Konkurencja w konwergencji

Coraz częściej mowa jest o konwergencji mediów. Usługi dostarczania treści zaczynają się przenikać i ciężko już dziś jasno określić kto jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, kto wydawcą prasy a kto organizacją nadawczą. Te problemy pojawiają się również w Polsce. Prezes UKE udostępnił projekt decyzji w sprawie rynku dostarczania sygnału telewizyjnego lub radiowego użytkownikom sieci telekomunikacyjnych...

Jak wspomniałem, Prezesa UKE udostępnił projekt decyzji (PDF, już po konsultacjach; 102 strony!) stwierdzającej, że na rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia TP Emitel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako przedsiębiorcy zajmującego pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym oraz nałożenia na TP Emitel obowiązków regulacyjnych.

Treść projektu decyzji:

Na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 25 ust. 2 i 4, art. 34, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40, art. 42 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i § 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. Nr 242, poz. 2420) zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Infrastruktury” oraz w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 66), art. 4 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2258), art. 206 ust. 1 i art. 206 ust. 2a ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego:

I. ustalam, że na rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym nie występuje skuteczna konkurencja;

II. wyznaczam TP Emitel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: TP Emitel), jako przedsiębiorcę zajmującego pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym;

III. nakładam na TP Emitel następujące obowiązki regulacyjne w zakresie niezbędnym do zapewnienia przez TP Emitel dostępu do infrastruktury TP Emitel, służącej do świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym:

1. obowiązek, o którym mowa w art. 34 Prawa telekomunikacyjnego, polegający na uwzględnianiu uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów infrastruktury, sieci oraz udogodnień towarzyszących, polegający na:

- zapewnieniu określonych elementów sieci telekomunikacyjnej, w tym linii i łączy, systemów transmisyjnych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, a także innych zasobów, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną;

- zapewnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym masztów, słupów, wieS lub innych urządzeń technicznych w celu umieszczenia, montażu i podłączenia na obiektach TP Emitel sprzętu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego chcącego współkorzystać z infrastruktury TP Emitel;

- zapewnieniu kolokacji polegającej na udostępnianiu przestrzeni fizycznej oraz innych form wspólnego korzystania z budynków;

- zapewnieniu udogodnień towarzyszących w dziedzinie transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej;

- prowadzeniu negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego w dobrej wierze oraz utrzymanie uprzednio ustanowionego dostępu telekomunikacyjnego do określonych sieci telekomunikacyjnych, urządzeń lub udogodnień towarzyszących;

2. obowiązek, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawa telekomunikacyjnego, polegający na równym traktowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowaniu usług oraz udostępnianiu informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami zależnymi, w szczególności w zakresie opłat za wykorzystywanie infrastruktury telekomunikacyjnej, linii światłowodowych oraz radiolinii należących do TP Emitel w celu uniknięcia dyskryminacji w zakresie warunków świadczonych usług, opłat oraz jakości usług;

3. obowiązek, o którym mowa w art. 37 Prawa telekomunikacyjnego, polegający na ogłaszaniu informacji w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów infrastruktury, sieci oraz udogodnień towarzyszących, przy czym:

- zakres informacji obejmuje wszystkie informacje dotyczące specyfikacji technicznych sieci, urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, jak również zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z ww. elementów, a także opłat, niezbędny do przygotowania przez zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych wniosku w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego,

- publikacja wskazanych powyżej informacji nastąpi w formie elektronicznej na oficjalnych stronach internetowych TP Emitel, wyznaczonego w niniejszej decyzji jako przedsiębiorca zajmujący pozycję znaczącą, na rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym,

- informacje należy ogłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji; w przypadku zmiany zakresu bądź treści publikowanej informacji należy ją ogłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia zmiany;

przy czym obowiązek ten będzie stosowany do czasu publikacji zgodnie z art. 43 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego oferty ramowej, o której mowa w pkt 6;

4. obowiązek, o którym mowa w art. 38 ustawy Prawo telekomunikacyjne, polegający na prowadzeniu rachunkowości regulacyjnej w sposób umożliwiający identyfikację przepływów transferów wewnętrznych związanych z działalnością w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, zgodnie z przepisami art. 49-54 ustawy Prawo telekomunikacyjne i odpowiednimi aktami wykonawczymi w celu uniknięcia zawyżania opłat lub stosowania innych rodzajów dyskryminacji cenowej;

5. obowiązek, o którym mowa w art. 40 ustawy Prawo telekomunikacyjne, polegający na ustalaniu opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w celu świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty operatora i przedstawienia Prezesowi UKE uzasadnienia ich wysokości w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji;

6. obowiązek, o którym mowa w art. 42 Prawo telekomunikacyjne, polegający na przygotowaniu i przedstawieniu w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część decyzji, umożliwiającej w szczególności rozdzielenie dostępu telekomunikacyjnego na potrzeby usług transmisji radiowych lub telewizyjnych od dostępu telekomunikacyjnego na potrzeby usług dosyłu.

IV. Decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu stosownie do art. 206 ust 2 i 2a ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Dalej idzie uzasadnienie...

Dostępny jest również wcześniejszy Komentarz do wyników konsultacji rynku 18 (treść w formacie PDF; tu jedynie 19 stron): "W czasie postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło 14 stanowisk konsultacyjnych. Stanowiska te przedstawili: TP Emitel Sp. z o.o., TP S.A., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Radio Kielce S.A., Radio Koszalin S.A., Radio Kraków, Radio Katowice S.A., Radio Olsztyn S.A., Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o., Sekcja Krajowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ Solidarność, Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A., Polskie Radio S.A., Eurozet S.A., Radio Wrocław S.A., Radio Poznań S.A. JednakSe tylko 5 podmiotów przedstawiło uwagi, które wymagały zajęcia stanowiska przez Prezesa UKE".

Na marginesie tego doniesienia warto chyba jeszcze odnotować, że ukazała się szósta edycja raportu Global Digital TV, o czym donosi m.in. IDG relacjonując wyniki: "Główne źródło cyfrowego sygnału telewizyjnego w 2011 r. będzie stanowiła oferta operatorów sieci kablowych (274 mln gospodarstw domowych). Drugim, pod względem popularności, systemem dostępowym do usług cyfrowych będzie przekaz satelitarny (DTH - Direct-to-Home Satellite). Liczba abonentów telewizji satelitarnej ma wynieść w 2011 r. 109 mln. Według specjalistów Informa Telecoms & Media kolejne 70 mln gospodarstw domowych będzie korzystało z naziemnej telewizji cyfrowej (DTT - Direct Terrestrial Television). Zainteresowaniem będzie się cieszyć również telewizja interaktywna (IPTV), do której dostęp uzyska w 2011 r. 35 mln odbiorców".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>