoIP dla użytkowników sieci STAP. STAP udostępniał będzie usługi rozmów telefonicznych i przesyłania faksów wykorzystujące sieci z technologii VoIP (z punktu widzenia użytkownika nadal może on korzystać z telefonu i telefaksu lub dedykowanych aplikacji). Wprowadzenie technologii telefonii internetowej spowoduje sytuację, iż wszystkie urzędy będą korzystały w zasadzie z telefonii wewnętrznej wtedy, gdy rozmowy będą się odbywały w zasięgu terytorialnym STAP.

Zaznaczyć należy, że jeżeli sieć STAP obejmie cały kraj, to wszystkie urzędy obsługiwane przez STAP będą jednym wirtualnym kampusem telefonii internetowej, co powinno zasadniczo obniżyć koszty użytkowania telefonów w administracji publicznej.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Arkadiusz Czartoryski

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2006 r. "

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>