W sprawie informacji publicznej i kontroli przestrzegania ustawy

Przed chwilą otrzymałem od dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich stanowisko Rady Konsultacyjnej w sprawie informacji publicznej. Poniżej pozwalam sobie przytoczyć to stanowisko:

Dla zapewnienia realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej konieczne jest zobowiązanie instytucji nadzoru nad administracją państwową i samorządową do podejmowania systematycznej kontroli nad przestrzeganiem ustawy, a ponadto:

1. Znowelizowanie Ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie:

- jednoznacznego zapisania domniemania prawnego jawności i dostępności informacji

- poszerzenia i jednoznacznego zapisania jawności i dostępu do informacji dotyczących dysponowania majątkiem publicznym

- poszerzenia sankcji z tytułu nie stosowania Ustawy

2. Bez naruszania zobowiązań międzynarodowych, w tym w zakresie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, znowelizowanie Ustawy o informacjach niejawnych w przedmiocie:

- zmiany definicji tajemnicy służbowej

- zmiany przepisów o przedłużaniu terminów stosowania klauzul tajemnic

- uproszczenie procedur, weryfikacja obowiązków i zakresu ochrony przy klauzuli „zastrzeżone”

- ograniczenie zakresu nadzoru i ingerencji ABW i innych służb ochrony państwa w odniesieniu do tajemnicy służbowej (poufne, zastrzeżone), a w szczególności w obszarze podmiotów prywatnych

- zakazu obejmowania tajemnicą służbową transakcji lub jakichkolwiek należności bądź zobowiązań publicznych, a także dotyczących majątku przekazanego do wykorzystania przez podmioty prawa prywatnego, chyba że objęte jest to tajemnicą państwową.

3. Wyraźne i jednoznaczne zapisanie domniemania jawności informacji publicznej i dostępu w drodze obowiązku publikacji oraz na wniosek w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, we wszystkich regulacjach odnoszących się do Skarbu Państwa, finansów publicznych, statystyki publicznej oraz gospodarki komunalnej, majątku samorządów i państwowych osób prawnych (Agencje, Fundusze).

4. Dokonanie zasadniczej zmiany przepisów wykonawczych i reforma Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dla poprawy funkcjonalności, przejrzystości i zakresu stosowania (interaktywności); w tym zobowiązanie do publikowania w formule BIP dzienników urzędowych wszystkich władz publicznych

Rada Konsultacyjna Centrum Monitoringu Wolności Prasy w składzie:

Jan Stefanowicz
(Przewodniczący)
Maciej Bednarkiewicz
Stefan Bratkowski
Ireneusz Krzemiński
Michał Kulesza
Nina Nowakowska
Andrzej Paczkowski
Krzysztof Piesiewicz
Julia Pitera
Andrzej Rzepliński
Henryk Wujec

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>