Czy mamy wejść w konwencję ONZ o handlu elektronicznym?

Czy celowe jest "związanie" naszego kraju postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach międzynarodowych? Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło konsultacje dotyczące ewentualnego przystąpienia przez Polskę do tej Konwencji wypracowanej przez UNCITRAL (por. Jest konwencja ONZ w sprawie handlu elektronicznego UNCITRAL).

W piśmie przewodnim, którego adresatem jest m.in. Internet Society Poland, czytamy:

Ministerstwo Gospodarki uczestniczyło w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych nad opracowaniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach międzynarodowych. Prace nad projektem dokumentu zostały zakończone na 38 sesji Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Prywatnego (UNCITRAL) i od 16 stycznia br. Konwencja została otwarta do podpisu. Ewentualna ratyfikacja Konwencji powinna nastąpić przed dniem 16 stycznia 2008. W przekonaniu Ministra Gospodarki podstawowe zastosowanie tej Konwencji dotyczyć będzie relacji handlowych krajowych przedsiębiorców z przedsiębiorcami w państwach trzecich, gdyż do wewnątrz Wspólnoty ramy elektronicznej kontraktacji określać będzie dorobek wspólnotowy w tym zakresie.

Ze względu na uczestnictwo w pracach nad Konwencją Komisji Europejskiej oraz zgłaszane przez ten organ mieszane kompetencje wspólnotowe uwzględniano dotychczas możliwość bezpośredniego przystąpienia przez Wspólnotę do Konwencji w charakterze strony. Z informacji przekazanych przez Stałe Przedstawicielstwo RP wynika jednakże, że obecnie SG Rady rozważa przyjęcie decyzji upoważniającej państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania tej Konwencji. SG Rady zwrócił się do państw członkowskich o przekazanie informacji odnośnie ewentualnej woli ratyfikacji. Dotychczas jedynymi sygnatariuszami tej Konwencji pozostają Chiny, Singapur i Sri Lanka. Z państw członkowskich znane jest dotychczas stanowisko Hiszpanii, która przewiduje podpisanie Konwencji przed końcem bieżącego roku.
(...)

O skomplikowanej sytuacji związanej z relacjami prawa wspólnotowego oraz konwencjami takimi jak właśnie omawiana pisałem w podlinkowanej wyżej notatce ("Komisja Europejska uważa, że w przypadku materii regulowanej przez Konwencję w grę wchodzą mieszane lub wyłączne kompetencje wspólnotowe (...) niejako wewnątrz Unii wiąże nas acquis (całokształt dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej)...").

Poza deklaracjami, "że handel międzynarodowy oparty na równości i wzajemnej korzyści jest ważnym elementem budowania przyjaznych stosunków między Państwami", etc., Konwencja przynosi szereg definicji (które ostatnio stają się coraz bardziej istotne):

Artykuł 4. Definicje

Dla celów niniejszej Konwencji:

(a) ‘Komunikacja’ oznacza każde oświadczenie, deklarację, żądanie, powiadomienie lub zamówienie, łącznie z ofertą i akceptacją oferty, które strony są obowiązane lub zdecydowały się wystosować w związku z zawarciem lub wykonaniem kontraktu;

(b) “Komunikacja elektroniczna’ oznacza jakąkolwiek komunikację, którą strony nawiązały korzystając z przekazu danych;

(c) “Przekaz danych’ oznacza informacje wygenerowane, wysłane, otrzymane lub przechowywane przy użyciu środków elektronicznych, magnetycznych, wizualnych i podobnych, w tym między innymi elektroniczną wymianę danych, pocztę elektroniczną, telegram, teleks lub telekopiowanie;

(d) ‘Inicjator’ komunikacji elektronicznej oznacza stronę, , przez którą lub w imieniu której komunikacja elektroniczna została wysłana lub wygenerowana przed przechowaniem, z wyłączeniem jednakże strony działającej jako pośrednik tej komunikacji elektronicznej;

(e) ‘Odbiorca’ komunikacji elektronicznej oznacza stronę, do której zgodnie z zamierzeniami inicjatora skierowana jest komunikacja elektroniczna, z wyłączeniem strony działającej jako pośrednik tej komunikacji elektronicznej;

(f) ‘System informacji’ oznacza system generowania, wysyłania, otrzymywania, przechowywania lub przetwarzania w inny sposób przekazu danych;

(g) ‘System automatycznego przekazu’ oznacza program komputerowy oraz automatyczne lub inne narzędzia używane do inicjowania działań lub do odpowiadania na przekazy danych lub działania w całości lub po części, bez wglądu czy interwencji osoby fizycznej za każdym razem, gdy działanie jest inicjowane, lub odpowiedź generowana jest przez system;

(h) ‘Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej’ to jakiekolwiek miejsce, w którym strona posiada stałą siedzibę, gdzie prowadzi działalność gospodarczą inną niż tymczasowe dostarczanie towarów i usług z określonej lokalizacji.

Strona UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law. W tym serwisie również doniesienia na temat podpisania Konwencji przez kolejne państwa: China, Singapore, Sri Lanka Sign United Nations Convention on Use of Electronic Communications in International Contracts.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

PIIT za przystąpieniem do konwencji

VaGla's picture

Na stronie PIIT znalazło się pismo - Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] w sprawie podpisania i ratyfikowania przez Polskę Konwencji UNCITRAL o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach międzynarodowych (PDF). W podsumowaniu tego 5 stronicowego dokumentu czytamy:

Konwencja wyznacza nowe standardy dla regulacji w zakresie wykorzystania komunikacji elektronicznej w umowach prawa handlowego z elementem międzynarodowym. Po wprowadzeniu do krajowych porządków prawnych, postanowienia Konwencji zastąpią przepisy regulujące wykorzystanie komunikacji elektronicznej przy zawieraniu umów prawa handlowego, a także te wynikające z prawa modelowego o handlu elektronicznym czy podpisie elektronicznym (art. 20 Konwencji). Doprowadzi to do sytuacji, w której jednocześnie funkcjonowały będą 2 (a teoretycznie nawet 3) równorzędne reżimy dla zagadnień związanych z zawieraniem umów prawa handlowego. Z punktu widzenia polskiego porządku prawnego, po pierwsze inne regulacje dotyczyły będą przypadku, gdy obydwie strony będą miały siedzibę na terenie Polski; inne gdy jedne z przedsiębiorców ma siedzibę w Polsce, a drugi w kraju należącym do Unii Europejskiej; a jeszcze inne w kontaktach między przedsiębiorcą mającym siedzibę w Polsce a podmiotem posiadającym siedzibę np. w Chinach, Japonii, czy USA (oczywiście zakładając, iż wspomniane państwa przystąpią do Konwencji). Nie istnieją jednak przeszkody dla ujednolicenia tych reżimów prawnych. Konwencja stanowić może wręcz impuls do zmian obowiązujących przepisów, w kierunku ujednolicenia rozwiązań prawnych we wspomnianych trzech płaszczyznach. Jest to szczególnie ważne, gdy weźmiemy pod uwagę, iż w komunikacji elektronicznej nie zawsze oczywistym jest, gdzie znajduje się siedziba danego kontrahenta. Nie istnieją przeciwwskazania dla zastosowania zawartych w Konwencji postanowień dla uregulowań dotyczących umów handlowych zawieranych w ramach jednego państwa.

Z punktu widzenia polskiego ustawodawcy Konwencja zapełnia lukę dotyczącą wykorzystania komunikacji elektronicznej w obrocie handlowy z państwami spoza Unii Europejskiej. Skuteczność i rzeczywista rola Konwencji uzależniona jest od liczby Państw, które zdecydują się do niej przystąpić. Warto wskazać, iż sygnatariuszem zostały m.in. Chiny i Singapur. W najbliższym czasie spodziewać się można poszerzenie kręgu państw, które przystąpiły do Konwencji. Istotną rolę odegra stanowisko, jakie zaprezentują w tej kwestii w szczególności kraje wysoko rozwinięte.

W związku z powyższym rekomendujemy przystąpienie do Konwencji o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach międzynarodowych.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>