Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

autor:

Michalak Arkadiusz

wydawca:

Zakamycze

ISBN:

83-7444-179-8

stron:

342

od wydawcy:

Tajemnice przedsiębiorstwa, obejmujące np. plany sprzedażowe, marketingowe, systemy wynagrodzeń lub know-how produkcyjne mają dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa znaczenie strategiczne.
Praca przedstawia wszystkie dostępne instrumenty cywilnoprawnej ochrony informacji poufnych zawarte m.in. w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksie cywilnym, kodeksie pracy czy kodeksie spółek handlowych. Poddano w niej analizie ochronę tajemnic komercyjnych (m.in. na podstawie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów kodeksu cywilnego dotyczących ochrony informacji w trakcie negocjacji, przepisów kodeksu pracy ustanawiających zakazy konkurencji oraz regulacji prawa handlowego dotyczących wspólników spółek i ich organów w zakresie obowiązku ochrony informacji poufnych). Omówiono problematykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie polskim, europejskim oraz w aspekcie porównawczym, z uwzględnieniem porozumienia TRIPS. Przedstawiony został dorobek doktryny, orzecznictwa polskiego i zagranicznego; zrozumienie poszczególnych rozważań ułatwiają liczne przykłady i podsumowania. Książka jest przeznaczona dla wszystkich prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej i zagadnieniami zwalczania nieuczciwej konkurencji.

spis treści:

Wykaz skrótów
Od autora

Rozdział I Ekonomiczne znaczenie i źródła ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa
1. Ekonomiczne znaczenie tajemnicy przedsiębiorstwa
2. Źródła ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa
2.1. Pojęcie źródeł prawa dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
2.2. Prawo europejskie - uwagi ogólne
2.2.1. Prawo pierwotne
2.2.2. Prawo pochodne (wtórne)
2.2.3. Znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) i Sądu Pierwszej Instancji (SPI) dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
2.2.4. Podsumowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie europejskim
2.3. Prawo polskie - uwagi ogólne
2.3.1. Źródła ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie polskim
2.3.2. Podsumowanie

Rozdział II Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w aspekcie prawnoporównawczym
1. Wprowadzenie
2. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
2.1. Wstęp
2.2. Pojęcie tajemnic handlowych (trade secrets)
2.3. Przesłanka poufności (secrecy)
2.4. Przywłaszczenie tajemnic handlowych
2.5. Szczególny charakter ochrony tajemnic handlowych w stosunkach pracy
2.6. Zakres uprawnień i roszczeń oraz czas trwania ochrony tajemnic handlowych
2.7. Podsumowanie
3.Niemcy
3.1. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa (Betriebsgeheimnis) i tajemnic handlowych (Geschäftsgeheimnis)
3.2. Przesłanka poufności
3.3. Bezprawne naruszenie (przywłaszczenie) tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych
3.4. Cywilnoprawna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych
3.4.1. Ochrona deliktowa i kontraktowa
3.4.2. Roszczenia posiadacza tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych
4. Podsumowanie

Rozdział III Pojęcie i rodzaje tajemnicy przedsiębiorstwa
1. Uwagi ogólne
2. Ustawowe pojęcia używane do oznaczenia chronionych informacji
2.1. Prawo europejskie
3. Definicja "informacji nieujawnionej" w Porozumieniu TRIPS
3.1. Pojęcie informacji
3.2. Uzyskanie informacji zgodnie z prawem (przesłanka legalności)
3.3. Kontrola nad informacją nieujawnioną
3.4. Poufność informacji
3.5. Podjęcie rozsądnych działań w celu zachowania poufności
3.6. Wartość handlowa informacji nieujawnionej
3.7. Podsumowanie
4. Prawo polskie - uwagi ogólne
4.1. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie u.z.n.k.
4.2. Przesłanka poufności
4.3. Wartość gospodarcza tajemnicy przedsiębiorstwa
4.4. Rodzaje tajemnic chronionych ustawą
5. Definicja "informacji poufnych"z Porozumienia TRIPS a "tajemnicy przedsiębiorstwa" na gruncie art. 11 u.z.n.k.
5.1. Podsumowanie
6. Tajemnica przedsiębiorstwa a pojęcia pokrewne i inne tajemnice chronione ustawowo
6.1. Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 u.z.n.k. a tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.
6.2. Tajemnica przedsiębiorstwa a know - how
6.3. Tajemnica przedsiębiorstwa a pojęcie "informacji" w rozumieniu art. 721 k.c.
7. Podsumowanie

Rozdział IV Charakter prawny tajemnicy przedsiębiorstwa i podmiotowe aspekty ochrony
1. Uwagi ogólne
2. Charakter prawny ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
3. Charakter prawa podmiotowego do tajemnicy przedsiębiorstwa
4. Podmiot uprawniony do tajemnicy przedsiębiorstwa
5. Sposoby nabycia tajemnicy przedsiębiorstwa
6. Podmiot zobowiązany do zachowania obowiązku poufności (źródła obowiązku poufności)

Rozdział V Modele ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
1. Ochrona prawa podmiotowego do tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie u.z.n.k.
1.2. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa podmiotowego do tajemnicy przedsiębiorstwa
1.3. Czas trwania prawa podmiotowego do tajemnicy przedsiębiorstwa
2. Deliktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
2.1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie klauzuli generalnej z art. 3 u.z.n.k.
2.2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle art. 12 u.z.n.k.
2.3. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 15a u.z.n.k.
2.4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego regulujących odpowiedzialność za czyny niedozwolone
2.5. Deliktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie europejskim
3. Kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
3.1. Charakterystyka prawna umów o poufność
3.2. Treść i forma umów (klauzul) o poufność
3.3. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Ochrona tajemnicy w trakcie trwania stosunku pracy
3.3.3. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa po ustaniu stosunku pracy
3.4. Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych
4. Ochrona mieszana (deliktowo-kontraktowa)
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Ochrona informacji w trakcie negocjacji na podstawie culpa in contrahendo przed nowelizacją kodeksu cywilnego z dnia 14 lutego 2003 r.
4.3. Ochrona informacji w trakcie negocjacji na podstawie culpa in contrahendo po nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 14 lutego 2003 r.
4.3.1. Treść i zakres ustawowego zobowiązania do zachowania poufności
4.3.2. Roszczenia z tytułu naruszenia obowiązku zachowania poufności
4.4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie kodeksu spółek handlowych
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w spółkach osobowych
4.4.3. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w spółkach kapitałowych
5. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie instytucji bezpodstawnego wzbogacenia
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Bezpodstawne wzbogacenie a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie innych przepisów
5.3. Przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia
5.3.1. Wzbogacenie
5.3.2. Zubożenie
5.3.3. Związek między zubożeniem a wzbogaceniem
5.3.4. Brak podstawy prawnej przesunięcia majątkowego
5.4. Zasady zwrotu wzbogacenia
5.5. Przedawnienie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
5.6. Podsumowanie

Rozdział VI Zbieg przepisów, norm i roszczeń dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i kolizja praw podmiotowych
1. Uwagi ogólne
2. Tajemnica przedsiębiorstwa a inne dobra niematerialne
3. Tajemnica przedsiębiorstwa a ochrona dób osobistych
4. Kolizja praw podmiotowych

Bibliografia

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>