O Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju

"Nie można również zapomnieć, iż nadchodzące lata będą radykalnie zmieniały sposoby i modele komunikacji społecznej. Coraz bardziej powszechna dostępności technik informatycznych (po 2015 nie powinno być problemu z dostępem do sieci szerokopasmowego Internetu) będzie sprzyjała bezpośredniości kontaktu obywatela i instytucji władzy. Wymaga to wdrożenia idei i reguł open government, jak również uruchomienia na szeroką skalę otwartego dostępu do zasobów (danych, wiedzy, kultury etc.). Rodzące się społeczeństwo sieci będzie tworzyło zręby demokracji partycypacyjnej, co zmieni dotychczasowy sposób konsultacji społecznych, dialogu społecznego i obywatelskiego, proces stanowienia prawa oraz podejmowania decyzji w obszarze wyborów publicznych (tego m.in. dotyczą rozdziały poświęcone cyfryzacji oraz sprawnemu państwu). W tych obszarach także niezbędna będzie innowacyjności i kreatywności w działaniu i dokonywanych wyborach politycznych."

Powyżej przywołany akapit pochodzi z konsultowanego właśnie projektu dokumentu pt. Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Konsultacje społeczne tego dokumentu mają trwać do 21 grudnia 2011 r. (por. Konsultacje społeczne i międzyresortowe Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju; tam również linki do samego dokumentu podzielonego na dwie części). To obszerny materiał.

W kontekście tych konsultacji warto też odnotować, że właśnie została zmieniona uchwała Regulamin pracy Rady Ministrów. Można o tym przeczytać w komunikacie pt. Uchwała zmieniająca uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów, przedłożona przez ministra-członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowanym na stronach Kancelarii Premiera. Wprowadzone zmiany mają - jak czytam - usprawnić rządowy proces legislacyjny, ale też:

...do regulaminu pracy Rady Ministrów wprowadza się istotną zmianę dotyczącą charakteru przygotowywanych założeń projektów ustaw. Na etapie założeń nie będzie konieczne przygotowywanie szczegółowych ocen przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych (OSR)...

Wydaje się, że zmiana charakteru założeń do ustaw (teraz będą miały mieć "charakter zwięzłych i krótkich dokumentów, które oddawałyby istotę politycznej i merytorycznej decyzji Rady Ministrów odnośnie do zmian prawa"), może ograniczyć pole do konsultacji społecznych.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>