Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, zostały opracowane z uwagi na konieczność zapewnienia spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych poprzez określenie specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, mających stosowanie w oprogramowaniu interfejsowym, z zachowaniem możliwości nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji oraz sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi, a organami innych państw lub organizacji międzynarodowych. Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych uwzględniają Polskie Normy oraz inne dokumenty normalizacyjne zatwierdzone przez krajową jednostkę normalizacyjną, z zachowaniem zasady równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych.

Zakres właściwości, jakie powinny spełniać systemy teleinformatyczne, zgodnych z normą ISO / IEC 9126, został przedstawiony w załączniku nr 1. Listę protokołów komunikacyjnych i szyfrujących umożliwiających wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych określa załącznik nr 2. W systemach teleinformatyczne powinien zostać zastosowany co najmniej jeden z wymienionych w załączniku nr 2 protokołów do realizacji funkcji, do jakich dany protokół jest przewidziany oraz mieć możliwość obsługi wszystkich wymienionych w tym załączniku protokołów w przypadku, gdy inny komunikujący się system teleinformatyczny tego wymaga.

W załączniku nr 3 określone zostały formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą innych systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych: formaty danych określające sposób przetworzenia, w tym kodowania i szyfrowania informacji na dane w układzie bitowym, formaty danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów, formaty danych zawierających informację graficzną, formaty danych wykorzystywanych do kompresji dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach, formaty danych stron WWW oraz formaty danych określające sposób ułożenia informacji w dokumencie elektronicznym zdefiniowany poprzez określenie elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi określa załącznik nr 3. W systemach teleinformatycznych powinien znaleźć stosowanie co najmniej jeden z wymienionych w załączniku nr 3 formatów danych, w zależności od grupy obsługiwanych danych oraz mieć możliwość obsługi wszystkich wymienionych formatów danych w przypadku, gdy inny system teleinformatyczny przekazujący dane tego wymaga.

Opinia wstępna o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. Problematyka uregulowana w projekcie rozporządzenia nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziałuje projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia dotyczy minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Regulacja oddziałuje na podmioty realizujące zadania publiczne, w tym przede wszystkim na te, które odpowiadają za wykorzystywane przez nie systemy teleinformatyczne w zakresie tematycznym określonym w rozporządzeniu.

2. Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych oraz zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

3. Wpływ projektu na:

a) sektor finansów publicznych

Dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do wymagań określonych w rozporządzeniu ma nastąpić w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Określone w rozporządzeniu wymagania są zestawem standardów, które są najczęściej uwzględniane na etapie projektowania i budowy nowych systemów teleinformatycznych. Z uwagi na powyższe, dostosowaniu podlegać będą najczęściej systemy starszego typu, które nie są uwzględnione do wycofania lub zastąpienia przez nowsze wersje w okresie najbliższych dwóch lat, lecz dostosowanie ich jest konieczne do poprawnego współdziałania z nowszymi systemami teleinformatycznymi.

Dla zapewnienia obsługi administracyjnej zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wskazane będzie przydzielenie dwóch dodatkowych etatów w Departamencie Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

b) rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

c) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

d) sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rozwój regionalny.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>