Interpelacja w sprawie "wolnych podręczników"

Interpelacja nr 676 do ministra edukacji narodowej w sprawie programu stworzenia systemu dostępu do podręczników o wolnym kodzie źródłowym, którą 16 stycznia 2008 r. złożył poseł Krzysztof Tyszkiewicz (odpowiedź już została dostarczona składającemu interpelacje, ale jeszcze nie ma jej na stronie Sejmu).

"Szanowna Pani Minister! We wrześniu 2007 r. odbyło się w Kapsztadzie (RPA), z inicjatywy Open Society Institute i Shuttleworth Foundation, spotkanie projektów otwartej edukacji z całego świata. Jego efektem jest kolektywne stworzenie Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji, opisującej wizje i zadania stojące przed edukacją czasów społeczeństwa informacyjnego.

Sygnatariusze Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji - Ku otwartym zasobom edukacyjnym, apelują do nauczycieli, wykładowców, uczniów, ale również rządów i parlamentarzystów o poparcie trzech kluczowych strategii otwartej edukacji:

˝1. Nauczyciele i uczniowie: Po pierwsze, zachęcamy zarówno nauczycieli, jak i uczących się do aktywnego udziału w powstającym ruchu otwartej edukacji. Udział ten oznacza tworzenie, wykorzystywanie, dostosowywanie do swoich potrzeb oraz ulepszanie otwartych zasobów edukacyjnych; uwzględnianie praktyk edukacyjnych opartych na współpracy, odkrywaniu i tworzeniu wiedzy oraz zachęcanie do zaangażowania się kolegów i współpracowników. Tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów powinno być uznawane za integralną część procesu edukacyjnego, powinno być też odpowiednio wspierane i nagradzane.

2. Otwarte zasoby edukacyjne: Po drugie, wzywamy nauczycieli, autorów, wydawców i instytucje, by rozpowszechniali swoje materiały w sposób otwarty. Otwarte zasoby edukacyjne powinny być publikowane na licencjach ułatwiających każdemu wykorzystanie, opracowanie, tłumaczenie, doskonalenie i rozpowszechnianie. Materiały powinny być publikowane w formatach zapewniających w praktyce prawa gwarantowane przez licencje oraz dostępnych na różnorodnych platformach technicznych. Jak tylko będzie to możliwe, powinny być także publikowane w formatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych i ludzi niedysponujących dostępem do internetu.

3. Polityka otwartej edukacji: Po trzecie, organy władzy oraz dyrekcje szkół i uniwersytetów powinny nadać otwartej edukacji najwyższy priorytet. Zasoby edukacyjne finansowane ze źródeł publicznych powinny być otwartymi zasobami edukacyjnymi. Polityka akredytacyjna i procesy wdrażania zmian edukacyjnych powinny uprzywilejować otwarte materiały edukacyjne. Zasoby wiedzy edukacyjnej powinny włączać takie materiały do swoich kolekcji i aktywnie je promować˝.

W związku z planowaną na styczeń 2008 r. oficjalną publikacją deklaracji proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej popiera założenia Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji?

2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej uczestniczy lub patronuje projektom związanym z tworzeniem otwartych zasobów edukacyjnych?

3. Czy urzędnicy odpowiedzialni za akceptację podręczników, lektur i innych zasobów edukacyjnych biorą pod uwagę fakt, iż pomoce naukowe tworzone w ten sposób mogą być ratunkiem dla dzieci z niezamożnych rodzin, a dofinansowanie drukowania lub dostępu do komputera i sieci tzw. wolnych podręczników lub wolnych lektur przez samorząd (poprzez np. zakup papieru) może obniżyć koszt zakupu (dostępu) pomocy naukowych?

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Tyszkiewicz

Warszawa, dnia 16 stycznia 2008 r. "

Treść interpelacji na stronie Sejmu RP

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A odpowiedzi nadal nie ma na stronie Sejmu...

VaGla's picture

Chociaż wiadomo, że taka odpowiedź została udzielona, to jednak nadal na stronie Sejmu, w odpowiednim miejscu nie opublikowano odpowiedzi na interpelację nr 676 w sprawie programu stworzenia systemu dostępu do podręczników o wolnym kodzie źródłowym...

"...A czas sobie płynie banalnym tik - tak...
rozrywka z powtórki? O tak!"
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Odpowiedź w sprawie wolnych podręczników

VaGla's picture

Ukazała się odpowiedź na interpelację:

"Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 676 w sprawie programu stworzenia systemu dostępu do podręczników o wolnym kodzie źródłowym

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją Pana Posła Krzysztofa Tyszkiewicza (SPS-023-676/08) w sprawie programu stworzenia systemu dostępu do podręczników o wolnym kodzie źródłowym uprzejmie wyjaśniam:

Ministerstwo Edukacji Narodowej sprzyja wszelkim działaniom, które czynią edukację, zarówno formalną, jak nieformalną, bardziej dostępną i efektywną. Wezwanie kapsztadzkiej deklaracji otwartej edukacji do udostępniania materiałów edukacyjnych na otwartych zasadach w internecie również służy temu celowi. Idea udostępniania w tej postaci wszelkich materiałów edukacyjnych jest niewątpliwie interesująca i zasługująca na poparcie. Już obecnie wiele instytucji, w tym szkoły, biblioteki, ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe, instytuty naukowe i organizacje pozarządowe udostępniają otwarte materiały edukacyjne.

Pragnę poinformować, że również Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi portal: Internetowe centrum zasobów edukacyjnych MEN Scholaris, gdzie zamieszczane są różnorodne materiały edukacyjne przeznaczone dla uczniów i nauczycieli.

Inaczej natomiast przedstawia się kwestia ewentualnego udostępnienia wśród otwartych materiałów edukacyjnych podręczników szkolnych. Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220) programy nauczania oraz podręczniki dopuszcza do użytku szkolnego w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego - w przypadku programów i podręczników do szkół artystycznych. Udostępnienie na tzw. wolnych licencjach w internecie również podręczników szkolnych wymaga zatem odpowiednich zmian legislacyjnych, które uwzględniałyby formułę akredytacyjną dla tego typu przedsięwzięć. Nie wolno bowiem tracić z pola widzenia kwestii jakości i poprawności merytorycznej materiałów, jakie minister edukacji narodowej rekomenduje do użytku szkolnego. Natomiast inne środki dydaktyczne, w tym multimedialne, podlegają dobrowolnej procedurze zalecania środków dydaktycznych do użytku szkolnego.

Zapewniam, że przy projektowaniu regulacji dotyczących podręczników szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważy możliwość wprowadzenia takich przepisów prawnych, które umożliwiłyby zamieszczenie tzw. wolnych podręczników, z których uczniowie mogliby korzystać nieodpłatnie.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Krystyna Szumilas

Warszawa, dnia 7 lutego 2008 r."
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>