PayPal w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego

W kontekście ostatniego tekstu na temat crowdfundingu pomyślałem, że warto sięgnąć do interpretacji Ministerstwa Finansów w indywidualnych sprawach i sprawdzić, czy Ministerstwo (Dyrektorzy Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów) wypowiadało się w sprawach korzystania z takich serwisów jak PayPal. I okazuje się, że owszem. Są takie interpretacje prawa podatkowego...

Na przykład w interpretacji o sygnaturze IPPB1/415-787/11-2/ES z 30 listopada 2011 roku wprost mówi się o rozliczeniu za pośrednictwem serwisu PayPal. Pytanie dotyczyło podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnik opisał problem w ten sposób:

Wnioskodawca mieszkający w Polsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje możliwość osiągania przychodu (w dolarach amerykańskich) za umieszczenie legalnych plików reklamowych na ich serwer… Za ww. usługi otrzymuje płatności za pomocą systemu PayPal od podmiotu zagranicznego z USA.

PayPal jest to internetowy portfel który pozwala na przesyłanie pieniędzy zarejestrowanymi użytkownikami na całym świecie. Z usług paypal.com korzysta tysiące międzynarodowych czy też państwowych firm by szybko i bez problemu móc finalizować różnego rodzaju transakcje (np. sprzedając przedmioty na ebay.com czy innych sklepach internetowych). Paypal umożliwia dodatkowo przesłanie środków z konta na rachunek bankowy, czy też podczepienie karty kredytowej w celu dodania środków na konto paypal.

Serwer … - po wrzuceniu danego pliku użytkownik otrzymuje link do pliku by móc się nim podzielić ze znajomymi i zdobyć pobranie, co się równa zarobieniu pewnej kwoty za owe pobranie. Osoba która chce pobrać plik zanim będzie mogła ten plik ściągnąć na swój komputer musi wykonać prostą ofertę, po sukcesywnym wykonaniu pobieranie się odblokuje i plik zostanie pobrany. Serwer korzysta z wielu firm afiliacyjnych, które płacą nam za wykonanie oferty W zależności od rodzaju oferty, kwota za jedną wykonaną ofertę oscyluje pomiędzy 0,20$ a 20$.

Po wykonaniu danej oferty dostajemy pewną sumę w firmie afiliacyjnej która będzie możliwa do wypłacenia po uzbieraniu minimalnej kwoty do wypłacenia. Użytkownik po zyskanym pobraniu pliku otrzymuje połowę kwoty którą oferuje dana sieć afiliacyjna np. została wykonana oferta która jest płatna 2$ za jedno wykonanie wtedy użytkownik dostaje na konto serwera … 1$ za pobranie Są u nas tzw. użytkownicy Premium, którzy zarabiają 30% więcej niż normalni użytkownicy wtedy w przypadku wykonania oferty otrzymuje on 1,30$ za pobranie zamiast 1$. Mamy przy tym zarejestrowanych ponad 10 tys. użytkowników i ciągle ich przybywa. Wszelkie płatności odbywają się za pomocą systemu Paypal.

Sieci afiliacyjne wypłacają nam zarobione pieniądze zazwyczaj 15 dnia kolejnego miesiąca przelewem na rachunek bankowy w walucie obcej lub poprzez konto PayPal. Nie otrzymujemy za ww. płatności żadnej faktury, jedynie przelew na konto, ani też nie wystawiamy żadnych faktur.

Najtańszą i najprostszą formą regulowania należności za transakcje kupna oraz sprzedaży jest konto tzw. pieniądza elektronicznego w „PayPal”. Kontrahenci przelewają ze swojego konta w PayPal należności za towar na konto Wnioskodawcy w PayPal, a następnie pieniądze są przelewane na konto bankowe. Przy zapłacie za towar procedura wygląda identycznie, ze swojego konia bankowego Wnioskodawca dokonuje przelewu pieniędzy na konto w PayPal, a następnie przelewa środki na konto swoich kontrahentów w PayPal. Płatności otrzymane, czy dokonane za pośrednictwem PayPal dla celów podatkowych potraktował tak samo, jak transakcje na zwykłym rachunku bankowym.

W związku z dokonaniem, czy też otrzymaniem płatności rozlicza różnice kursowe. PayPal nie ogłasza kursów waluty stosowanych do przeliczenia złotego. W związku z tym, iż nie ma możliwości uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty, do rozliczania transakcji kupna oraz sprzedaży Wnioskodawca stosuje kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie operacji na koncie PayPal.

I zadał następujące pytania:

 1. Czy w przypadku wpływów na konto Paypal, można wykazać wypłatę naszym użytkownikom w wysokości 60% naszego przychodu, jako nasze koszty... Czy może w przypadku wpływów na konto Paypal wykazać tylko przychód ze środków otrzymywanych z USA w wysokości 40% wpływów na konto z USA... Czy w związku z powyższym za pomocą kasy fiskalnej powinno się ewidencjonować przychody w wysokości 100%, czy może tylko 40%...
 2. Czy w przypadku posiadania konta PayPal można zastosować do wyceny wpływu i wypływu waluty kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji...
 3. Czy wykonywaną działalność, można zaklasyfikować jako usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 pkt 1 ust. 40 ustawy o podatku od towarów i usług...

Ministerstwo Finansów odpowiedziało zaś:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:

 • ewidencjonowania przychodu za nieprawidłowe,
 • różnic kursowych za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Natomiast w świetle zapisu art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z treści art. 14 ust. 1c cytowanej ustawy wynika z kolei, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

W myśl art. 14 ust. 1i ww. ustawy, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Przy czym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji „przychodu”, jednak z analizy przytoczonych powyżej przepisów wynika, że przychodem dla celów podatkowych są wszelkiego rodzaju przysporzenia majątkowe, w wyniku których dochodzi do zwiększenia aktywów podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż sieci afiliacyjne wypłacają Wnioskodawcy zarobione pieniądze przelewem na rachunek bankowy w walucie obcej lub poprzez konto PayPal. Wnioskodawca nie otrzymuje ww. płatności żadnej faktury, jedynie przelew na konto, ani też nie wystawia żadnych faktur. Użytkownik po zyskanym pobraniu pliku otrzymuje połowę kwoty, którą oferuje dana sieć afilacyjna.

Przenosząc przepisy ustawy na grunt opisanego we wniosku stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż przychodem z tytułu umieszczania legalnych plików reklamowych na serwer … jest kwota jaką Wnioskodawca otrzymana od firm afiliacyjnych.

Odnosząc się do kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć, iż w myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zatem, jeżeli Wnioskodawca poniesie wydatki związane z osiąganiem przychodów z tytułu umieszczania legalnych plików reklamowych (wypłata użytkownikom lub użytkownikom premium części kwot jakie oferuje dana sieć afiliacyjna) , to wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Zaznaczyć należy, że aby wydatki te mogły być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, to ich poniesienie winno być udowodnione (udokumentowane) za pomocą np. rachunków czy też faktur.

Odnosząc się do różnic kursowych zauważyć należy, iż zgodnie z art. 14b ust. 1 ww. ustawy podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 24c, z zastrzeżeniem ust. 2.

Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 – art. 24c ww. ustawy.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość (art. 24c ust. 2 ww. ustawy):

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość (art. 24c ust. 3 ww. ustawy):

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przepisy powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiują pojęcia "faktycznie zastosowanego kursu waluty”. W świetle wykładni językowej faktycznie zastosowany kurs walutowy nie jest tylko kursem zrealizowanym, dlatego nie należy wiązać go tylko z sytuacjami związanymi z nabyciem i zbyciem waluty (wymiana walut). Kurs faktycznie zastosowany to taki, po jakim dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej (przeliczenia waluty obcej).

Faktycznie zastosowany kurs waluty bowiem, to kurs który należy zastosować w celu dokonania wyceny danej transakcji na określony dzień, aby stwierdzić, czy nie występują stany faktyczne, o których mowa w ust. 2 i 3 art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, jeżeli nie byłoby możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, to wówczas możliwe jest zastosowanie kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień, co wynika z brzmienia art. 24c ust. 4 powołanej ustawy o podatku dochodowym.

Reasumując stwierdzić należy, iż przychodem z z tytułu umieszczania legalnych plików reklamowych na serwer … jest kwota jaką Wnioskodawca otrzymana od firm afiliacyjnych. Wnioskodawca kwoty wypłacane użytkownikom lub użytkownikom premium może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Wobec nieogłaszania kursów stosowanych do przeliczenia złotego, zasadne jest przyjęcie jako faktycznie zastosowanego kursu walut kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji w systemie PayPal.

Są też inne interpretacje (poniżej tylko przykłady, a lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych do znalezienia na stronach ministerstwa):

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-780/11/AA - Czy Wnioskodawcy przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskiwanych miesięcznych przychodów stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-599/11-4/ES - 1. Czy do przeliczenia płatności wpływu i wypływu środków na PayPal prawidłowe jest stosowanie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania tej płatności?, 2. Kiedy powstają różnice kursowe od zobowiązań regulowanych przez Wnioskodawcę?, 3.Czy różnice kursowe powstające na rachunku PayPal mogą być rozliczane dla celów podatkowych jako przychody i koszty?, 4.Czy prowizje bankowe naliczane przez PayPal (lub płatności.pl) stanowią koszty uzyskania przychodów?
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-544/10-4/SP - Opodatkowanie dochodu z tytułu udostępnienia własnych aplikacji mobilnych przez internet i powierzchni reklamowej w mobilnej aplikacji dla podmiotu zagranicznego.
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-665/10/ZK - Czy (mając na uwadze, że wszystkie zapisy będą odzwierciedlały stan rzeczywisty i że, gdy zajdzie taka potrzeba, w każdej chwili wszelkie dokumenty można będzie wydrukować w wersji papierowej) dokumentami źródłowymi do dokonywania tych zapisów mogą być dokumenty w wersji elektronicznej bez drukowania ich wizualizacji w formie papierowej? Czy w analogiczny sposób mogą być ewidencjonowane przychody ze sprzedaży punktów kredytowych Nabywcom, jak również przychody ze świadczenia usług portalu na rzecz Autorów?
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-663/10/BK - W zakresie możliwości dokumentowania transakcji zakupu i sprzedaży punktów kredytowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów fakturami VAT oraz notami księgowymi oraz możliwości przechowywania dokumentów potwierdzających zawieranie transakcji na portalu internetowym wyłącznie w wersji elektronicznej.
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-163/10/MZ - Czy umowa kupna-sprzedaży punktów kredytowych zawierana przez administratora portalu internetowego z autorem prac (utworów) publikowanych na tym portalu, opiewająca na kwotę wyższą od 1000 zł, na podstawie której administrator odkupi (wymieni punkty na euro) od autora punkty kredytowe podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-652/10/BK - w zakresie określenia wysokości i momentu uzyskania przychodów oraz poniesienia kosztów ich uzyskania w związku ze świadczeniem wskazanych we wniosku usług (tutaj m.in. "Środki pieniężne w euro przekazywane będą Autorowi zgodnie z pkt 25 postanowień umowy nie później jak w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania, na wskazany rachunek PayPal, o ile ich suma wyniesie ponad 100 euro. Do czasu ich przekazania na rachunek Autora środki te znajdować się będą na rachunku Administratora")

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Linki nie działają.

Linki nie działają.

ups...

VaGla's picture

Wniosek może być taki, że serwis Ministerstwa Finansów działa na podstawie sesji przeglądarki :( Słabo. No, ale podałem sygnatury.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Sygnatury OK

Sygnatury wystarczają, rzeczywiście.

Działa, tylko trzeba

Działa, tylko trzeba zastosować trik - otwieramy interpretację korzystając z linka do niej, pojawia się formularz wyszukiwania w którym robimy "puste" wyszukiwanie, następnie jeszcze raz otwieramy interpretację korzystając z linka - tym razem zadziała.

Albo po pustym wyszukaniu

Albo po pustym wyszukaniu cofamy się do tyłu ;). Normalnie technologiczny rekord świata :].

Po jakimkolwiek wyszukiwaniu

Po jakimkolwiek wyszukiwaniu można przejść do tych orzeczeń. Nie wiem po co takie utrudnienia.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>