Faktura otrzymana drogą internetową z zagranicy i faktura wewnętrzna

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1424/1110/443/135/2005/IW). Pytanie: Czy faktura otrzymana drogą internetową od kontrahenta belgijskiego spełnia wymogi dowodu księgowego? Czy faktura wewnętrzna wystawiona na jej podstawie daje prawo do odliczenia podatku VAT?

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 1424/1110/443/135/2005/IW
Data 2006.02.28
Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

Pytanie podatnika

Czy faktura otrzymana drogą internetową od kontrahenta belgijskiego spełnia wymogi dowodu księgowego? Czy faktura wewnętrzna wystawiona na jej podstawie daje prawo do odliczenia podatku VAT?

W dniu 29.11.2005r. Pan Ryszard .... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ze Podatnik dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, zamówił w firmie belgijskiej za pośrednictwem Internetu prawo do użytkowania programu komputerowego. Otrzymał za pomocą Internetu fakturę, którą wydrukował jako dowód księgowy dotyczący importu usługi. Zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług Podatnik wystawił fakturę wewnętrzną, naliczył podatek VAT, który jednocześnie jako podatek naliczony odliczył w deklaracji VAT-7.

Pytanie Podatnika:
Czy faktura otrzymana drogą internetową od kontrahenta belgijskiego spełnia wymogi dowodu księgowego? Czy faktura wewnętrzna wystawiona na jej podstawie daje prawo do odliczenia podatku VAT?

Stanowisko Podatnika:
Zdaniem podatnika faktura otrzyma za pośrednictwem Internetu, a dotycząca importu usług jest podstawą do zapłaty podatku w Polsce. A jeśli Podatnik zapłacił podatek należy od w/w transakcji to ma prawo do odliczenia go na podstawie wystawionej faktury wewnętrznej, mimo że faktura podstawowa jest przesłana za pomocą Internetu.

Stanowisko Organu Podatkowego:

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 w/w ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
a) z tytułu nabycia towarów i usług,
b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku i raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będących przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4,

2. w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego,

3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6,

4. kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Stosownie do treści art. 86 ust. 10 pkt 2 cyt. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową, bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 cyt. ustawy w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Od dnia 4 sierpnia 2005 r. wśród katalogu dokumentów służących odzwierciedleniu dokonanych transakcji pojawiły się nowe - faktury elektroniczne. Aby można było je uznać za dokument właściwy, muszą jednak nie tylko zawierać określone elementy, ale również być w odpowiedni sposób przesłane oraz przechowywane.

Zgodnie z art. 106 ust. 10 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, uwzględniając:

1. konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży i identyfikacji czynności dokonywanych przez grupę podatników,

2. potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku,

3. konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy faktury oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności, niezaprzeczalności i nienaruszalności wystawianym i przesyłanym fakturom,

4. stosowane techniki w zakresie wystawiania i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej i kodowania danych w tych dokumentach.

W myśl regulacji art. 106 ust. 11 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, zasady przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną, uwzględniając przepisy prawa Wspólnot Europejskich, potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku oraz stosowanie techniki w zakresie przesyłania danych w formie elektronicznej i kodowania tych danych.

Powyższe zasady zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U Nr 133, poz. 1119).

Stosownie do regulacji § 7 ust. 1 cyt. rozporządzenia, podatnicy zamierzający wystawiać i przesyłać faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogą stosować tę formę wystawiania faktur pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego właściwego w zakresie podatku akcyzowego, w odniesieniu do podatnika tego podatku, a w przypadku zamiaru przesyłania faktur w sposób określony w § 4 pkt 2 - zawiadomienia również o rodzaju normy (standardu), który będzie stosowany.

Zgodnie z § 7 ust. 2 cyt. rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników będących odbiorcami przesyłanych w formie elektronicznej faktur.

W myśl § 7 ust. 3 cyt. rozporządzenia, w stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio.Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury (...). W myśl ust. 2 § 3, akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej przepisy § 4 cyt. rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

Należy zatem wskazać, iż regulacja art. 86 w/w ustawy o podatku od towarów i usług znajdzie zastosowanie również w przypadku faktur otrzymanych drogą elektroniczną, bowiem treść i skutki prawne wystawienia i otrzymania faktury w takim przypadku są identyczne jak dla faktury papierowej.

Aby jednak Podatnik mógł dokonać, obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej w formie elektronicznej, zarówno wystawca, jak i odbiorca takiej faktury muszą spełnić wymogi nałożone na nich w/w rozporządzeniem.

W szczególności, jak wskazano powyżej, Podatnik chcąc jeszcze w 2005 r. odebrać fakturę elektroniczną, zobligowany był do uprzedniego, tj. przed jej odbiorem, zawiadomienia o tym fakcie na piśmie naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego - w przypadku podatników podatku akcyzowego. Zawiadomienie powinno obejmować:
- informację o zamiarze odbierania faktury w formie elektronicznej,
- określenie rodzaju normy (standardu), który będzie stosowany - w przypadku podmiotów stosujących wymianę danych elektronicznych (EDI).

W świetle powyższego faktura wystawiona w formie elektronicznej będzie stanowić podstawę do wystawienie faktury wewnętrznej na podstawie art. 106 ust. 7 cyt. ustawy oraz pośrednio będzie podstawą do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 2 cyt. ustawy:
- w okresie od 4 sierpnia 2005 r. do 31.12.2005r., gdy złożone zostanie zawiadomienie do urzędu skarbowego i urzędu celnego ( gdy podatnik jest podatnikiem podatku akcyzowego) o otrzymywaniu faktur drogą elektroniczną,
- w okresie od 01.01.2006r. bez w/w zawiadomienia.

Pouczenie:

Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.

Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>