Nieuczciwy marketing mobilny w ostatnich decyzjach Prezes UOKiK

Na rynku usług mobilnych pewnie odbywa się intensywne czytanie dwóch decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jednej w sprawie strony internetowej "data-smierci.pl", a drugiej w sprawie konkursu "Pusty sms". Prezes UOKiK uznała, że formułowanie przez Internetq Poland Sp. z o.o. treści komunikatów sms, kierowanych do konsumentów w ramach loterii w sposób sugerujący pewność wygranej, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową oraz uznała taką praktykę za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK uznała też działania Natana Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa PRONATAN w Krakowie, które polegały na wprowadzeniu konsumentów w bład co do rzeczywistej ceny za sprawdzenie, za pomocą smsa, wyniku testu mającego na celu ustalenie przewidywanej daty śmierci, za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. W tej ostatniej sprawie nie chodzi tylko o SMS-y. Prowadzący strony internetowe powinni zapoznać się z praktyką UOKiK w odniesieniu do obowiązków informacyjnych, np. podawania informacji o siedzibie, nazwie, NIP, etc., a także w odniesieniu do regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną...

Obie decyzje można znaleźć w Sieci: DECYZJA nr RBG-20/2010 z 20 grudnia 2010 r. (PDF) - wydana w imieniu Prezesa UOKiK przez Delegaturę UOKiK w Bydgoszczy oraz DECYZJA nr RPZ 30/2010 z 21 grudnia 2010 r. (PDF) - wydana przez Delegaturę UOKiK w Poznaniu.

Jest też i notatka prasowa na stronach UOKiK: (Bez)cenne smsy - działania UOKiK i UKE. Z notatki tej dowiadujemy się, że w sprawie "pustego SMS-a" UOKiK przeanalizował m.in. regulamin konkursu, wzory smsów, listę laureatów oraz nagród, które otrzymali, a także treść reklam telewizyjnych i prasowych. W wyniku postępowania Prezes UOKiK stwierdziła, że spółka Internetq Poland stosowała zakazaną, agresywną praktykę rynkową i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości 499 650 zł. Decyzja nie jest ostateczna – spółka może się odwołać do sądu.

Stosowny fragment sentencji decyzji wygląda tak:

I. na podstawie art. 27 ust. 2 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 działania Internetq Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – organizatora loterii audiotekstowej „Pusty sms” prowadzonej w okresie od 23.04.2010r. do 9.09.2010r. - polegające na formułowaniu treści komunikatów sms, kierowanych do konsumentów w ramach ww. loterii w sposób sugerujący pewność wygranej, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową określoną w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 1.08.2010r.

II. na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy w zakresie opisanym w pkt I sentencji decyzji, nakłada się na Internetq Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 499.650 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), płatną do budżetu państwa.

Spółka Internetq opublikowała w mediach Odpowiedź organizatorów loterii "Pusty SMS" na zarzuty UOKiK-u...

SMS gratulacyjny w sprawie AUDI

No, cóż. Kilka dni temu otrzymałem powyższy komunikat "gratulacyjny". Oczywiście Audi będzie wydany zwycięzcy na 100%, ale dlaczego organizatorzy konkursu mi gratulują? No i dlaczego właściwie otrzymałem ten komunikat, skoro upewniałem się u operatora, że nie będę otrzymywał tego typu komunikatów? Czyżby spam? A przesyłanie niezamówionej informacji handlowej też jest deliktem nieuczciwej konkurencji...

W sprawie serwisu data-smierci.pl (ale nie tylko tego serwisu) Prezes UOKiK uznała, że właściciel strony internetowej naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła karę 16 811 zł. Ponadto spółka musi opublikować sentencję decyzji w dzienniku ogólnopolskim. Tu również decyzja nie jest ostateczna.

Tu zaś stosowny fragment sentencji wygląda tak:

(...)
uznaje się za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania Natana Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRONATAN w Krakowie (poprzednio: FHU „ZIELIŃSCY” w Rudawie) polegające na:

1. wprowadzeniu konsumentów w błąd na stronach internetowych http://www.datasmierci.opole.pl, http://www.datasmierci.kepno.pl oraz http://www.data-smierci.pl co do rzeczywistej ceny za sprawdzenie, za pomocą smsa, wyniku testu mającego na celu ustalenie przewidywanej daty śmierci, poprzez:

  • wyeksponowanie kolorem czerwonym i większą czcionką informacji, iż cena usługi wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT), podczas gdy wynosi 50 zł (61 zł z VAT),
  • rozmieszczenie informacji na temat sposobu zapłaty w takich sekwencjach i z zachowaniem takich odstępów, które mogą sugerować, iż cena 1,22 zł dotyczy płatności zarówno kartą kredytową, PayPal-em, jak i przez wysłanie smsa,
  • ustawienie wyświetlania treści strony w ten sposób, że informacje dotyczące rzeczywistej ceny usługi są niewidoczne w pierwszej części strony,

co może powodować podjęcie przez konsumentów decyzji o sprawdzeniu wyniku testu, a co za tym idzie stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 2 w zw. z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz.1206) w związku z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

2. zaniechaniu wskazania na stronach internetowych: http://www.data-smierci.opole.pl, http://www.datasmierci.kepno.pl oraz http://www.data-smierci.pl informacji o:

a) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedzibie) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany – wbrew dyspozycji art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z pózn. zm.);

b) miejscu i sposobie składania reklamacji – wbrew dyspozycji art. 9 ust. 1 pkt 10 z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

c) adresie elektronicznym a także numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – wbrew dyspozycji art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204, z pózn. zm.) i art. 21 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 155, poz. 1095 z pózn. zm.),

co stanowi naruszenie art. 24 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

3. zaniechaniu realizacji obowiązku udostępnienia konsumentom na stronach internetowych: http://www.data-smierci.opole.pl, http://www.datasmierci.kepno.pl oraz http://www.datasmierci.pl regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług – wbrew dyspozycji art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, co stanowi naruszenie art. 24 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie ich stosowania w czerwcu 2010 roku;

II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pózn. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy w związku ze stwierdzeniem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, określonych w pkt I niniejszej decyzji – działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nakłada się na Natana Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRONATAN w Krakowie (poprzednio: FHU „ZIELIŃSCY” w Rudawie) kary pieniężne w wysokości:

1. 11.207,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście siedem złotych 00/100), z tytułu naruszenia art. 5 ust. 1 i 2 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w związku z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I. 1 sentencji decyzji,

2. 3.736,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 00/100), z tytułu naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 21 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 24 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I.2 sentencji decyzji,

3. 1.868,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100), z tytułu naruszenia art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I.3 sentencji decyzji, płatne do budżetu państwa.

III. Na podstawie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy w związku ze stwierdzeniem stosowania praktyki narusząjącej zbiorowe interesy konsumentów, określonej w pkt I.1 niniejszej decyzji – działając w imieniu Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nakazuje się Natanowi Zielińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwa PRONATAN w Krakowie (poprzednio: FHU „ZIELIŃSCY” w Rudawie) jednokrotną publikację treści punktu I.1 niniejszej decyzji w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w wydaniu weekendowym, w ramce czcionką nie mniejszą niż 5 mm z pogrubionymi: imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz nazwami stron internetowych, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, na koszt przedsiębiorcy.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A TVP?

Ciekawe, czy UOKiK prowadzi też sprawę podobnych reklam wysyłanych przez TVP? Co kilka dni dostaję od nich taki spam i już zaczyna mnie to denerwować.

Ma Pan szansę na to AUDI

Proszę odpowiedzieć Panie Piotrze na tego smsa, a potem poczekać. Po 14 dniach wysłać pismo z zapytaniem gdzie może Pan odebrać nagrodę. Następne pismo to wezwanie do wydania do nagrody lub zapłaty za jej równowartość. A potem pozew do sądu. Tylko ten wpis... (Audi to chyba powyżej 100 tysięcy kosztuje?).

Nie ma w pełni przejrzystego otwartego standardu lub programu. Pamiętajmy, że zawsze może gdzieś być zaszyty kod, który dla użytkownika jest niepożądany.

Przeczytaj dokładnie SMSa

Tylko dzieciak albo naiwniak może się na to nabrać. Przecież w treści SMSa nigdzie nie jest napisane, że on jest zwycięzcą. To akurat lepiej rozegrane jak w loterii "Pusty SMS". :)

Przeczytałem

I jest napisane że dotyczy numeru takiego a takiego. A że numer należy do Pan Piotra... Warto powalczyć...

Nie ma w pełni przejrzystego otwartego standardu lub programu. Pamiętajmy, że zawsze może gdzieś być zaszyty kod, który dla użytkownika jest niepożądany.

Owszem, jest napisane

... iż gratulują posiadaczowi numeru X, ale dalej już tylko zachęcają do wysłania smsa, gdyż wygrany (nie musi to być posiadacz numeru X) otrzyma samochód na 100%. ;-)

Jeżeli traktujemy te zdania

Jeżeli traktujemy te zdania jako zupełnie niezależne od siebie to z treści SMSa nie wynika również, że zwycięzca musi wysłać SMSa aby zostało wydane AUDI. Może tu chodzi o zwycięzcę z innego konkursu?

IANAL ale upieranie się, że wypowiedź traktowana przez każdego postronnego czytelnika jako spójna i osadzona we wspólnym kontekście jest w rzeczywistości zbitką 3 niezwiązanych ze sobą zdań ma być "lepszą rozgrywką"? Jest aż tak źle z naszym systemem prawnym?

Nie kombinujmy

Każdy normalny sąd dokonując logicznej wykładni tych dwóch zdań pojmie, że chodzi o wygraną dla właściciela numeru, na który przyszedł sms... Nie kombinuj.

Nie ma w pełni przejrzystego otwartego standardu lub programu. Pamiętajmy, że zawsze może gdzieś być zaszyty kod, który dla użytkownika jest niepożądany.

Na wykopie ktoś skwitował,

Na wykopie ktoś skwitował, że przy zyskach tej firmy, to UOKiK się jedynie o haracz upomniał. ;)

Ja tam nie mam żadnego ale

Ja tam nie mam żadnego ale do loterii pusty sms gram w to i jakoś nie mam do nikogo pretensjii że mnie oszukał. Po prostu uważam że nalezy myśleć i mieć na uwadze to że po prostu warto przeczytać regulamin przed wzięciem udział w zabawie.

regulamin?

To spróbuj wejść na stronę podana w tym smsie: Reg.orange.pl
Jak ci się uda, to smiało możesz grać, Audi masz w kieszeni;)

Tak to jest niestety z tym

DiskDoctor's picture

No i dlaczego właściwie otrzymałem ten komunikat, skoro upewniałem się u operatora, że nie będę otrzymywał tego typu komunikatów? Czyżby spam? A przesyłanie niezamówionej informacji handlowej też jest deliktem nieuczciwej konkurencji...

Ponieważ miałem do czynienia zawodowo z tą branżą, odpowiem. Zwykle jest tak, że są firmy trzymające bazy danych numerów. W sytuacji jak ktoś - podkreślam - nie wyrażający zgody na przetwarzanie danych, ściągnie ze strony wap operatora grę, dopisywany jest (bezprawnie!) do bazy pt. "gracz". Jak ktoś raz zagra w jakiejś loterii SMS - ląduje w bazie "loterie". No i generalnie, biznes się kręci. Jest nowa loteria, bierze się bazę, "puszcza spam" a klientela nabija kiesę. Operator ma z tego sumienny udział więc nie narzeka.

A jak ktoś (taki jak ja) dzwoni to obiecują że "już nie będzie" - i z bazy jest usuwany. Do czasu oczywiście.

Jak kiedyś będę wolniejszy, poproszę mojego op.kom. o przedstawienie mi mojego oświadczenia woli że zezwalam na wysyłanie komunikacji handlowej. Takiego oświadczenia oczywiście nie ma, więc operator (i inni udziałowcy tego biznesu) najzwyczajniej łamią prawo (tu: UZNK).

Przykre jest w kontekście artykułu, że ponieważ nie internet ale komórki dotarły pod strzechy, od razu znajdują się "biznesmeni" chcący wykorzystać ufność zakorzenioną w tym społeczeństwie.

Marketing nie może być nieuczciwy

"Nieuczciwy marketing" to oksymoron. Marketing z definicji nie może być nieuczciwy... Na przyszłość: http://marketingowy.org.pl/istota-marketingu/

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>