Sąd odrzucił wniosek Komitetu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sąd Okręgowy W-wy I Wydz. Cywilny, Al. Solidarności 127 wydał postanowienie, na mocy którego m.in. odrzucił wniosek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na Rzecz Ustawy o Rzeczniku Pacjenta o wydanie orzeczenia w trybie art. 91 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zakazującego rozpowszechniania nieprawdziwych zdaniem Komitetu informacji na jego temat, w szczególności sugerujących jakoby komitet działał niezgodnie z obowiązującym prawem.

Sąd nie znalazł podstaw by zastosować przywołany we wniosku art. 91 ustawy, gdyż publikacja uczestnika Łukasza Kozickiego, o której mowa we wniosku Komitetu, "stanowi jego własne przemyślenia", nie zaś materiały wyborcze (o których mowa w przywołanym przepisie art. 91) czy promocyjne, dotyczące prowadzonej kampanii promocyjnej (o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli).

Dzisiejsze postanowienie nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnego naruszenia dóbr osobistych przewidzianego w odrębnych przepisach.

W czasie dzisiejszego postępowania sąd przesłuchał zarówno pełnomocnika Komitetu dr Adama Sandauera jak i uczestnika postępowania Łukasza Kozickiego. Obaj przesłuchiwani mieli odmienne stanowiska odnośnie zakresu znaczeniowego pojęć takich jak "reklama", "wygrażanie" czy "spam", jednak kluczowe dla wydanego postanowienia okazało się to, że uczestnik postępowania Łukasz Kozicki nie prowadził na swoich stronach kampanii promocyjnej służącej przedstawieniu i wyjaśnieniu treści projektu ustawy, stanowiącego przedmiot inicjatywy ustawodawczej. Sąd postanowił również zasądzić od Wnioskodawcy na rzecz Uczestnika 375 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

Tytułem komentarza warto zauważyć, że postanowienie w sentencji nie rozstrzyga o tym, czy przesyłanie niezamówionej informacji o charakterze innym niż handlowy można nazwać spamem (Update: sąd jednak odnosi się do tego pojęcia w pisemnym uzasadnieniu) i czy jest lub nie jest dopuszczalne na mocy obowiązujących w Polsce przepisów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>