O blokowaniu usług premium rate zamiast samoregulacji

Chociaż zbliża się koniec kadencji, to jednak Sejm jeszcze zdążył uchwalić nowelizację ustawy Prawo telekomunikacyjne, a to na podstawie poselskiego projektu, który wpłynął do Sejmu 13 lipca 2011 roku. To taka "legislacyjna wrzutka". Co miała na celu? "[P]rojekt dotyczy zwiększenia ochrony użytkowników końcowych i abonentów przed nadużyciami w związku z korzystaniem usług o podwyższonej opłacie m. in. rozszerzenie obowiązków informacyjnych w zakresie sposobu podawania informacji o cenie i numerze takich usług".

Dokumenty na temat procesu legislacyjnego można prześledzić na stronie Sejmu: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (druk nr 4605). Tekst ustawy został przekazany do Senatu.

Co tam można znaleźć? Poza obowiązkami informacyjnymi (np. obowiązkiem podawania przy usługach PRS, tj. premium rate services, "ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, ze wskazaniem ceny brutto oraz nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie" i to wraz z numerem usługi). Jest też przepis art. 64 ust. 5, który wejdzie pół roku po ogłoszeniu ustawy:

(...)
5. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany bezpłatnie zapewnić abonentowi będącemu stroną zawartej umowy określenie progu kwotowego, po przekroczeniu którego dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej będzie obowiązany do:

1) poinformowania abonenta o fakcie jego przekroczenia;

2) zablokowania na żądanie abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów.
(...)

Dodano również art. 64a (ten artykuł, jak i pozostała ustawa wchodzą w życie 30 dni od dnia ogłoszenia):

Art. 64a. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany, na żądanie abonenta, do:

1) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów;

2) umożliwienia abonentowi określenia maksymalnej ceny za usługę o podwyższonej opłacie i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu oraz połączeń przychodzących z takich numerów.”;

Ale zwracam uwagę na zmianę w art. 209 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W nowelizacji brzmi to tak:

8) w art. 209 w ust. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64, art. 64a i art. 65,”.

Przepis art. 209 znajduje się w Dziale XI ustawy pt. "Przepisy karne i kary pieniężne".

W każdym razie Prezes UKE skomentowała przyjęcie ustawy słowami:

Najważniejszy przepis dostał 6 miesięcy vacatio legis, bo trudno nam było zweryfikować twierdzenia operatorów, że tyle potrzebują na wdrożenie techniczne; jednak jest ok, jest postęp, a mogło to się wydarzyć w ramach samoregulacji kilka miesięcy temu zamiast ustawy (...) Ale teraz to już zabawa w chowanego się skończyła, Komisja Sejmowa była zgodna, projekt przyjęto bez jednego głosu sprzeciwu. Za pól roku od wejścia ustawy będzie pełna regulacja, ale już za 30 dni od wejścia w życie ustawy będzie prawo blokowania usług premium rate i inne dobre rozwiązania.

Przeczytaj również: Nieuczciwy marketing mobilny w ostatnich decyzjach Prezes UOKiK.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>