Skarga na Szefa Doradców Strategicznych Premiera

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego: "Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw". To jest podstawa prawna, na której dyrektor Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, p. Grażyna Kopińska, złożyła do Prezesa Rady Ministrów skargę na nieudzielenie przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Michała Boniego odpowiedzi na list z dnia 12 lutego 2010 roku.

14 września 2009 grupa robocza „Obywatelskie Forum Legislacji” wysłała pismo do Premiera, zawierające krytykę przejrzystości procesu legislacyjnego na poziomie prac rządowych oraz wskazujące na nikłą możliwość uczestnictwa obywateli w tworzeniu prawa. Pismo to dostępne jest w internecie (PDF). Tak - jak się wydawało - udało się nawiązać pewien dialog społeczny. Jednak dialog ten urwał się nagle w dziwny sposób. Oto strona rządowa (urzędowa?) zaczęła ignorować pisma przesyłane przez organizacje. Skoro tak, to w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji zapadła decyzja, by skorzystać z narzędzi, które przewidują przepisy procedury administracyjnej.

W uzasadnieniu skargi czytamy:

W pierwszych dniach września 2009 roku Grupa osób współpracujących z Programem Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego przesłała do Pana Premiera list (datowany 3. 08.09), w którym podniosła wiele problemów dotyczących procesu stanowienia prawa. Wskazywaliśmy w nim między innymi na niski poziom partycypacji obywatelskiej w procesie legislacyjnym, brak jasnych reguł i pełnej przejrzystości.

Odpowiedzią na ten list było zaproszenie nas przez ministra Michała Boniego na rozmowę. Podczas spotkania, które miało miejsce 3 listopada 2009 roku minister Boni wyjaśnił niektóre z przedstawionych problemów, ale także złożył zapewnienia, że inne niepokojące nas sprawy zostaną wyjaśnione. Zapewnił nas też, że będzie współpracował z nami w trakcie podjętych już prac mających na celu usprawnienia procesu stanowienia prawa na poziomie rządowym. Z przebiegu spotkania strony sporządziły notatkę.

Kontynuacją podjętego dialogu było między innymi wysłanie przez nas 12 lutego 2010 roku listu do ministra Michała Boniego zawierającego szereg pytań. Mimo wysłania 12 kwietnia 2010 roku ponaglenia do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi. W tej sytuacji powołując się na treść art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.” – składam skargę na nieudzielenie w terminie przewidzianym odpowiedzi na list z 12 lutego 2010.

Przeczytaj również: O tym, że przedstawiciele państwa zrozumieli ostatni, ale czy rzeczywiście zrozumieli?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>